Légifotók

Községi Könyvtár

2543 Süttő Áprily tér 4. | telefon: (+36-33) 655-386 | e-mail: kozsegikonyvtar@sutto.hu
Könyvtáros
: Török Anna Mária | A könyvtár itt is elérhető: www.netlib.hu/939.php
Nyitva tartás: Hétfő: 10-16
 | Kedd:12-18| Szerda:10-16 | Csütörtök:12-18 | Péntek:8-14 |Szombat:ZÁRVA


Kedves Látogató!
A 39/2013. (V. 31.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működéséről szóló EMMI rendelet értelmében a József Attila Megyei és Városi Könyvtár, valamint a település önkormányzata között létrejött megállapodás alapján, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár gondoskodik a település lakosságának könyvtári szolgáltatásokkal történő ellátásáról a KSZR keretein belül. Ennek megvalósítására településenkénti lakosságarányú állami kiegészítő támogatás áll a Megyei Könyvtár rendelkezésére, melyből a települési könyvtár igényei szerint dokumentumokat, tárgyi –és dologi eszközöket, valamint minimum évi négy, a könyvtárat és az olvasást népszerűsítő rendezvényt finanszíroz. 
A József Attila Megyei és Városi Könyvtár Megyei Ellátási Csoportjának feladata a fenti és egyéb járulékos, illetve kiegészítő szolgáltatások koordinációja.
További információ a rendszer működéséről a megyei KSZR honlapon:http://www.kemkszr.hu/

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

2543 Süttő, Templom tér 2.|  tel/fax.: (+36)33/503-710 |  Igazgató: Sárdi Tibor

A Duna és a Gerecse ölelésében fekvő Süttő község egyetlen iskolája 1910-ben épült 4 tanteremmel, igazgatói- és tanítói lakásokkal. Az épület méreteiről árulkodik az a tény, hogy későbbi 1-6. osztály igényeit a belső tér fokozatos átalakításával sikerült biztosítani. Így az iskola jelenlegi külső építészeti megjelenése az eredeti formáját őrzi, állagát tekintve még hosszú ideig alkalmas e funkció betöltésére.
 

Az 1992-ben épült 630 m2-es tornaterem minden igényt kielégítően biztosítja az iskolai testi nevelés feltételeit, továbbá pótolhatatlan lehetőséget nyújt mind a gyermek, mind a felnőtt tömegsport – igény kielégítésére.

Az intézmény 1981 óta német nemzetiségi nyelvet oktató általános iskola, amelyet a község történelmi múltja predesztinált (XVIII. századi német betelepítés: “dunai svábok”).
Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása jelenleg integráltan, 5 tanulócsoportban folyik.
A gyermekek étkeztetését, délutáni felügyeletét a napközis csoport keretein belül biztosítjuk.

Az iskola fenntartója: Süttő Község Önkormányzata

Az iskola működési területe: Süttő község, és a közigazgatásilag hozzá tartozó Bikolpuszta.

Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

/Tausendschön Zweisprechinger Kindergarten, Kinderkrippe/
2543 Süttő Rákóczi Ferenc út 64. |  tel/fax.: (+36-33) 474 468) | Óvodavezető:  Kiss-Baranyai Magdolna
ovoda@sutto.huHelyzetkép, az óvoda sajátosságai

A gyermekek azt tanulják, amit tanítunk nekik.
Ha mi merünk, szeretünk repülni, ők is ezt teszik!

1948-tól működik Süttőn óvoda egy csoporttal. Jelenlegi formáját költözése után, átépítésekkel, hozzáépítéssel nyerte el.
2002. szeptemberétől az óvoda 3 csoportos.

A szülők részéről a 80-as évek közepén jelentkezett a jogos igény a kisebbségi nyelv intézményes keretek közötti elsajátítására. A kisebbségi nyelv visszaszerzése legeffektívebben ebben az életkorban történhet. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben tanul egy másik nyelvet, hangképző szervei még formálhatók. Az ebben az életkorban elsajátított nagyszámú fonéma megkönnyíti a gyermekek számára a későbbiekben más nyelvek elsajátítását.
A törvény adta változásoknak köszönhetően, 2006 őszén, megfogalmazódott az a gondolat, hogy mivel egyre több szülő igényelné gyermeke 2 éves korától a bölcsődei ellátást, alakítsuk át óvodánkat többcélú intézménnyé.
Mivel minden oldalon pozitív visszhangot kapott az elgondolás, ezt már a tettek követték, és az óvoda, valamint a Fenntartó összefogásával, intézményünk 2007. szeptemberében megnyithatta kapuit 12, 2 éves bölcsődés gyermek előtt. Melyre mindannyian méltán büszkék vagyunk!

