Hirdetmény

Hirdetmény

 

 

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet  a süttői köztemető (süttői 847 hrsz) kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésre.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

  1. december 8.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.11.12.

Tartsunk ki az imádságban. Erre indítanak az emléknapok naptárában jelzett szándékok (cukorbetegekért, termőföld meg­őrzéséért, atom-tudomány békés felhasználásért), a Szentatya és a testvérek szándékai, és az, amikor Szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz egy hónapja já­rult gyerekeket keressük a Szentmise közösségében… Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárok hála­adásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért! Egy hét múlva, 19-én Piszkén ünneplünk a jubiláns házaspárokkal

 

Búcsú Ma, Süttői templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor ünnepi Szentmisén megköszönjük az évben elvégzett mun­kákat, és együtt örülünk a jubiláns házaspárokkal, akik megújít­ják házassági ígéretüket. Délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat ré­szeként a Szent Lipót templomban egyházzenei áhítat az Ars Musica – Eszter­gom kórus szolgálatával, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« elő­adás lesz, melyet Dr. Kovács Zoltán iroda-igazgató, plébános atya tart, és ezt kö­vetően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Nem feledkezünk meg a búcsúnyerési lehetőségről, a szokott feltételek mellett: aki egy búcsúját ün­neplő templomban a kegyelem állapotában imádkozik a Szentatya szándékára egy  Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hitvallást és Dicsőséget, az teljes búcsút nyerhet.

Gyűjtés A missziók javára való gyűjtés után most a rászorulókra gondolunk, és jövő vasárnap a Katolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adományainkkal. Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munkájáról a  https://www.karitasz.hu  világhálós címen tájékozódhatunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig. Dicséretes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

Előre jelzem, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként két hét múlva,  november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lábatlanon, a Szent István templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-szerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat. Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

Köszönet Többek között a tegnapi, idősek Szentmiséjén való szolgálatért, va­lamint a mai ünnep előkészítéséért.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

13. A MAGYAR SZENTEK EMLÉKNAPJA – hazánkért

KLEBELSBERG KUNÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1875 – a magyar oktatásért

14. A cukorbetegek világnapja
15. SZENT LIPÓT – a süttői plébánia megújulásáért
16. Skóciai Szent Margit, – TREITZ PÉTER, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. SZN – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Nagy szent Gertrúd,

WIGNER JENŐ, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke SZN – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET |||– SCHULEK FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise: +Schenkengel Sándor és N:+Áprily Irén; +Szüleik, majd adoratio előtte
  19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise: +Papp Éva ob. (tem: nov.06) utána
 
Piszke 15. Szerda 15 óra Temetés: +Pétervári Zoltánné – Mária, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise – Pro populo  
 
16. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 17. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise  
í
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Szentatya 2017., novemberi imaszándéka:  Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tarto­zókkal.

Plébániai imaszándékok 2017., november:– Hittanos gyerekekért, hittanu­lókért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –  Azért,hogy ne csak Min­denszentek és Halottak napja táján látogassunk ki az elhunyt  szeretteinkhez a temetőbe, hanem – hacsak nincs egészségi akadálya – többször is ellátogassunk sírjaikhoz. – Imádkozzunk azokért is, akiknek már nincs élő és hívő hozzátarto­zója. – Azért, hogy a Szentek közbenjárása segítse a szenvedő, beteg és gon­dokkal küzdő embertársainkat! –  A hajléktalanokért, hogy mielőbb találjanak helyet, ahol szükségeikről jó szívvel gondoskodni tudnak.  . —
Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.10.29.

   Imádság A héten, a reformáció napján imádsággal gondoljunk Egyházunkra és a protestáns testvérekre, kérve az egység ajándékát. Imádkozzunk az emléknapok naptárában  jelzett szándékokra is. A héten várom a testvérek imaszándékait is.

 

A Szentolvasó közös imádkozására még hétfőn és kedden van lehetőségünk, Piszkén ½ 5, Süttőn ½ 6 órakor. Ám családjaink­ban, közösségeinkben természetesen folytatódik a közös imád­ság. Köszönöm a Szentolvasó kö­zös imádkozásában résztve­vő, az imádságot vezető testvérek lelkesedését!

 

Szerdán, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, csü­törtökön, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – miután mun­kaszüneti nap – Magyarországon ismét parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! Akik azonban e napon is dolgozni kényszerül­nek, azok számára lesz előesti Szentmise Lábatlanon, hogy a munkából minél többen odaérjenek, kedden este 7 órakor. A többiek pedig a napján, fényes nap­pal ünnepelhetik a megdicsőültek hatalmas seregét az Eucharisztikus lakomán. A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről is a túloldalon olvashatunk.

 

Előre jelzem, hogy november 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor az idősek Szentmiséje lesz a Süttői templomban, melynek keretében az arra felkészült test­véreknek kiszolgáltatom a Szentkenetet. A készület elválaszthatatlan része a Szentgyónás is, melyet előtte el kell végeznünk. Jelentkezni a hátul elhelyezett la­pok segítségével lehet. A mozgásukban akadályoztatott testvéreket pedig – akik az azt követő ünnepségre sem tudnak eljutni –, de szeretnének részesülni a betegek kenetében,  megbeszélés alapján meglátogatja Jézus a pap szolgálata által. A katolikus keresztény ember úgy gondolkodik, hogy idős, beteg testvéreink­nek nem csak a testi, de a lelki szükségeiről is gondoskodnia kell.

 

Másnap, november 12-én, vasárnap, templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor ünnepi Szentmise, délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat része­ként a templomban egyházzenei áhítat, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« előadás lesz, és ezt követően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Az előkészületek okán a Szent Áldozat után kérem a Testület tagjait befáradni a szedecsbe rövid megbeszélésre.

 

Az első áldozás alkalmával készült képeket hátul elhelyeztük. Megtekinthetjük és rendelhetünk belőlük. Keddig iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra is.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

30. KLASZ MÁRTON vízépítő mérnök SZN – 1819
31. Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA – protestáns testvéreinkért

“ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Mindenszentek ünnepe
02. Halottak napja

DIVALD KÁROLY SZN – 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért

03. Porres Szent Márton szerzetes,

SZENT HUBERTUS – vadászokért, erdészekért

04. Borromeo Szent Károly püspök

AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK GYÁSZNAPJA

05. ÁRPÁD-HÁZI SZENT IMRE – magyar ifjúságért

 

 

 

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Kedd 19 óra!!! Előesti Szentmise  
 
Piszke 01. Szerda ¾ 10 óra Szentmise  
Süttő 15 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők, majd megemlékezés a temetőben  
 
Süttő 02. Csütörtök 7 óra Szentmise: Összes elhunytakért utána
Piszke 15 óra Csendes Szentmise – int. propria  
15:45 Temetői megemlékezés  
Lábatlan 16:15 Temetői megemlékezés  
17 óra Szentmise: Szentatya szándékára utána
 
Lábatlan 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.