Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.11.19.

 1. A magyar közoktatásért, Vietnam népéért, a hat hete első­áldozáshoz járultakért és (keresztszüleikért!), a házasságra ké­szülőkért is imádkozzunk! Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárok hálaadásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért!

 

 1. Gyűjtés Ma a rászorulókra gondolunk, és felajánláskor a Ka­tolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adománya­inkkal. Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munká­járól a https://www.karitasz.hu világhálós címen tájékozódha­tunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig.

Itt köszönöm a karitász-munkatársak áldozatos munkáját, akik a rászorulók rend­szeres látogatásával, sokféle szolgálattal bizonyítják, jó az Isten hozzánk. Dicsé­retes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

A Szent Antal perselybe helyezett ado­mányainkkal, melynek összege 2016-ban 32,900 illetve 43,710 Forint volt, egész évben a helyi Karitász-csoportok jótékonyságát támogat­hatjuk, csakúgy, mint az adventi vásárral, ha megláto­gatjuk a sátrukat.

 1. NEKed!-Veled! Az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként a hé­ten, november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lá­batlanon, a Szent István király templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-, sőt világszerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat.

 

A szervezők kérik, hogy jelezzük előre, hányan leszünk itt biztosan, ezért kérem, hogy iratkozzunk föl a hátul el­helyezett lapon, vagy, ha az könnyebbnek látszik, közvetlenül regisztráljunk a https://www.krisztuskiraly.iec2020.hu/#/ honlapon. Itt, a térképen megkeressük a Lábatlan Szent István király templomot, és a »csatlako­zom« kapcsolóval regisztráljuk magunkat. Természetesen enélkül is szeretettel várunk mindenkit, de jó, ha másokat is tudunk lelkesíteni, és jelezni, nekünk fon­tos Krisztus ügye, és az Eucharisztiában való jelenléte.

További hasznos olvasni-, nézni- és hallgatnivalók is vannak a http://www.iec2020.hu oldalon.

 

Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

 

 1. Teremtés-védelem November 4. péntekje a »Ne vásárolj semmit« kezdemé­nyezés akciónapja. Figyelemfelhívás, ha e napon a vásárlástól való távolmaradás­sal, vagy épp csak a szükséges dolgok vásárlásával jelezzük, a fogyasztói szem­lélet zsákutca, az igazi javak a kereskedelemben nem kaphatóak.

 

 1. Készülődve Urunk születése ünnepére, örömmel vesszük a felajánlást, ha valakinek van templomainkba szánt fája.

Ugyancsak a készület része, hogy advent három hetében – idén a negyedik hét mindössze egy nap lesz – a »Szállást keres a Szentcsalád« régi hagyományát is szeretnénk feleleveníteni. Süttőn hétfőnként, Piszkén péntekenként a plébánián találkozunk egy rövid órácskára, melyben rövid imádság és beszélgetés foglalta­tik. A hét többi napján az adott kép vándorol a családok között. A lényeg, hogy amikor új helyre érkezik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Az egyik változatot a http://www.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000005.HTM világhálós oldalon ol­vashatunk. Akik szívesen részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 1. Visszatekintve a múlt vasárnapi búcsúi Szentmisére és a »Forrásunk szépsége« délutáni zenei áhítatra, előadásra, köszönetet írok az előkészítésben résztvevő, és az alkalmat megtisztelő testvéreknek, különösen is a szomszédos településről érkezőknek. Itt ajánlom figyelmükbe az akkori előadónkkal, Dr. Kovács Zoltán atyával készült beszélgetést, amely a http://www.magyarkurir.hu világhálós oldalon olvasható.

