A településfejlesztéssel és településrendezéssel,a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő egyeztetés szabályairól

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a települési arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29.§-a alapján a következőket rendeli el.

 

 1. Általános rendelkezések

 

 1. § (1) E rendelet hatálya a Süttő (a továbbiakban: település) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet és a településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának eljárására terjed ki.

(2) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

 1. a) A településen településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) és településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett településrészén tulajdonnal, lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet;
 2. b) a településen működő intézmények, érdekképviseleti szervek és civil szervezetek;
 3. c) a településen működő elismert egyházak;
 4. d) a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara;
 5. e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök valamint kézikönyv és településképi rendelet véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek;
 6. f) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, valamint a TAK és a településképi rendelet készítésével vagy módosításával érintett közüzemi szolgáltatók;
 7. g) Azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek, amelyeknek működése vagy tevékenysége kiterjed Süttő közigazgatási területére.

 

 1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

 1. § (1) Településfejlesztési koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) A településfejlesztési koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztatót keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.
 2. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

(5) Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a vonatkozó Kormányrendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

 1. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:
 2. a) a rendezés alá vont terület beazonosítható módon való lehatárolását, a rendezés céljának és várható hatásának ismertetését, olyan módon és részletezettséggel, hogy a partnerek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak;
 3. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 4. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén – tartalmaznia kell:

 1. a) az elkészült dokumentumot,
 2. b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és
 3. c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

(3) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: TAK) vagy településképi rendelet készítése vagy módosítása esetén

 1. a) a hirdetményt a lakossági fórum előtt minimum 8 nappal közzé kell tenni.
 2. b) a fórumot követően a partnerek észrevételeinek papíralapú vagy elektronikus úton történő benyújtására nyitva álló határidő nem lehet rövidebb 8 napnál;

 

(4) Az  észrevételek benyújtásának módja

 1. a) papíralapon: Süttő Polgármesteri Hivatala, 2543. Süttő, Templom tér 9.
 2. b) elektronikus úton a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel

 

 

 1. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

6.§. (1) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az 5.§ (3) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek

(2) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben – megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

(3) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

7.§ (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

8.§ (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a polgármesteri hivatal a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

 1. a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,
 2. b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,
 3. c) annak megjelölését, hogy a vélemény, javaslat előzetes vagy munkaközi tájékoztatás során érkezett-e,
 4. d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,
 5. e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy – a 7.§ (2) bekezdése szerinti esetekben – a Polgármester döntésének megjelölését.

 

 1. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

9.§ A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, illetve a vonatkozó Kormányrendelet szerinti értesítések megküldéséről.

 

 1. Záró rendelkezések

 

10.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

Rendelet a zajt keltő eszközök használatáról

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (V.11.) önkormányzati rendelete

A zajt keltő eszközök használatáról

 

 

 

Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. §  (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. § (1a) bekezdésében kapott  felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében,  13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabálya, hogy motoros fűnyíró, motoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép Süttő belterületén hétköznap 7  óra és 19 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli időszakban és vasárnap, illetve ünnepnapokon nem használható

 

 

 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki az 1. §-ban foglaltakat megszegi.

 

 1. § A 2. §-ban meghatározott magatartás esetén kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb összege százötvenezer forint.

 

 1. § Ez a rendelet 2017. június 1-én lép hatályba.

 

 

 

 

 

 

Czermann János                                                      Dr. Józó Antal

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

Egyházi hírek

 Hitoktatás Megkezdem az arra készséges gyere­kek felkészítését az első Szentgyónásra. Imádkozzunk értük.

 

Köszöntő Égi Édesanyánkat közösen köszöntjük a »legszebb hónapban«, a lentebb jelzett időpontokban.

A »Hangolódjunk Isten mosolyára« egyházzenei sorozat következő alkalma ma délután lesz a piszkei templomban, 16 órai kezdettel. Vegyünk részt minél nagyobb számban és fogadjuk a »Lábatlani Borostyán Baráti Kör« ajándékát, akik az évszázadok zenei és irodalmi kincseiből egy csokorra valót nyújtanak át nekünk ezen a májusi délutánon.

