Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.27.

 

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar ál­tal hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítés­ére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú szám­lájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  üldözött keresztényekért, irodalmunk megbecsüléséért, vasuta­sokért, diákjainkért!

 

Jön Örömtől kipirult arccal várják a diákok az első tanítási napot. Ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik csakúgy, mint a hűség­ben megmaradt gyerekek készülete a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Kedd Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkért

A MOHÁCSI VÉSZ EMLÉKEZETE – 1526 – Hazánk fennmaradásáért

30. Szerda                         SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Csütörtök Az Esztergomi-Főszékesegyház felszentelése

ÉRDI KRAUSZ GYÖRGY SZN – 1899– térképészekért

01. Péntek A II. VH. KITÖRÉSÉNEK EMLÉKNAPJA – igazságos világbékéért

A PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847 – vasutasokért

02. Szombat HALTENBERGER MIHÁLY  1888. Szn., geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi képet Budapestről.
03. Vasárnap Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise: +Oláh Gyula, N:+Márta és +Családtagok  
 
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki János és + Családtagok  

 

 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei  
Piszke ¾10 óra Szentmise  

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.21.

Szentségimádás lesz holnap, 21-én hétfőn, Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e temp­lom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentsé­gi Jézus előtt!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjá­építésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  Egyházi iskoláinkért, édes anyanyelvünk megőrzéséért!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséért

BRUST DÁVID SZN – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

FORRÓ MAGDOLNA SZN – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Kedd Boldogságos Szűz Mária királynő

BEKE JÓZSEF SZN – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért

23. Szerda                         A RABSZOLGA-KERESKEDELEMRŐL ÉS ANNAK ELTÖRLÉ­SÉRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉS NEMZETKÖZI NAPJA – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Csütörtök Szent Bertalan apostol
25. Péntek Kalazanci Szt. József áp, rendalapító,  – Egyházi iskoláinkért
26. Szombat BALOGH BÉLA SZN – 1909 – hajóépítőkért
27. Vasárnap Szent Mónika özvegy |||  LECHNER ÖDÖN SZN– 1845 – építészeinkért

 

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 21. Hétfő 15 óra Temetés: +Sárosi György  
15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra Szentmise  
   
Süttő 25. Péntek 16:30 Temetés: Holdampf Rezsőné – Krisztina  
Lábatlan 18 óra Szentmise Szentmise előtt
   
Piszke 26. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária és +István  
   
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.13.

Hála az Úrnak, tartalmas hetet tölthetett a hittanosok maroknyi csapata Pilismaróton. Erzsébet tanárnő, Tibor tanár úr, valamint Csaba, László és István testvéreink szabadidejüket áldozván a gyerekekre és Krisztus ügyére segítették építeni Isten Országát az elmúlt héten. Ezen felül köszönet minden segítségért, felajánlásért, ételekért és a Süttői Önkormányzatnak az utazáshoz nyújtott segítségért!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között  Hazánkért, építészeinkért, orvosainkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött régebbi és újabb szándékokra!

Ne feledjük, kedden Nagyboldogasszony Főünnepe, amely a katolikus kereszténynek kiemelt, magyar embernek kétszere­sen is fényes ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Országát és Koronáját a Szűz Anya oltalmába. Paran­csolt ünnep, tehát ugyanúgy szenteljük meg, mint a va­sárnapot: Szentmisével. Ha saját hibánkból elmulasztjuk, az olyan megbántása az Úrnak, mintha a vasárnapot hagynánk el. Bár közel egymáshoz a két ünnep, mégis két külön ünnep. Eszerint szom­baton este, vagy vasárnap délelőtt Urunk feltámadásának napját, a vasárnapot, hétfőn este, vagy kedden délelőtt, illetve este Nagyasszonyunk ünnepét szenteljük meg. Akár jól megérdemelt pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre, és találjuk meg a módját a Szentmisén való részvételnek. Ne feledjük, az első századok keresztényei, (és a sok országban mai keresztények is) nem  a szabadnapon, hanem munkába menet – munkából jövet, üldözések, zaklatások közepette ünnepelte, ünnepli az Eucharisztiát… A nyaralás tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu világhálós oldal.