 

 1. Előre jelzem, hogy idén advent 2. vasárnapján, december 10-én 15 órától kerül sor a plébániai munkatársak találkozójára Péliföldszentkereszten.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

20.                 IFJÚ ZENEBARÁTOK VILÁGNAPJA
21. SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA  – A TELEVÍZIÓ VILÁGNAPJA
22. SZENT CECÍLIA – A MAGYAR KÖZOKTATÁS NAPJA
23. SZENT KELEMEN PÁPA
24. Dung-Lac Szent András és társai vértanúk – Vietnam népéért

november negyedik péntekje    „Ne vásárolj semmit” nap

25. ALEXANDRIAI SZENT KATALIN –  A házasságra készülő fiatal lányokért
26. BABITS MIHÁLY SZÜLETÉSNAPJA – 1883 – költőinkért

 

A 47. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 20. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 21. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok utána
 
Süttő 22. Szerda 7 óra Szentmise – Szenvedő lelkekért  
 
23. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Felnőtt-hittan (Fehi-Bóra)  
 
Lábatlan 25. Szombat 17 óra Kárpát-medencei Szentségimádás alatta
18 óra Szentmise: +Varga János (10. évf.)  
í
Süttő 26. Vasárnap 8 óra Szentmise:+Tóth István, és N:+Mezei Margit  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
16 óra Gyóntatás: Ftdő Szőcs László atya szolgálata

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

 

 

Hirdetmény

Hirdetmény

 

 

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet  a süttői köztemető (süttői 847 hrsz) kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében történő üzemeltetésre.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

 1. december 8.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.11.12.

Tartsunk ki az imádságban. Erre indítanak az emléknapok naptárában jelzett szándékok (cukorbetegekért, termőföld meg­őrzéséért, atom-tudomány békés felhasználásért), a Szentatya és a testvérek szándékai, és az, amikor Szentgyónáshoz, Szentáldozáshoz egy hónapja já­rult gyerekeket keressük a Szentmise közösségében… Hiva­tásokért e héten is a szokott időkben az Eucharisztia előtt fo­hászkodunk! Megemlékezünk még a héten név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplőkről, és csatlakozunk a jubiláns házaspárok hála­adásához az együtt töltött öt és öt-többszörös évekért! Egy hét múlva, 19-én Piszkén ünneplünk a jubiláns házaspárokkal

 

Búcsú Ma, Süttői templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor ünnepi Szentmisén megköszönjük az évben elvégzett mun­kákat, és együtt örülünk a jubiláns házaspárokkal, akik megújít­ják házassági ígéretüket. Délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat ré­szeként a Szent Lipót templomban egyházzenei áhítat az Ars Musica – Eszter­gom kórus szolgálatával, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« elő­adás lesz, melyet Dr. Kovács Zoltán iroda-igazgató, plébános atya tart, és ezt kö­vetően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Nem feledkezünk meg a búcsúnyerési lehetőségről, a szokott feltételek mellett: aki egy búcsúját ün­neplő templomban a kegyelem állapotában imádkozik a Szentatya szándékára egy  Miatyánkot, Üdvözlégyet, Hitvallást és Dicsőséget, az teljes búcsút nyerhet.

Gyűjtés A missziók javára való gyűjtés után most a rászorulókra gondolunk, és jövő vasárnap a Katolikus Szeretetszolgálat munkáját támogatjuk adományainkkal. Tavaly mintegy 52 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból, a testvérek jóvoltából. A Szeretetszolgálat munkájáról a  https://www.karitasz.hu  világhálós címen tájékozódhatunk, olvasván a »kandalló program«-tól, a »lak6« akción át az évi több száz tonna élelmiszer-segélyig, a »vetőmag program«-tól  az »iskolakez­dési akció«-n át az »Egymillió csillag« programig. Dicséretes, ha csatlakozunk a helyi karitászcsoporthoz, melyre nemcsak az idősebb testvéreknek, hanem a fiata­loknak is van lehetőségük, akár közszolgálatként is.

