Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Otthonunk és lakókörnyezetünk biztonsága mindannyiunk számára fontos. A biztonságról elsőként a betörések elleni vagyonvédelem jut az emberek eszébe, holott arra is gondolnunk kell, hogy egy esetleges tűzeset során értékeink károsodhatnak, rosszabb esetben az egészségünk, testi épségünk is sérülhet. A társasházakra és azok minden lakójára nézve kötelező az általános és a társasházra vonatkozó egyedi tűzvédelmi használati szabályok betartása.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni a tűzvédelmi szabályokat, valamint gondoskodnia kell ezen szabályok megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A tűzvédelmi szabályok ismerete a lakók biztonsága miatt fontos, tűz esetén segítik az életmentés és a tűzoltás gyors végrehajtását,

Fontosabb tárolási szabályok, előírások:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében:

Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: benzin, aceton), valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: gázolaj) tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol, és legfeljebb 60 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül parkoló állásonként és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propánbutángáz-palack. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol a tartószerkezet az esetleges gázrobbanás következtében összeomolhat.

 

 

 

A tárolási szabályok betartásánál külön említést igényel a társasházak szemétledobóinak használata.  A társasházak lakói többségében ma már csak tárolásra használják a korábban hulladékledobóként funkcionáló helyiségeket. A rendeltetéstől eltérő használat azonban könnyen okozhat kiterjedt tüzet, ezért nagyon fontos betartani a szemétledobók és hulladéktárolók használatára vonatkozó szabályokat. Fokozott veszélyt jelent, hogy a szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy valahol kialakult tűz rendkívül gyorsan tud szintről-szintre terjedni. További veszélyt jelent a lakókra nézve, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője nagyon megnehezíti a lépcsőházban való menekülést, és a mentést.

 

A szemétledobó-helyiségek tároló helyiségként történő használata a létesítéskor hatályos

jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos! Helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A szemétledobó-helyiségeket csak akkor szabad tárolásra használni, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják. A tűzgátlás megfelelő kialakítása érdekében a lezárást a helyiség alatti és feletti födémen is el kell végezni. Amennyiben homlokzati síkon elhelyezett szemétledobó-helyiségeket alakítanak át tárolóvá, a födém lezárása mellett a szintek közötti homlokzaton való tűzterjedés meggátlásáról is gondoskodni kell a megfelelő kialakítással.

Társasházak közlekedőivel kapcsolatos fontosabb előírások:

A lakóépület közlekedési célú tereit és helyiségeit alkalmassá kell tenni a rendeltetésszerű zavartalan és biztonságos közlekedésre, egyúttal biztosítani kell, hogy veszély esetén az építményt vagy annak egyes részeit meghatározott időn belüli ki lehessen üríteni. Az épület valamennyi helyiségét a rendeltetésének megfelelően szabad csak használni.

 

 Alapszabály, hogy a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagokat, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokat, valamint a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyakat nem szabad elhelyezni.

 

 

Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

 • a menekülési útvonalat le nem szűkítő növények elhelyezése a menekülésre számításba vett közlekedőn és lépcsőházi pihenőn, a lépcsőfokokra helyezés kivételével;
 • növények elhelyezése lehetőleg 1,95 méter felett (a virágtartó alsó része, vagy a növény legalsó pontja legyen a megadott magasság felett);
 • azok a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják (pl.: lábtörlő, falikép, hirdetőtábla, stb.);
 • a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá le nem szűkítő egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le.

 

Amennyiben a közlekedő, lépcsőház szélessége tárolással nem szűkíthető le, viszont a fenti szabályok betartása mellett növények, tárgyak elhelyezése elfogadott, ha azok nem szűkítik a menekülési útvonalat.

 

Biztosítani kell a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét , ebben az esetben elegendő egy méter széles útvonalat fenntartani.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a villamos berendezés kapcsolóját (kapcsolószekrény, kapcsolótábla, stb.), a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó-szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket (pl.: fali tűzcsapot, szárazfelszálló-vezeték csatlakozási pontját) eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, állandóan biztosítani kell a hozzáférést és a megközelítést!