 

Házasság Hirdetem, hogy Nádasi Tamás feleségül kívánja venni Rekeny Klaudia hajadont. Imádkozzunk értük. Aki e tervezett frigy akadályát ismeri, jelezze.

 

Változás Jövő szombaton 20-án Lábatlanon kivételesen 19 órakor kezdődik a Szentmise.

Túloldalon olvashatjuk a májusi imaszándékokat.

 

Litániák rendje – 2017 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Szentmise után Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

 

A héten több felújítás is folytatódik. A munkaterületeket, a balesetek elkerülése érdekében – Piszkén a templomkert lépcsője, Süttőn a templomkert – csak a meghatározott rendben közelíthetjük meg!

 

Jótékonyság  A személyi jövedelem-adónk 2×1%-nak felajánlásával sokat tehetünk. Ne feledjük, hogy akkor is nekünk kell rendelkezni az adófelajánlásról, ha az adóbevallást a munkahelyünk, vagy maga az adóhatóság készíti el.

Azt is tartsuk szem előtt, hogy az országos célokra való adófelajánlás nem azonos a helyi közösség javára adott »önkéntes megajánlással«, régi nevén »egyházadóval«, hiszen ez utóbbi helyben marad. Itt köszönöm meg a gyűjtésben fáradozó testvérek buzgóságát, és azok hűségét, akik a helyi plébánia-közösség iránti felelősségtől indíttatva évek, sőt évtizedek óta rendszeresen biztosítják plébániáink anyagi fennmaradását.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

15. Hétfő ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN

FARKAS GÁBOR, A BP-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Kedd A FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG NAPJA

MATOLCSY MIKLÓS, a magyar gyógyszerészeti bibliográfia összeállítója. SZN – 1869

17. Szerda AZ ELSIVATAGOSODÁS ÉS KISZÁRADÁS ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAPJA

SÜTŐ ANDRÁS SZÜLETÉSNAPJA – 1927

18. Csütörtök KORÁNYI SÁNDOR SZÜLETÉSNAPJA – 1866
19. Péntek Szent Romuald apát
20. Szombat A MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
21. Vasárnap Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A ZENE ÜNNEPE

 

Szentatya 2017., májusi imaszándéka:  Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust utánozva

Plébániai imaszándékok 2017., május: – Keresztségre, szentgyónásra és szentáldozásra készülő gyerekekért, felnőttekért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Szűz Mária, a világ Királynője védelmezze segítse munkájukban a misszionáriusokat. – A zarándokokért, hogy útjukról épségben hazatérve szeretteiknek is átadják a a belső lelki békét, amit megtapasztaltak. – Az érettségi és más vizsgákra készülőkért, diplomázókért, hogy mind a vizsgán, mind az életben helyt tudjanak állni. – Édesanyákért, és elhunyt édesanyákért, nagymamákért. Gné K.J.: Gyermekáldásra váró családokért! – Keresztelendőkért. –  Hogy Húsvét fénye beragyogja a keresztény családokat. – Államvizsgára készülőkért.

Süttő: SZ.Lné E.: Isten segítse és a Szűz Anya járjon közben az elvált szülők gyermekeiért, hogy vigaszt találjanak és gyógyulást lelki sérüléseikből. – Egyetemi felvételre, államvizsgára készülőkért. – Házasságra készülőkért.

 

A 20. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 15. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia előtt
 
Piszke 16. Kedd 08 óra Szentmise: +Horváth Dénes évf., majd litánia  
 
Süttő 18. Csütörtök –- Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 19. Péntek 15 óra Temetés Előtt
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio-s litánia  
 
Lábatlan 20. Szombat 19 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 21. Vasárnap 8 óra Szentmise: Az Áprily és a Róth család +Tagjai  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Egyházi hírek

Köszönet Ragaszkodásunkról és szeretetükről tettek tanúságot testvéreink, akik a húsvéti előkészületben, takarításban, díszítésben, a liturgikus szolgálatban, és a szertartásokon való részvétellel megmutatták: fontos számukra Krisztusunk, és plébánia-közösségeink.