Előre jelzem, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra való készület részeként két hét múlva,  november 25-én, szombaton este 5-6 óráig Szentségimádást tartunk Lábatlanon, a Szent István templomban, ezzel csatlakozva a Kárpát-medence-szerte ebben az órában imádkozókhoz. A cél, hogy legalább 20,000-en legyünk, akik különböző templomokban, de egy időben »lélekben és igaz­ságban« imádjuk az Urat. Másnap, azaz november 26-án délután 4 órakor ismét Ftdő Szőcs László atya jön Piszkére, hogy alkalmat adjon a bűnbocsánat szentségének vé­telére.

Köszönet Többek között a tegnapi, idősek Szentmiséjén való szolgálatért, va­lamint a mai ünnep előkészítéséért.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

13. A MAGYAR SZENTEK EMLÉKNAPJA – hazánkért

KLEBELSBERG KUNÓ SZÜLETÉSNAPJA – 1875 – a magyar oktatásért

14. A cukorbetegek világnapja
15. SZENT LIPÓT – a süttői plébánia megújulásáért
16. Skóciai Szent Margit, – TREITZ PÉTER, a magyar gazdasági talajtan megalapítója. SZN – 1866 – a termőföld megőrzéséért
17. Nagy szent Gertrúd,

WIGNER JENŐ, Nobel-díjas,a világ első reaktormérnöke SZN – 1902;

az atom-tudomány békés felhasználásáért

18. A Szent Péter és a Szent Pál bazilika felszentelésének évfordulója,
19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET |||– SCHULEK FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1841

 

A 46. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 13. Hétfő 18 óra Szentmise: +Schenkengel Sándor és N:+Áprily Irén; +Szüleik, majd adoratio előtte
  19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 14. Kedd 8 óra Szentmise: +Papp Éva ob. (tem: nov.06) utána
 
Piszke 15. Szerda 15 óra Temetés: +Pétervári Zoltánné – Mária, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise – Pro populo  
 
16. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 17. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 18. Szombat 18 óra Szentmise  
í
Süttő 19. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Szentatya 2017., novemberi imaszándéka:  Az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tarto­zókkal.

Plébániai imaszándékok 2017., november:– Hittanos gyerekekért, hittanu­lókért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: –  Azért,hogy ne csak Min­denszentek és Halottak napja táján látogassunk ki az elhunyt  szeretteinkhez a temetőbe, hanem – hacsak nincs egészségi akadálya – többször is ellátogassunk sírjaikhoz. – Imádkozzunk azokért is, akiknek már nincs élő és hívő hozzátarto­zója. – Azért, hogy a Szentek közbenjárása segítse a szenvedő, beteg és gon­dokkal küzdő embertársainkat! –  A hajléktalanokért, hogy mielőbb találjanak helyet, ahol szükségeikről jó szívvel gondoskodni tudnak.  . —
Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetősé­geken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2017.10.29.

   Imádság A héten, a reformáció napján imádsággal gondoljunk Egyházunkra és a protestáns testvérekre, kérve az egység ajándékát. Imádkozzunk az emléknapok naptárában  jelzett szándékokra is. A héten várom a testvérek imaszándékait is.

 

A Szentolvasó közös imádkozására még hétfőn és kedden van lehetőségünk, Piszkén ½ 5, Süttőn ½ 6 órakor. Ám családjaink­ban, közösségeinkben természetesen folytatódik a közös imád­ság. Köszönöm a Szentolvasó kö­zös imádkozásában résztve­vő, az imádságot vezető testvérek lelkesedését!

 

Szerdán, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, csü­törtökön, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – miután mun­kaszüneti nap – Magyarországon ismét parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! Akik azonban e napon is dolgozni kényszerül­nek, azok számára lesz előesti Szentmise Lábatlanon, hogy a munkából minél többen odaérjenek, kedden este 7 órakor. A többiek pedig a napján, fényes nap­pal ünnepelhetik a megdicsőültek hatalmas seregét az Eucharisztikus lakomán. A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről is a túloldalon olvashatunk.