A társasházak felsőbb szintjeiről a füsttel telítődő lépcsőházon keresztül menekülni veszélyes, sokszor lehetetlen. Ilyenkor az épületek melletti tűzoltási felvonulási területre telepített magasból mentő járművek segítségével tudja a beavatkozó állomány a bajbajutottakat kimenteni. A tűzoltási felvonulási területen tilos a gépjárművek parkolása, a legtöbb esetben ezt tábla, illetve felfestés is egyértelművé teszi.

Az épületen belül a homlokzati mentési pontot meg kell jelölni, és szabadon kell hagyni.

Mindig biztosítani kell a tűzcsapokhoz való hozzáférést, ezért tűzcsapok mellé, illetve föld alatti tűzcsapokra nem szabad parkolni!

 

Vagyonvédelmi rácsok és a bejáratok lezárása

 

A rácsos ajtó elhelyezéseinek feltételei:

 

 • a rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos főkapcsoló, stb.);
 • a rács által elzárt közlekedőn nem lehet kézzel nyitható füstelvezető nyílászáró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt területen kívül, bárki által hozzáférhetően kell elhelyezni; javasolt a vagyonvédelmileg védett téren belül megjelölt kulcsdobozt kihelyezni!
 • a rács – nyitásiránya, mérete alapján – nyitott állapotban ne akadályozza a menekülést (pl.: ne nyíljon rá lépcsőre, ne szűkítse le azt);
 • azok, akik a ráccsal elzárt közlekedőt menekülés során igénybe vehetik, rendelkezzenek a rácsos ajtót nyitó kulccsal;
 • a rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi követelmények a közlekedőkre vonatkozó követelményekkel azonosak, azoknak teljesülnie kell.

 

Bár a rácsos ajtó elhelyezése nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, azonban a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza.

 

A lakások bejárati ajtajának ráccsal történő lezárása, valamint a lakóépületek főbejáratainak kulccsal, illetve elektromos zárral (kóddal) történő zárása nem sért tűzvédelmi jogszabályokat. Elektromos zár esetén a menekülés irányából jól észlelhető és hozzáférhető helyen a zárat oldó, feliratozott nyomógombot kell elhelyezni.

 

A társasház lakóinak közös érdeke a társasház villámvédelmi rendszerének, elektromos hálózatának, hő- és füstelvezető rendszerének, száraz felszálló vezetékeinek, valamint az oltóberendezéseinek és készülékeinek (fali tűzcsapok, tűzoltó készülék) időnkénti felülvizsgálata. A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás révén megelőzhetőek a berendezések hibás működése által okozott tűzesetek.

 

További tűzmegelőzési és tűzeseti tanácsok a társasház lakói részére:

 

 • Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe nem szabad éghető anyagot elhelyezni.
 • Soha ne takarjuk le a villamos fűtőberendezést, ne tegyük közel bútorhoz, vagy éghető anyagból készült tárgyhoz.
 • Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk elektromos hosszabbító kábelhez.
 • Több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztasson egymásba.
 • Amennyiben elhagyja otthonát, áramtalanítsa elektromos berendezéseit (kivéve a 24 órás üzemű berendezéseket), így megelőzhetőek az elektromos zárlatból keletkező tüzek (pl.: üzemelő mosógépét ne hagyja őrizetlenül).
 • Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel javítassa meg.
 • Soha ne hagyja őrizetlenül a tűzhelyre feltett ételt!
 • Ha főzés során meggyullad a tűzhelyen az olaj, soha ne oltsa vízzel, hanem tegyen rá egy fedőt! Oxigén hiányában a tűz el fog aludni.
 • Kérjük, ne gyújtson rá ágyban vagy kanapén, mert a lehulló parázs könnyen tüzet okozhat, elalvás esetén az égő cigarettáról a tűz továbbterjedhet.
 • Javasolt otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani, hatékonyan alkalmazható kezdeti tűz oltására, komolyabb károkat és a személyi sérülést lehet vele megelőzni.
 • Elektromos tüzet ne oltsunk vízzel, léteznek kifejezetten erre alkalmas készülékek.
 • Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is jelzi.

 

 

 

Tűzeseti tanácsok a társasházak lakói számára

A gondos megelőzési tevékenység mellett is bekövetkezhetnek tűzesetek. A tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelismerés. A tűz másodpercek alatt terjed, így ha esélyt látunk a tűz megfékezésére és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg, ha nincs erre esély, akkor azonnal értesítsük a tűzoltókat és a lakóépület többi lakóját.

