Arculat

Településképi arculati kézikönyv készül

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy megindítja a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítését. Mi is ez, és mire való?

Mi az, amitől otthon érezzük magunkat ott, ahol lakunk? A nagymama háza, egy kőkerítés, a templomtorony, az idkolánk bejárata? Vagy a nagy hárs a parkban, a kis állomásépület, vagy a dombok kontúrja? Esetleg egy árnyas tornác, egy szép udvar, egy présház a pincesoron, egy jellegzetes kapu, vagy ablak? És mi az, amit szeretnénk ebből az unokáink számára is megőrizni?

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján erre keresi a válaszokat az Önök közreműködésével a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló Településképi Arculati Kézikönyv.

A kézikönyv nevéhez méltóan Süttő sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeiket hivatott bemutatni. Összegyűjtjük benne a település helyi építészeti stílusjegyeit, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni, alkalmazni kell az építészeti részletek, a lépték, tető, nyílászárók, kerítések, természeti környezet alakítása, tervezése során.

A kézikönyv alapozza meg az önálló rendeletbe foglalandó településképi szabályokat. A településképi rendelet a helyi védelemre vonatkozó szabályok, a területi és egyedi építészeti településképi követelmények valamint a reklámhordozókra vonatkozó előírások mellett tartalmazza a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi véleményezés, bejelentés és kötelezés szabályait is. Az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet az önkormányzatoknak 2017. október 1-ig kell megalkotniuk.

A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt. Reméljük, hogy a kézikönyv sokaknak segít jobban megismerni saját lakóhelyüket, és a rendelettel együtt jó tanácsokkal fog szolgálni az építtetőknek abban, hogy milyen házat építsenek!

Mindenkit kérünk és bíztatunk, segítse a munkát azzal, hogy amennyiben a település történetével, természeti- és épített környezetével, jellegzetességeivel kapcsolatos dokumentum, kép, stb. áll rendelkezésére, vagy javaslatai, észrevételei vannak, azokat juttass el a Polgármesteri Hivatalba.

 

Pengő Julianna

főépítész

A településfejlesztéssel és településrendezéssel,a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő egyeztetés szabályairól

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. § (1) E rendelet hatálya a Süttő (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. a) A településen településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészén tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;
 2. b) a településen működő intézmények, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;
 3. c) a településen működő elismert egyházak;
 4. d) a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara;
 5. e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;
 6. f) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, valamint a TAK és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók;
 7. g) Azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége kiterjed Süttő közigazgatási területére.

 

 1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

 1. § (1) Településfejlesztési koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A településfejlesztési koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.
 2. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:
 2. a) a rendezés alá vont terület beazonosítható módon való lehatárolását, a rendezés céljának és várható hatásának ismertetését, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak;
 3. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 4. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. a) az elkészült dokumentumot,
 2. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

 1. a) a hirdetményt a lakossági fórum előtt minimum 8 nappal közzé kell tenni.
 2. b) a fórumot követően a partnerek észrevételeinek papíralapú vagy elektronikus úton történő benyújtására nyitva álló határidő nem lehet rövidebb 8 napnál;

 

(4) Az  észrevételek benyújtásának módja

 1. a) papíralapon: Süttő Polgármesteri Hivatala, 2543. Süttő, Templom tér 9.
 2. b) elektronikus úton a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel

 

 

 1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

6.§. (1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az 5.§ (3) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

7.§ (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

8.§ (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármesteri hivatal a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 1. a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
 2. b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
 3. c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,
 4. d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
 5. e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 7.§ (2) bekezdése szerinti esetekben – a Polgármester döntésének megjelölését.

 

 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

9.§ A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, illetve a vonatkozó Kormányrendelet szerinti értesítések megküldéséről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

Rendelet a zajt keltő eszközök használatáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

A zajt keltő eszközök használatáról

 

 

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. §  (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében,  13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabálya, hogy motoros fűnyíró, motoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép Süttő belterületén hétköznap 7  óra és 19 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli időszakban és vasárnap, illetve ünnepnapokon nem használható

 

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az 1. §-ban foglaltakat megszegi.

 

 1. § A 2. §-ban meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százötvenezer forint.

 

 1. § Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

Egyházi hírek

 Hitoktatás Megkezdem az arra készséges gyere­kek felkészítését az első Szentgyónásra. Imádkozzunk értük.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

A »Hangolódjunk Isten mosolyára« egyházzenei sorozat következő alkalma ma délután lesz a piszkei templomban, 16 órai kezdettel. Vegyünk részt minél nagyobb számban és fogadjuk a »Lábatlani Borostyán Baráti Kör« ajándékát, akik az évszázadok zenei és irodalmi kincseiből egy csokorra valót nyújtanak át nekünk ezen a májusi délutánon.

 

Házasság Hirdetem, hogy Nádasi Tamás feleségül kívánja venni Rekeny Klaudia hajadont. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

Változás Jövő szombaton 20-án Lábatlanon kivételesen 19 órakor kezdődik a Szentmise.

Túloldalon olvashatjuk a májusi imaszándékokat.

 

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

Jótékonyság  A személyi jövedelem-adónk 2×1%-nak felajánlásával sokat tehetünk. Ne feledjük, hogy akkor is nekünk kell rendelkezni az adófelajánlásról, ha az adóbevallást a munkahelyünk, vagy maga az adóhatóság készíti el.

Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadóval«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plébániáink anyagi fennmaradását.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

15. Hétfő ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN

FARKAS GÁBOR, A BP-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Kedd A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA

MATOLCSY MIKLÓS, a magyar gyógyszerészeti bibliográfia összeállítója. SZN – 1869

17. Szerda AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA

SÜTŐ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1927

18. Csütörtök KORÁNYI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
19. Péntek Szent Romuald apát
20. Szombat A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Vasárnap Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE

 

Szentatya 2017., májusi imaszándéka:  Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva

Plébániai imaszándékok 2017., május: – Keresztségre, szentgyónásra és szentáldozásra készülő gyerekekért, felnőttekért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Szűz Mária, a világ Királynője védelmezze segítse munkájukban a misszionáriusokat. – A zarándokokért, hogy útjukról épségben hazatérve szeretteiknek is átadják a a belső lelki békét, amit megtapasztaltak. – Az érettségi és más vizsgákra készülőkért, diplomázókért, hogy mind a vizsgán, mind az életben helyt tudjanak állni. – Édesanyákért, és elhunyt édesanyákért, nagymamákért. Gné K.J.: Gyermekáldásra váró családokért! – Keresztelendőkért. –  Hogy Húsvét fénye beragyogja a keresztény családokat. – Államvizsgára készülőkért.

Süttő: SZ.Lné E.: Isten segítse és a Szűz Anya járjon közben az elvált szülők gyermekeiért, hogy vigaszt találjanak és gyógyulást lelki sérüléseikből. – Egyetemi felvételre, államvizsgára készülőkért. – Házasságra készülőkért.

 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia előtt
 
Piszke 16. Kedd 08 óra Szentmise: +Horváth Dénes évf., majd litánia  
 
Süttő 18. Csütörtök –- Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 19. Péntek 15 óra Temetés Előtt
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia  
 
Lábatlan 20. Szombat 19 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.