 

Előre jelzem, hogy november 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor az idősek Szentmiséje lesz a Süttői templomban, melynek keretében az arra felkészült test­véreknek kiszolgáltatom a Szentkenetet. A készület elválaszthatatlan része a Szentgyónás is, melyet előtte el kell végeznünk. Jelentkezni a hátul elhelyezett la­pok segítségével lehet. A mozgásukban akadályoztatott testvéreket pedig – akik az azt követő ünnepségre sem tudnak eljutni –, de szeretnének részesülni a betegek kenetében,  megbeszélés alapján meglátogatja Jézus a pap szolgálata által. A katolikus keresztény ember úgy gondolkodik, hogy idős, beteg testvéreink­nek nem csak a testi, de a lelki szükségeiről is gondoskodnia kell.

 

Másnap, november 12-én, vasárnap, templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­kor ünnepi Szentmise, délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat része­ként a templomban egyházzenei áhítat, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« előadás lesz, és ezt követően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Az előkészületek okán a Szent Áldozat után kérem a Testület tagjait befáradni a szedecsbe rövid megbeszélésre.

 

Az első áldozás alkalmával készült képeket hátul elhelyeztük. Megtekinthetjük és rendelhetünk belőlük. Keddig iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra is.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

30. KLASZ MÁRTON vízépítő mérnök SZN – 1819
31. Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA – protestáns testvéreinkért

“ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Mindenszentek ünnepe
02. Halottak napja

DIVALD KÁROLY SZN – 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért

03. Porres Szent Márton szerzetes,

SZENT HUBERTUS – vadászokért, erdészekért

04. Borromeo Szent Károly püspök

AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK GYÁSZNAPJA

05. ÁRPÁD-HÁZI SZENT IMRE – magyar ifjúságért

 

 

 

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 31. Kedd 19 óra!!! Előesti Szentmise  
 
Piszke 01. Szerda ¾ 10 óra Szentmise  
Süttő 15 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők, majd megemlékezés a temetőben  
 
Süttő 02. Csütörtök 7 óra Szentmise: Összes elhunytakért utána
Piszke 15 óra Csendes Szentmise – int. propria  
15:45 Temetői megemlékezés  
Lábatlan 16:15 Temetői megemlékezés  
17 óra Szentmise: Szentatya szándékára utána
 
Lábatlan 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Társasházak tűzmegelőzése, fontosabb tűzvédelmi előírások

Otthonunk és lakókörnyezetünk biztonsága mindannyiunk számára fontos. A biztonságról elsőként a betörések elleni vagyonvédelem jut az emberek eszébe, holott arra is gondolnunk kell, hogy egy esetleges tűzeset során értékeink károsodhatnak, rosszabb esetben az egészségünk, testi épségünk is sérülhet. A társasházakra és azok minden lakójára nézve kötelező az általános és a társasházra vonatkozó egyedi tűzvédelmi használati szabályok betartása.

A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni a tűzvédelmi szabályokat, valamint gondoskodnia kell ezen szabályok megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

A tűzvédelmi szabályok ismerete a lakók biztonsága miatt fontos, tűz esetén segítik az életmentés és a tűzoltás gyors végrehajtását,

Fontosabb tárolási szabályok, előírások:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében:

Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: benzin, aceton), valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (például: gázolaj) tárolható.

Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol, és legfeljebb 60 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépkocsitároló-helyiségben a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül parkoló állásonként és tároló helyiségenként legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.

Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.

Többszintes lakóépületben – az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével – lakóegységenként nem használható vagy tárolható egynél több propánbutángáz-palack. Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol a tartószerkezet az esetleges gázrobbanás következtében összeomolhat.

