Egyházi hírek

 

Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt, például, hogy péntekenként 14 éven felüli katolikus­ként tartózkodunk a húseledel fogyasztásától.

 

Idejében végezzük el szentgyónásunkat! Készületünket segítik a hátul elhelyezett a lelki tükrök. Használjuk azokat! Nagyszerű alkal­munk lesz a szentgyónásra egy hét múlva,  Péliföldszentkereszten, a kö­zös keresztúton.

 

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábat­lanon a Szentmiséhez kapcsolva, Süttőn pedig 18 órától.

 

Ma zárul a korábbi évek hagyománya szerinti tartósélelmi­szer-gyűjtés. Kérjük, hogy adományaikat legkésőbb holnapig juttassák el a plébániára. Az adományokat a karitász munkatár­sak osztják szét a rászoruló családoknak. Tavaly ily módon Lábatlanon 125 kg élelemmel 31 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 21 családnak segítettünk.

 

Jövő vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. Közben gondolnunk kell azokra testvéreinkre, akiket hazájukban üldöznek Krisztushoz tartozásukért, vagy éppen valódi menekültként a befogadó-táborokban érik őket támadások más, szintén elvándorolt emberek részéről. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 55,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóhatóság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról.

 

Ma, azaz március 26-án, délután 4 órakor ökumenikus imádságra vár­juk a testvére­ket a piszkei plébánia-templomba. Az alkalom után a plébánián szeretnénk vendégül látni református testvéreinket.

 

Örömmel láttam a testvéreket Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Szentmisén, és a faültetésen. Most szombaton Piszkén és Lábatlanon cselekszünk hasonlóképpen: a kálváriát,  a templomkerteteket szeretnénk szebbé tenni, egy-két fával gyarapítani. Találkozó a Piszkén, a templomkertben 10 órakor.

 

Jövő vasárnap kerül sor a hagyományos keresztútra, Péliföldszentkereszten. A li­turgia 15 órakor kezdődik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, részben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelével. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig. Aki a felolvasásban szívesen segédkezik, kérem a  Szent áldozat után jelezze a SZEDECSben.

 

A héten várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata tönkrement, ezért annak hely­reállításáig megközelíteni és használni tilos és balesetveszélyes! Be- és kijárni ezen idő alatt a templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át le­hetséges.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő  II. RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1676    
28. Kedd Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Szerda KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1885
30. Csütörtök  SZENT QUIRINUS (KERÉNY)
31. Péntek SZABÓ LŐRINC SZÜLETÉSNAPJA – 1900
01. Szombat ZSIGMONDY RICHÁRD – *1865;   (KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1925)
02. Vasárnap ANDERSEN SZ.NAPJA – A MESEÍRÁS NAPJA – A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 27. Hétfő 17 óra Szentmise, majd adoratio előtt
18 óra Fehi-Bóra
Piszke 28. Kedd 08 óra Szentmise: + Végh Károly, N:+Lovász Anna és +Családtagok
Süttő 15 óra Temetés, majd Szentmise: +Árva Ferenc
Süttő 30. Csütörtök 15 óra Szentmise, majd temetés: +Baracsi György
Este nincs Szentmise
Lábatlan 31. Péntek 17 óra Szentmise, keresztút, majd adoratio Előtt
Lábatlan 01. Szombat 10 óra Kertrendezés – faültetés
18 óra Szentmise
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Schór és a Harkai Család +Tagjaiért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után
15 óra Közös keresztút Péliföldszentkereszten

 

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Egyenlő bánásmód

Forduljon az                  

ügyfélszolgálatához, ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.04.11.  09:00-13:00

 

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.04.04. 10:00-14:00

 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.04.18. 09:00-13:00

 

Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

2900 Komárom, Igmándi u. 45.

2017.04.26. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Óvodai beiratkozás 2017

K Ö Z L E M É N Y

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 

 

Süttő Község Önkormányzata, mint a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda , Bölcsőde fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

 

 

Beiratkozás időpontja:     2017. április 24-én   (hétfőn)      9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

  1. április 25-én   (kedden)     9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

 

Beiratkozás helye:         Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

2543 Süttő, Rákóczi F. út 64. – intézményvezetői iroda

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája és Egészségügyi Kiskönyve,
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

 

Az óvodai felvétel:

 

Az óvodában a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig tart.

 

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Süttő község közigazgatási területe.

 

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2017. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

 

A beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

 

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 24.

 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Süttő Község Önkormányzatához.

 

 

Süttő, 2017. március 8.

 

 

Dr. Józó Antal

jegyző

Bölcsődei beiratkozás 2017

K Ö Z L E M É N Y

 

BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

 

 

Süttő Község Önkormányzata, mint a Százszorszép Kétnyelvű Óvoda , Bölcsőde fenntartója a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó bölcsődei beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

 

 

Beiratkozás időpontja:     2017. április 24-én   (hétfőn)      9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

  1. április 25-én   (kedden)     9,30 – 11,30 és 15,00 – 16,30 óra

 

Beiratkozás helye:         Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

2543 Süttő, Rákóczi F. út 64. – intézményvezetői iroda

 

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint TAJ kártyája és Egészségügyi Kiskönyve,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa és munkaviszony igazolás (amennyiben a szülő egyedül neveli a gyermeket, csak az ő igazolása szükséges),
  • a tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében a szakértői vélemény fénymásolata,
  • házi-gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható,
  • amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy a jogosultságot megállapító határozat.

 

A bölcsődei felvétel:

 

A bölcsődében  a 2017/2018. nevelési év 2017. szeptember 1. napjától – 2018. augusztus 31. napjáig tart.

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Süttő község közigazgatási területe.

A bölcsődei felvétel alapfeltétele, hogy a gyermek a 24. hónapos kort elérje.

A bölcsődei férőhelyek betöltése a beíratás alapján történik.

 

A bölcsőde 11 férőhellyel működik, több gyermek felvételére, férőhely fenntartására nincs lehetőség. A felvétel során a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A.§ előírásai az irányadók.

 

A bölcsődei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2017. május 24.

 

A szülő a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Süttő Község Önkormányzatához.

 

 

Süttő, 2017. március 8.

 

 

Dr. Józó Antal

jegyző

Helyi Építési Szabályzat 2017

http://sutto.hu/wp-content/uploads/hesz1.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/helyiepitesiszab.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/arvizvedelem.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/energiakozmuvek.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/elektronikushirkozles.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/vizikozmu.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/atnezetikozmurajz.pdf

 

http://sutto.hu/wp-content/uploads/bikolpuszta.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/szabalyozasiterv.pdf

http://sutto.hu/wp-content/uploads/telepulesszerterv.pdf

1 2