Jótékonyság Köszönet, akik gondoltak kispapjainkra, és tucatnyi doboz süteménnyel ajándékozták meg őket. Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk.

 

Az ételszentelés szép és jámbor hagyományát őrizendő és felelevenítendő idén is szentelünk ételt a húsvéti Szentmisék után.

Az egyházmegyei újság legújabb számát találjuk hátul. Vigyük olvassuk, terjesszük!

 

Szentatya 2017., áprilisi imaszándéka:  A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkű választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is, hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban, vagy a szerzetesi életben. Plébániai imaszándékok 2017., április: Világi munkatársakért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Hogy hálásak legyünk Krisztus megváltó szenvedé­séért, haláláért! – A keresztúti imádságból fakadjon béke, egyetértés minden nép számára. – Krisztus Urunk feltámadása bátorítsa a betegeket, szenvedőket, idősebb testvéreinket! Gné K.J.: Gyermekáldásra váró családokért! – Keresztelendőkért. –  Hogy Húsvét fénye beragyogja a keresztény családokat. – Államvizsgára készü­lőkért.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

17. Hétfő LŐRENTHEY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1867 – földrajz-tudósainkért
18. Kedd  NEMZETKÖZI MŰEMLÉKI NAP – emberséges és életszerű műemlékvédele­mért
19. Szerda WODETZKY LAJOS SZ.NAPJA – 1821 – feltalálóinkért és megbecsülésü­kért
20. Csütörtök BELÁK SÁNDOR, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója SZN – 1919
21. Péntek Szent Anzelm püspök, egyháztanító,

LUDVIGH GYULA, vasútépítő mérnök, több mint 20 éven át a MÁV vezetője. SZN – 1841

22. Szombat ROMWALTER ALFRÉD, Az ásványi szenek jeles kutatója SZN – 1890

A FÖLD NAPJA – ésszerű környezetvédelemért

23. Vasárnap                         SZENT ADALBERT – Főegyházmegyénkért || A KÖNYV NAPJA – A SZERZŐI JOGOK NAPJA

 

 

Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata tönkrement, ezért annak hely­reállításáig megközelíteni és használni tilos és balesetveszélyes! Be- és kijárni ezen idő alatt a templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át le­hetséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

A 16. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 17. Hétfő ½ 9 óra Szentmise  
Lábatlan ½ 11 óra Szentmise  
 
Piszke 18. Kedd 08 óra Szentmise  
 
Süttő 20. Csütörtök 17 óra Szentmise Előtt
 
Lábatlan 21. Péntek 17 óra Szentmise, majd adoratio Előtt
 
Lábatlan 22. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra! Szentmise: + Dr. Bombicz József, N:+Irma; +Szüleik, +Testvéreik  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest l

Egyenlő bánásmód

Forduljon az                  

ügyfélszolgálatához, ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.05.09.  09:00-13:00

 

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.05.02. 10:00-14:00

 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.05.16. 09:00-13:00

 

Kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

2870 Kisbér, Angol kert 4.

2017.05.24. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Dr.Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

Az egylet alapszabályába foglalt céljai között szerepel Süttő és környéke természeti értékeinek kutatása, ápolása és megismertetése. Ezeknek a célkitűzésének is eleget téve gondozzuk a néhai temetőkertet Bikolpusztán, melynek szomszédságában április 8-án egy turistapihenőt alakítottunk ki.
Munkásságunknak köszönhető a község egykori kikötőjének (Vörös-kő), a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Duna-parti rétnek a megtisztítása, eredetközeli állapotba állítása. Lelkes segítőinknek köszönhetően ebben a páratlan környezetben is létesítettünk egy vízparti pihenőhelyet. Az önzetlen segítséget ezúton is köszönjük!
Mindkét projekt a “Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért” Alapítvány pályázati támogatásával valósulhatott meg.

1 10 11 12 13 14 16