 

 

 

A tárolási szabályok betartásánál külön említést igényel a társasházak szemétledobóinak használata.  A társasházak lakói többségében ma már csak tárolásra használják a korábban hulladékledobóként funkcionáló helyiségeket. A rendeltetéstől eltérő használat azonban könnyen okozhat kiterjedt tüzet, ezért nagyon fontos betartani a szemétledobók és hulladéktárolók használatára vonatkozó szabályokat. Fokozott veszélyt jelent, hogy a szemétledobó összeköti az épület szintjeit, ezáltal egy valahol kialakult tűz rendkívül gyorsan tud szintről-szintre terjedni. További veszélyt jelent a lakókra nézve, hogy a szemétledobóban keletkezett tűz füstje és hője nagyon megnehezíti a lépcsőházban való menekülést, és a mentést.

 

A szemétledobó-helyiségek tároló helyiségként történő használata a létesítéskor hatályos

jogszabályi előírások szerinti kialakítás mellett jogszabálysértő és szigorúan tilos! Helyiséget csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A szemétledobó-helyiségeket csak akkor szabad tárolásra használni, ha a szemétledobót eltávolítják a födémből és annak helyét arra alkalmas tűzgátló megoldással lezárják. A tűzgátlás megfelelő kialakítása érdekében a lezárást a helyiség alatti és feletti födémen is el kell végezni. Amennyiben homlokzati síkon elhelyezett szemétledobó-helyiségeket alakítanak át tárolóvá, a födém lezárása mellett a szintek közötti homlokzaton való tűzterjedés meggátlásáról is gondoskodni kell a megfelelő kialakítással.

Társasházak közlekedőivel kapcsolatos fontosabb előírások:

A lakóépület közlekedési célú tereit és helyiségeit alkalmassá kell tenni a rendeltetésszerű zavartalan és biztonságos közlekedésre, egyúttal biztosítani kell, hogy veszély esetén az építményt vagy annak egyes részeit meghatározott időn belüli ki lehessen üríteni. Az épület valamennyi helyiségét a rendeltetésének megfelelően szabad csak használni.

 

 Alapszabály, hogy a lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagokat, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagokat, valamint a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyakat nem szabad elhelyezni.

 

 

Kivételt képeznek ez alól az alábbiak:

 • a menekülési útvonalat le nem szűkítő növények elhelyezése a menekülésre számításba vett közlekedőn és lépcsőházi pihenőn, a lépcsőfokokra helyezés kivételével;
 • növények elhelyezése lehetőleg 1,95 méter felett (a virágtartó alsó része, vagy a növény legalsó pontja legyen a megadott magasság felett);
 • azok a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le és a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem rontják (pl.: lábtörlő, falikép, hirdetőtábla, stb.);
 • a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá le nem szűkítő egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15 százalékát fedik le.

 

Amennyiben a közlekedő, lépcsőház szélessége tárolással nem szűkíthető le, viszont a fenti szabályok betartása mellett növények, tárgyak elhelyezése elfogadott, ha azok nem szűkítik a menekülési útvonalat.

 

Biztosítani kell a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét , ebben az esetben elegendő egy méter széles útvonalat fenntartani.

Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a villamos berendezés kapcsolóját (kapcsolószekrény, kapcsolótábla, stb.), a közmű nyitó- és zárószerkezetét, a tűzjelző kézi jelzésadóját, a nyomásfokozó-szivattyút, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetét, nyílásait, továbbá a tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket (pl.: fali tűzcsapot, szárazfelszálló-vezeték csatlakozási pontját) eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad, állandóan biztosítani kell a hozzáférést és a megközelítést!

A társasházak felsőbb szintjeiről a füsttel telítődő lépcsőházon keresztül menekülni veszélyes, sokszor lehetetlen. Ilyenkor az épületek melletti tűzoltási felvonulási területre telepített magasból mentő járművek segítségével tudja a beavatkozó állomány a bajbajutottakat kimenteni. A tűzoltási felvonulási területen tilos a gépjárművek parkolása, a legtöbb esetben ezt tábla, illetve felfestés is egyértelművé teszi.

Az épületen belül a homlokzati mentési pontot meg kell jelölni, és szabadon kell hagyni.