Intézményünkben törekszünk:
– a családokkal való szoros együttműködésre, bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására,
– az érzelmi nevelés, értékőrzés,- közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére,
– a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására,
– nemzetiségi óvoda lévén, a nevelésben résztvevő gyermekek esetén, a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok ellátására,
– valamint az identitástudat megőrzésére.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során a gyermekek komplex személyiségfejlesztésben részesüljenek, nyugodt, optimális személyi ill. tárgyi feltételek biztosítása mellett.
Nevelőgárdánkat jellemzi:
– az egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékonyság,
– a folyamatos továbbfejlődési igény,
– jól koordinált, eredményes, szakmai nívóra törekvés.
Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermek meg nem ismétlődő egyediségét.
Fenntartónk: Süttő Község Önkormányzata
ovodafejlesztes_sutto_450

Polgármesteri Hivatal

2543 Süttő, Templom tér 9. | telefon: (+36-33) 474-360 | titkarsag@sutto.hu
Hétfő: 8-16 | Kedd: nincs ügyfélfogadás | Szerda: 8-16 | Csütörtök: 8-16 | Péntek: 8-12

Jegyző: Dr. Józó Antal | (+36-33) 474-360/2-es mellék | jegyzo@sutto.hu
Adóügyi előadó: 
Styeczné Padányi Mónika | (+36-33) 474-360/7- es mellék | ado@sutto.hu
Pénzügyi előadó: Sándor Ilona és Dudás Katalin| (+36-33) 474-360/5-ös mellék | penzugy@sutto.hu
Igazgatási előadó:Lukóczki Zoltánné | (+36-33) 474-360/4-es mellék | titkarsag@sutto.hu
Szociális és gyámügyi előadó: Drágán Jánosné | (+36-33) 474-360/3-as mellék | szocpol@sutto.hu

Napelemek telepítése Süttő négy épületében

A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukciójának keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg Süttő Község négy épületében.

 

A napelemek telepítése Süttő négy épületében KEOP-4.10.0/N/14-2014-0443 azonosító számú projekt támogatása 36 237 193,-Ft millió forint volt, mely a projektben elszámolható költségek 100%-át teszi ki.

 

A fejlesztés eredményeként összesen  200 db egyenként 250Wp teljesítményű napelem telepítése történt meg. Amellyel éves szinten 25 tonna feletti CO2 kibocsátás kerülhető el a projekt révén.

 

A projekt célközönsége Süttő lakossága, a projekt előnyeit közvetve és közvetlenül az összes lakos élvezi, a négy helyszín közül egyben-egyben havonta mindenki megfordul. A projekt az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek bővítésén túlmenően jelentős tudat formáló hatással is bír. A napelemek teljesítménye 12 családi ház energiaigényét képesek előállítani.

 

A napelemek telepítésével nem csak a természet, de a közösség is nyert Süttőn.

Közlemény letöltése PDF-ben:

Sajtóközlemény – Napelemek telepítése Süttő intézményeiben

 

 

 

Pályázati felhívás civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.
I. Pályázók köre
Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, süttői székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet süttői szervezettel is rendelkező, valamint nem süttői székhelyű, de tevékenységét Süttőn is folytató
a) egyesületek,
b) alapítványok
c) közalapítványok
d) egyéb szervezetek,
e) egyházak
amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/ alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációs elősegítő civil programok támogatása,
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása
e) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása
f) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása
g) civil szervezetek működési költségeinek támogatása

III. A támogatás forrása
Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletében biztosított keretösszeg terhére.
IV. Egyéb feltételek
A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő az I.-II. pontban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
Hiányos vagy nem az V. pontnak megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, a támogatást nem fizette vissza.
Az elszámolás és a pályázati eljárás feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot papír alapon az 1. sz melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A pályázat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. február 26.
A beérkezett pályázatokat Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Süttő, 2016. február 4.

Czermann János
polgármester

 

pályázati űrlap innen letölthető:

20160324_civil_palyazat_1_melleklet

1 15 16 17 18