A tűzoltóságot a központi segélyhívón, vagyis a 112-es hívószámon keresztül lehet értesíteni. A segélyhívás során fontos elmondani, hogy mi a tűz keletkezésének pontos címe, mi ég, milyen károk vannak, mit veszélyeztet a tűz, fennáll-e a személyi sérülés veszélye, ha már vannak sérültek, határozzuk meg a számukat és adjuk meg saját azonosító adatainkat.

Elektromos tüzet csak kifejezetten erre a célra gyártott tűzoltó készülékkel kezdjünk oltani!

Tűz esetén a társasházban kiépített liftet, felvonót ne használjuk, hiszen a tűzoltói beavatkozás során a legelső lépés az épület, épületrész áramtalanítása, a lifttel menekülők tehát a felvonóban ragadhatnak. Mindig a lépcsőházon keresztül meneküljünk az épületből! Ha a társasházban több lépcsőház van, és biztosított a lépcsőházak közötti átjárás, akkor a tűztől távolabbi lépcsőházon keresztül meneküljünk. Amennyiben a lakásból kilépve módunkban áll a lépcsőházban kiépített hő- és füstelvezető berendezést működésbe hozni, így a lépcsőházban felgyülemlett füst a legfelső építményszinten kiépített és kinyitott nyílászáró szerkezeten keresztül a szabadba jut, megkönnyítve ezzel a menekülők és a beavatkozó állomány dolgát.

 

 

 

 

Országos Orvosi Ügyelet

Országos Orvosi Ügyelet

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET  EGÉSZSÉGÜGYI   SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

ügyvezető: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

www.oou.hu

 

 
 
 

 

 

Lakossági Tájékoztató

Hatvani Központi Orvosi Ügyelet működése

 

Tisztelt Lakosok!

Szeretettel üdvözlöm Önöket az Országos Orvosi Ügyelet hatvani honlapján. Az ügyelet alapinformációit jelen honlap tartalmazza. Részletes információért, szakmai tanácsokért, észrevétel bejelentéséért kérem, kattintson ide: www.orszagosorvosiugyelet.hu központi oldalunkra.

Tisztelettel:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

 

Ügyelet címe: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.

Ügyelet telefonszáma: 06-70-3703-104

Ügyeleti idő:

Hétfő-Csütörtök: 17:00-tól másnap reggel 08:00 óráig

Péntek: 12:00-tól másnap reggel 08:00 óráig

hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan

 

Bemutatkozás:

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A településükön Társaságunk az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a központi orvosi ügyeleti tevékenységet.

Társaságunk az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. – illetve annak jogelődje – 1999-ben kezdte meg tevékenységét egy kistérségi központi orvosi ügyelet működtetésével. Az így szervezett ellátásban helyi háziorvosok csakúgy részt vettek, mint fiatal szakorvosok, illetve szakorvosjelöltek, akik kórházi, klinikai munkájuk vagy háziorvosi gyakorlatuk mellett vállalták ezt a feladatot.

Tekintettel a megkövetelt magas szakmai nívóra, a jó munkafeltételekre, a kollegialitásra és az akkor még igen vonzó díjazásra hamarosan stabil magja alakult ki az ügyeletben dolgozóknak.

Az idő előrehaladtával az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. egyre több feladatot kapott a környező településeken is, új ügyeleti központjai nyíltak és a pozitív referenciák kapcsán Hajdú-Bihar megye egyre nagyobb részén biztosította az ügyeleti ellátást.

Később, köszönhetően az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviseletében Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa irányításának, és számos orvoskolléga, mentőtiszt, szakdolgozó kitartó munkájának, az uralkodó fejlesztő illetve mindig előre haladó szemléletnek, valamint a kollégák megfelelő kiválasztásának, a cég országos szinten is jegyzetté vált.

A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-ból mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 32 ügyeleti központtal bíró, közel 1.200.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató vált, mely stabilan a három legnagyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik. Alapellátási tevékenységünk mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást is nyújtunk és sürgősségi osztályok működtetését is ellátjuk. Jelenleg több mint 320 orvost és közel 400 szakdolgozót foglalkoztatunk. Ennek megfelelően, Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezetése alatt, 2015 végén Társaságunk nevébe beépítésre került az „Országos” jelző is, hiszen ez fejezi ki legjobban működésünk kereteit.