 

Búcsúk Pénteken Süttőn a Szent Ilona kápolna, vasárnap Lábatlanon a Szent István templom búcsúját ünnepeljük, a jelzett időpontban. Kérjük és előre is köszönjük a kápolna és a templom takarításában fáradók készségét, a virágra adakozók kedvességét.

 

Szentségimádás lesz holnaphoz egy hétre, 21-én hétfőn Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e templom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentségi Jézus előtt!

 

Zarándoklat Hétfőn negyedszer indul el Esztergomból a »Jerikó zarándoklat«, melynek célja imádságos lélekkel körbejárni Hazánk trianoni határait, imádkozván az országért, nemzetért. Szerdán reggel 7 és 8 óra között érkeznek Süttőre a zarándokok. Aki szívesen imádkozna velük, jöjjön el e reggelen a Süttői templomhoz. Aki csatlakozna, akár kisebb távolságra is, a http://jerikozarandoklat.blogspot.hu világhálós címen tájékozódhat.

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő

Szent Maximilián Kolbe áp, vt

15. Kedd Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||

Szent Tarzíciusz ||| FARBAKY ISTVÁN SZN – 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért

16. Szerda Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Csütörtök FESZTY ADOLF építész SZN – 1846
18. Péntek Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokért

SZENT ILONA – Szent életű édesanyákért

EURÓPA NAP MAGYARORSZÁGON – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

19. Szombat SZENT BERNÁT – Szent életű szerzetesekért
20. Vasárnap                         SZENT ISTVÁN KIRÁLY – Hazánkért

GRUBY DÁVID SZ N  – 1810 – tudós orvosainkért

 

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14 Hétfő 18 óra Előesti Szentmise  
   
Piszke 15. Kedd pa­rancsolt ünnep! 08 óra Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 16. Szerda ~7-8 óra Jerikó zarándokok fogadása  
 
Süttő 17. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
   
Süttő!!! 18. Péntek 18 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában!!! Szentmise előtt
   
Piszke 19. Szombat 18 óra Szentmise: +Matkovics István, N: +Eszter, Fiúk: +Péter  
   
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise, majd ünnepség a téren  
Lábatlan 10 óra Szentmise, majd ünnepség a templom előtt Szentmise után
Lábatlan 21. Hétfő 15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra!!! Szentmise  

 

A hónapra jelzett újabb szándékok: Lábatlan:  Gné K.J.: Születendő gyermekért és családjáért. – Az újonnan kereszteltekért és családjukért. – Műtétre váró gyógyulásáért. – Hogy Egyházközségeink megerősödjenek Szent István és Szent Ilona közbenjárására.

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.08.06.

A déli harangszó és mai ünnep emlékeztet a fényes győzelemre (1456), de kötelességünkre is, hogy a keresztény értékeket a XXI. században is, szelíden, de határozottan védelmezzük. Ne feledjük, II. Kallixtusz pápa nemcsak a harangszót rendelte el, de a buzgó hitéletre is felhívott, hogy megerősödve nézzenek szembe a kor kihívásaival. E kihívások most is számosak, hatalmasak…

 

Ajándék belépni a frissen takarított plébániára, megpihenni a piszkei templom előtti új padon, lépkedni a frissen nyírt füvön a Szent István templom mellett… Urunk áldja a templomainkért, közösségeinkért  fáradozókat!

 

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Imádság Imádkozzunk a héten többek között a szőlősgazdákért, Európáért, Hazánkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött szándékokra!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő

THIENEI SZENT KAJETÁN ÁP. ||| SZENT II. SZIXTUSZ PÁPA, VÉRTANÚ

SZENT DONÁT a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

KONDOR GUSZTÁV matematikus-csillagász SZN – 1825 matematikus-csillagász

08. Kedd Szent Domonkos áldozópap
09. Szerda  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért
10. Csütörtök SZENT LŐRINC – DIAKÓNUSOKÉRT
11. Péntek                         ASSISI SZENT KLÁRA  – Klarissza nővérekért|||

BLÁTHY OTTÓ TITUSZ SZN – 1860 – elektromérnökeinkért

12. Szombat Chantal Szent Franciska, szerzetesnő
13. Vasárnap Boldog XI. Ince pápa ||| A VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL NAPJA – 1849  –

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
 
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelman Árpád  
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

 

Szentatya 2017., augusztusi imaszándéka:  Korunk művészeiért, hogy tehetségük művein keresztül segítsenek mindenkinek felfedezni a teremtett világ szépségét.

