A településfejlesztéssel és településrendezéssel,a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő egyeztetés szabályairól

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. § (1) E rendelet hatálya a Süttő (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. a) A településen településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészén tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;
 2. b) a településen működő intézmények, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;
 3. c) a településen működő elismert egyházak;
 4. d) a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara;
 5. e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;
 6. f) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, valamint a TAK és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók;
 7. g) Azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége kiterjed Süttő közigazgatási területére.

 

 1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

 1. § (1) Településfejlesztési koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A településfejlesztési koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.
 2. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:
 2. a) a rendezés alá vont terület beazonosítható módon való lehatárolását, a rendezés céljának és várható hatásának ismertetését, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak;
 3. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 4. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. a) az elkészült dokumentumot,
 2. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

 1. a) a hirdetményt a lakossági fórum előtt minimum 8 nappal közzé kell tenni.
 2. b) a fórumot követően a partnerek észrevételeinek papíralapú vagy elektronikus úton történő benyújtására nyitva álló határidő nem lehet rövidebb 8 napnál;

 

(4) Az  észrevételek benyújtásának módja

 1. a) papíralapon: Süttő Polgármesteri Hivatala, 2543. Süttő, Templom tér 9.
 2. b) elektronikus úton a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel

 

 

 1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

6.§. (1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az 5.§ (3) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

7.§ (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

8.§ (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármesteri hivatal a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 1. a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
 2. b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
 3. c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,
 4. d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
 5. e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 7.§ (2) bekezdése szerinti esetekben – a Polgármester döntésének megjelölését.

 

 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

9.§ A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, illetve a vonatkozó Kormányrendelet szerinti értesítések megküldéséről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.