Működésünk alapelvei: a szakmai és emberi korrektség, a minőség iránti elkötelezettség, az innováció és nem utolsó sorban a pénzügyi fegyelem. Ezen alapelvek megtartása a gyakorlatban is megmutatta működőképességét, relevanciáját, a fejlődést meghatározó szerepét.

 

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai működése

Működésünk alapelvei:

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívül történő, alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. A betegek ellátása ügyeleti rendelőben, lakáson, ill. feltalálási helyen történik. Ez havonta átlagosan – az ünnepnapokat is figyelembe véve – 576 órányi ellátás biztosítását feltételezi Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és cselekvő-, ill. működőképesen rendelkezésre állnia.

 

MI A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATA?

ALAPFELADATUNK A SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESETEK, SÚLYOS MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON.

Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem alapvetően a háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívüli időszakra, alapellátási szintű sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett ügyeleti ellátás (amely a háziorvosok rendelési idejében is elérhető, de ezen időszakban azon esetekre melyeket az illetékes háziorvos valamely méltányolható okból nem tud elvégezni).

Kérjük, legyenek figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására, mert az ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden esetben tudunk segíteni. A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása a Háziorvos feladata.

Receptet csak az ügyeletet felkereső beteg akut megbetegedésére tudunk felírni ill. a rendszeresen szedettek közül csak abban az esetben, ha annak kihagyása súlyos egészségkárosodást/életveszélyt idézne elő, ekkor is csak a legkisebb kiszerelést.

Köszönjük bizalmunkat!

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

A cég menedzsmentje:

Ügyvezető:  Dr.Kissné Dr.LegezaZsuzsa: drkissnedrlegezazsuzsa@orvosiugyeletkht.hu, titkarsag@orvosiugyeletkht.huCégvezető: Farkas Katalin: katalin.farkas@orvosiugyeletkht.hu,

Szakmai Igazgató: Dr. Csige Imre: orvosigazgato@orvosiugyeletkht.huHR Igazgató: Kónya László (Kelet-Magyarországi Divízió)  hr@orvosiugyeletkht.hu,

HR Igazgató: Dobos Gyula (Budapest, Nyugat-Magyarországi Divízió) hrbp@orvosiugyeletkht.hu,

Főápoló: Baranyai Balázs foapolo@orvosiugyeletkht.hu

Titkárságvezető: Gorzóné Bodó Mariann titkarsag@orvosiugyeletkht.huAmennyiben az adott központban egészségügyi dolgozóként szeretne dolgozni, jelentkezzen be hozzánk, várjuk bővülő csapatunkban: kattintson ide:

http://oou.hu/kapcsolat/

Fontosabb linkek:

Országos Orvosi Ügyelet központi diszpécserszolgálatának működése: kattintson ide: http://oou.hu/lakossagnak/diszpecserszolgalat/

Legfontosabb gyógyszerek: kattintson ide : http://oou.hu/lakossagnak/legfontosabb-gyogyszerek/

Legfontosabb betegségek: kattintson ide:http://oou.hu/lakossagnak/leggyakoribb-betegsegek/

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Visszajelzés/panasz: kattintson ide: http://oou.hu/lakossagnak/visszajelzesek/

 
ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET  EGÉSZSÉGÜGYI   SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

www.oou.hu

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.10.08.

  Zarándoklat A héten, október 14-én, szombaton a hagyomá­nyos őszi zarándok­latra indulunk Máriabesnyőre. A busz reggel 8 órára indul Lábatlanról. Felszállás a szokott helyeken. A za­rándoklat okán a szombat esti Szentmise elmarad.

   Kertjeink Ma adunk hálát a föld terméséért. Köszönet, akik meghallották a kérést, és segítenek újraéleszteni a szép hagyo­mányt. Fontos tanítás ez a felnövekvő nemzedéknek. Közös kertjeink fenntartásáért, ott, a legutóbbi napokban is végzett szolgálatért, valamint az oltárainkra felajánlott virágokért is kö­szönet az adományozóknak! Ez utóbbi nagy kincs, nem minden templomi közösségnek adatik meg!

   Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  a postai dolgo­zókért, orvosainkért, matematikusainkért, a műemlékvédelemben hasznosan serénykedő­kért, és a látássérült embertársainkért!

  Készület Mához egy hétre járulnak először szentáldozáshoz a készülő gyerekek. Előtte való szerdán vizsgáznak, és végzik el a nagy találkozás előtti Szentgyónásukat, Piszkén, délután ½ 5-kor. Minél többen kísérjük el őket a családból a szerdai alkalomra is. Szomorúan, ha sem szülő, sem idősebb – esetleg pár esztendeje szentáldozáshoz járult – testvér nem áll mellettük. E vasárnapon Süttőn ½ 9, Piszkén ½ 11-kor kezdődik a Szentmise.

   Naptárak  Hátul iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

09. Szent Dénes püspök és társai vértanúk, ||| Leonardi Szent János áldozópap,

SEGNER JÁNOS ANDRÁS, A „TURBINA ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1704 ||| POSTAI VILÁGNAP

10. FLÓR FERENC, A „LEGMAGYARABB MAGYAR ORVOS” SZÜLETÉSNAPJA – 1809
11. Boldog XXIII. János pápa,

HAAR ALFRÉD, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. BENE FERENC, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775
13. HENSZLMANN IMRE, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813
14. Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. AVILAI SZENT TERÉZ ||| A LÁTÁSSÉRÜLTEK NEMZETKÖZI NAPJA / A FEHÉR BOT NAPJA

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 09. Hétfő Elmarad a Szentmise  
 
Piszke 10. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Szerda 7 óra Szentmise – tisztuló lelkekért  
Piszke 16:30 Elsőáldozási vizsga, a gyermekek és családjuk szentgyónása, majd próba  
           
Süttő 12. Csütörtök 7 óra!!! Szentmise  
 
Lábatlan 13. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
SPL 14. Szombat 8 óra Zarándoklat Máriabesnyőre  
Lábatlan –- Elmarad a Szentmise  
 
Süttő 15. Vasárnap ½ 9 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma, első Szentáldozás  
Piszke ½ 11 óra Szentmise, első Szentáldozás  

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

Szent Lipót plébánia hirdetése 2017.10.15

 

  Ünnep plébánia-közösségeink számára a 14 gyermek első szentáldozása. Megdicsérem őket, mert szépen felkészültek a vizsgára. Ezzel reményt adtak, hogy bár  nyári időszakban kétségeim támadtak, most látszanak a buzgóság jelei. Imádkozzunk, hogy hűségesek maradjanak. Köszönet az őket támogató családtagoknak, a hitoktatóknak, és a mai ünnepet előkészítőknek, az értük szépen, buzgón imádkozóknak is!

 

   Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  az éhezőkért, csillagászokért, textiliparban dolgozókért és a hazai zenei élet felvirágzásáért is! A Szentatya, a plébános és a testvérek által küldött imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk.

Misszió – küldetés  Jövő vasárnap felajánláskor a missziók javára gyűjtünk. Tavaly a testvérek jóvoltából e szándékra mintegy 40,000 Ft-ot to­vábbíthattunk a három templomból.

   Naptárak  Hátul iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

16. Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP, A KENYÉR VILÁGNAPJA |||BAROSS LÁSZLÓ, A „BÁNKÚTI BÚZÁK ATYJA” SZÜLETÉSNAPJA – 1865
17.  ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC – A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA
18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
19. A GELLÉRTHEGYI CSILLAGVIZSGÁLÓ FELAVATÁSA – 1815 – csillagászokért
20. A CSONTRITKULÁS VILÁGNAPJA – e betegség sikeres háttérbe szorításá­ért
21. SZENT HYLARION – remetékért;  FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP;
22. SZENT SZEVÉRUS – Textiliparban dolgozókért

LISZT FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

A 42. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 16. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 17. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 18. Szerda 7 óra Szentmise – tisztuló lelkekért  
           
Süttő 19. Csütörtök 7 óra!!! Szentmise  
 
Lábatlan 20. Péntek 18 óra Szentmise: +Szeifert László, N.+Piroska, Fiaik +László és +Kálmán, menyük +Anikó, vejük +Rezső, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 21. Szombat 18 óra Szentmise: +Varga József, Varga és Tóth család +Tagjai  
 