Plébániai imaszándékok 2017., augusztus: Azért, hogy az eszmei, szellemi viharokban a hívek bizalommal fogadják az Egyház szolgálatát, mellyel Krisztus Urunk tanítását közvetíti, és ez a tanítás biztos tájékozódási pont legyen minden ember számára.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy önmagunkból kilépve, legyünk jó szolgálati tevékenységre készek, és tudjunk bármikor odaállni mindazok mellé akik az emberi és társadalmi kapcsolatok perifériáján élnek! -Azért,hogy merjük kérni a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, anyai gondoskodását! -Azokért a betegekért, akiket már meg műtöttek, vagy műtétre várnak. Legyenek erősek, kitartóak, a gyógyulás útján, az Úr Isten szeretetével erősödve! – Azért, hogy Szent István Király példaképe legyen minden európai nemzetnek az összefogásban, a mai korban is. – Az Egyház megerősödéséért! B.I.: -Ápolókért,akik ebben a nagy melegben is a betegek mellett vannak. – Hazánkért, népünk hitének megőrzéséért. – Hazánk vezetőiért. – A lábatlani plébániaközösségért. – A hittanos táborért. – Hitoktatókért, tanárokért az új tanítási év előtt. – Plébánosunkért. Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keres

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.07.30

Épültünk a testvérek buzgóságán. A süttői templom nagytakarítá­sa, a piszkei harangozó óra javítása, templomainkban a friss virág, a tiszta járda, a szentségimádási napon a maroknyi lelkes imádko­zó, és a szép ( 3 fő ) asszisztencia bizonyítja, hogy van remény…

 

Jótékonyság A Püspöki Kar folyamatos adománygyűjtést hirdet az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

 

Házasság Némedi László feleségül kívánja venni Kiss Erzsébetet. Imádkozzunk értük, és aki e házasság akadályáról tud, jelezze a Süttői Plébánián.

 

Imádság Imádkozzunk a jelzett szándékokra, a tömegpusztító fegyverek betiltásáért, tervező-mérnökeinkért, azért, hogy minden gyermek egészséges táplálékhoz jusson. A testvérek imaszándéka­it is várom.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

31. Hétfő LOYOLAI SZENT IGNÁC – Jezsuita szerzetesekért

A SEGESVÁRI ÜTKÖZET NAPJA – 1849–  Hazánkért

01. Kedd VASAS SZENT PÉTER – ártatlanul fogságban sínylődőkért

Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító – jogszolgáltatásban dolgozókért (ügyvédek, ügyészek, bírák)

AZ ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA

02. Szerda Vercelli Szent Özséb püspök és Eymard Szent Péter Julián áldozópap,VARGA BÁLINT SZN – 1891 – számos új vasúti kocsiszerkezet (új kerék-, tengely-, csapágyas ütközőtípusok) és különleges kocsitípusok tervezője.

PORCIUNKULA – ferences szerzetesi családért

03. Csütörtök GEDEON TIHAMÉR SZN – 1898 A magyar alumíniumipar jeles alakja
04. Péntek Vianney Szent János Mária áldozópap
05. Szombat Havas Boldogasszony – Szűz Mária római főtemplomának felszentelése,
06. Vasárnap Urunk színeváltozása,
A NUKLEÁRIS FEGYVEREK BETILTÁSÁÉRT FOLYÓ HARC VILÁGNAPJA

 

A 31. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 31. Hétfő 10 óra Szentmise – Idősek Otthona  
Piszke 17 óra Temetés: +Kasza Imre  
 
Piszke 01. Kedd 8 óra Szentmise: +Kasza Imre  
 
Lábatlan 03. Csütörtök 15 óra Temetés: Schomeisz Istvánné – Teréz, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise: +Engelbrecht Rezső és fia:+Rezső előtte
 
Süttő 04. Péntek 15:30 Szentmise: +Boros Imre, majd  
16:30 Temetés: +Boros Imre  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 05. Szombat 17 óra Esküvő: Némedi László és Kiss Erzsébet  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 06. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Mezei Margit és +Tóth István  
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.