Süttő 22. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel, N: +Kecskés Julianna  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise  

 

Szentatya 2017., októberi imaszándéka:  A munka világáért, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztelet és a jogvédelem, és hogy a munkanélküliek lehetőséget kaphassanak a közjó építésében való részvételre

Plébániai imaszándékok 2017., október:   – Plébániáink Eucharisztikus megújulásáért. – Karitász csoportokért. – Azért, hogy minél többen érezzék meg a közösségi szolgálatra való meghívást (például: ministrálás, énekkar, templomdíszítés-takarítás, szeretetszolgálat).

 

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –  Azért,hogy az Első Szentáldozásra készülődő gyermekek, a hitoktatásban résztvevő diákok, és az ifjúság felfedezzék a Rózsafüzér imádságot, és azt ők is imádkozzák, szívvel-lélekkel és felajánlásaikkal családjaikért,  összetartásért, önmagukért, és hogy mindig érezzék, hogy a Katolikus Anyaszentegyházhoz tartoznak! – Azért, hogy minél több egészséges gyermek születhessen egészségesen, akiket a szüleik, nagy szeretettel, gondviseléssel nevelnek fel a jövő nemzedékként. Legyen erre példakép a Szűz Anya, és az ő jegyese Szent József minden édesanya és édesapa számára! – Egy édesanya, bérmakeresztanya, nagymama jobbulásáért! – Családom egészségéért. – Azokért, akik a Rózsafüzért templomainkban, vagy otthonaikban, esetleg kis közösségben imádkozzák, a Szűzanya közbenjárását kérve a világ békéjéért! Gné K.J.: Gyermeket váró családtagokért és kisbabáikért. – Elhunyt Juliannáért. – Beteg Édesanyák gyógyulásáért. – Balesetet szenvedettek gyógyulásáért. . —
B.I.: – Plébániaközösségükért. – Zarándoklatért – Édesanyáinkért—Hazánkért –  Az elmúlt évek elsőáldozóiért, bérmálkozóiért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

Hirdetés

Az AGC Glass Hungary kft. és a HR Centrum kft. operátor munkatársakat keres a Tatabányai Ipari Parkba azonnali belépéssel!

 • 8 órás 2 műszakos munkarend (hétfőtől-péntekig).
 • Kereseti lehetőség: Bruttó 172.000.-Ft alapbér,
 • 40 %-os műszakpótlék + havi teljesítmény bonusz
 • Napi egy ingyenes melegétkezés a munkahelyen
 • Próbaidő után 14.000.-Ft cafetéria.
 • Megfelelő számú jelentkező esetén

Ingyenes buszjáratot indítunk!

Személyes tájékoztatás, tesztírás

2017.10.hó 12 -én 10    órától

Lábatlanon a Gerenday Házban (Lábatlan, Rákóczi F. út 170.)

Érdeklődés: a 0634/309-333-as telefonszámon vagy a

  www.facebook.com/hrcentrumkft2011/ oldalon.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.10.01.

  Zarándoklat Két hét múlva, október 14-én, szombaton a hagyományos őszi zarándok­latra indulunk Máriabesnyőre. Erre a hátul elhelyezett lapon jelentkezhetünk.

 

   Kertjeink Egy hét múlva kerül sor a termények megáldására. Nézzünk körül kertjeinkben, mit tehetünk  az oltár elé október első vasárnapján, hogy ezáltal adhassunk hálát a föld terméséért.

 

   Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  Édesanyanyelvünkért, űrkutatóinkért, építészeinkért, Hazánk-nemzetünk megmaradásáért. Imádkozzunk azokért a gyerekekért is, akik arra készülnek, hogy találkozzanak a Szentségi Jézussal.  Az elmúlt évek hagyománya szerint felajánlhatunk értük imádságokat, önmegtagadásokat is. A hátul elhelyezett cédulákat magunkkal víve, majd elvégzés után a gyűjtőládába helyezve fejezzük ki, mennyire fontosak ők számunkra. Az »ima-dobozt« az elsőáldozási Szentmisén visszük az oltárhoz.

 

   Készület Az első szentáldozásra terveink szerint október utolsó vasárnapján kerül sor. Előtte való pénteken vizsgáznak, és végzik el a nagy találkozás előtti Szentgyónásukat. Segítsünk nekik, bátorítsuk őket. Az ő megmaradásuktól is függ, lesz-e jövője közösségeinknek. Vegyük komolyan!!! Szüleiket hétfőn 17 órakor várom Süttőn, a plébánián, a készület részleteinek megbeszélésére!

 

   Miserend Az elmúlt időszak tapasztalata, hogy a köznapi Szentmise korábbi kezdése nem befolyásolta a résztvevők számát, sem a templomban, sem a felnőtthittanokon. Ugyanakkor nehézséget jelentett a munkából érkezők számára, akár a liturgiára, akár a hittanra, akár a lelkipásztorhoz délutáni megbeszélésre (keresztelő, esküvő, temetés) érkeztek. Ezért idén nem módosítunk, és marad a 18 órai kezdés. A süttői Szentolvasónál is  marad a ½ 6 órai kezdés. Ez a hónap harmadik hetétől jelenthet nehézséget, a napnyugta miatt. Kölcsönös megértést kérek.

Ugyanakkor a következő időszakban szerdánként reggel 7 órakor lesz Süttőn egy Szentmise. Ezt mindig a tisztuló lelkekért – különösen, akikért senki nem kért Szentmisét – fogom felajánlani.

 

   Felnőtt katekézis Folytatódik Dr. Török Csaba atya sorozata Nyergesújfalun. Havonta, az első kedden a Nyergesújfalui Plébánia közösségi termében, ebben az évadban az Eucharisztiáról fog szólni. Első alkalom október 03-án, 18 óra.

 

   A következő egyházi évtől  – a közös szándékok (Főpásztor szándéka, Jótevőkért, Plébánia-közösségeinkért) arányos elosztása okán, melyeket eddig (több évtizedes hagyományt követve) mindig Piszkén végeztem, szétosztom a három templom között. Ezért a szombat/vasárnapi Szentmisék jövőre a következő rendben lesznek foglaltak: Süttő – a hónap első, Piszke – a hónap második, Lábatlan (Szent István) – a hónap harmadik hétvégéje. Kérem, a jövő évi szándékoknál erre tessenek figyelni.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

02. Szent Őrzőangyalok ||| BARLAI BÉLA (1870 – 1986) kohómérnök, főiskolai tanár, szakíró, a Vaskohászat és a  Tüzeléstan című kézikönyvek szerzője.||HABITAT VILÁGNAP ||| A HEPATITIS VILÁGNAPJA
03. Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, vértanú |||SÁRVÁRY PÁL SZN – 1765 – a magyar nyelv ápolásáért
04. ASSISI SZENT FERENC – ferencesekért ||| PÁZMÁNY PÉTER SZÜLETÉSNAPJA – 1570 – Főpapjainkért ||| Az állatok világnapja – ökológiai békéért;  október 4-10.            ||| A világűr világhete – űrkutatókért
05. CZEKELIUS AURÉL SZÜLETÉSNAPJA – 1844 – hídépítőkért ||| A PEDAGÓGUSJOGOK VILÁGNAPJA
06. Szent Brúnó, ||| AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA – GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSÉNEK NAPJA – NEMZETI GYÁSZNAP ||| AZ ÉPÍTÉSZEK VILÁGNAPJA
07.  RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE ||| NEMZETKÖZI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK
08. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA ||| NEMZETKÖZI MADÁRMEGFIGYELŐ NAPOK

 

 

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

A 40. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 02. Hétfő 17 óra Szülői értekezlet  
18 óra Szentmise: +Juhász József és +Juhász Mária, majd adoratio előtte
 
Piszke 03. Kedd 8 óra Szentmise:+Gellért, élő és + Családtagok  
17 óra Karitász megbeszélés  
 
Süttő 04. Szerda 7 óra Szentmise – tisztuló lelkekért  
           
Lábatlan 06. Péntek 18 óra Szentmise:+Sárosi György (tem:08.21.) ob., majd adoratio előtte
 
Lábatlan 07. Szombat 18 óra Szentmise, termények megáldása  
 
Süttő 08. Vasárnap 8 óra Szentmise, termények megáldása  
Piszke ¾10 óra Szentmise, termények megáldása  

 

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

 

1 2