Mindig biztosítani kell a tűzcsapokhoz való hozzáférést, ezért tűzcsapok mellé, illetve föld alatti tűzcsapokra nem szabad parkolni!

 

Vagyonvédelmi rácsok és a bejáratok lezárása

 

A rácsos ajtó elhelyezéseinek feltételei:

 

 • a rácsos ajtóval lezárt területen nem lehet tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek indító, nyitó szerkezetei, valamint a közműelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkezete, villamos főkapcsoló, stb.);
 • a rács által elzárt közlekedőn nem lehet kézzel nyitható füstelvezető nyílászáró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt területen kívül, bárki által hozzáférhetően kell elhelyezni; javasolt a vagyonvédelmileg védett téren belül megjelölt kulcsdobozt kihelyezni!
 • a rács – nyitásiránya, mérete alapján – nyitott állapotban ne akadályozza a menekülést (pl.: ne nyíljon rá lépcsőre, ne szűkítse le azt);
 • azok, akik a ráccsal elzárt közlekedőt menekülés során igénybe vehetik, rendelkezzenek a rácsos ajtót nyitó kulccsal;
 • a rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos tűzvédelmi követelmények a közlekedőkre vonatkozó követelményekkel azonosak, azoknak teljesülnie kell.

 

Bár a rácsos ajtó elhelyezése nem ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, azonban a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza.

 

A lakások bejárati ajtajának ráccsal történő lezárása, valamint a lakóépületek főbejáratainak kulccsal, illetve elektromos zárral (kóddal) történő zárása nem sért tűzvédelmi jogszabályokat. Elektromos zár esetén a menekülés irányából jól észlelhető és hozzáférhető helyen a zárat oldó, feliratozott nyomógombot kell elhelyezni.

 

A társasház lakóinak közös érdeke a társasház villámvédelmi rendszerének, elektromos hálózatának, hő- és füstelvezető rendszerének, száraz felszálló vezetékeinek, valamint az oltóberendezéseinek és készülékeinek (fali tűzcsapok, tűzoltó készülék) időnkénti felülvizsgálata. A rendszeres felülvizsgálat és karbantartás révén megelőzhetőek a berendezések hibás működése által okozott tűzesetek.

 

További tűzmegelőzési és tűzeseti tanácsok a társasház lakói részére:

 

 • Villamos hősugárzó használatakor ne terhelje túl a hálózatot, közelébe nem szabad éghető anyagot elhelyezni.
 • Soha ne takarjuk le a villamos fűtőberendezést, ne tegyük közel bútorhoz, vagy éghető anyagból készült tárgyhoz.
 • Villamos fűtőberendezést ne csatlakoztassunk elektromos hosszabbító kábelhez.
 • Több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztasson egymásba.
 • Amennyiben elhagyja otthonát, áramtalanítsa elektromos berendezéseit (kivéve a 24 órás üzemű berendezéseket), így megelőzhetőek az elektromos zárlatból keletkező tüzek (pl.: üzemelő mosógépét ne hagyja őrizetlenül).
 • Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel javítassa meg.
 • Soha ne hagyja őrizetlenül a tűzhelyre feltett ételt!
 • Ha főzés során meggyullad a tűzhelyen az olaj, soha ne oltsa vízzel, hanem tegyen rá egy fedőt! Oxigén hiányában a tűz el fog aludni.
 • Kérjük, ne gyújtson rá ágyban vagy kanapén, mert a lehulló parázs könnyen tüzet okozhat, elalvás esetén az égő cigarettáról a tűz továbbterjedhet.
 • Javasolt otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani, hatékonyan alkalmazható kezdeti tűz oltására, komolyabb károkat és a személyi sérülést lehet vele megelőzni.
 • Elektromos tüzet ne oltsunk vízzel, léteznek kifejezetten erre alkalmas készülékek.
 • Javasolt otthonunkba beszerezni és működtetni egy füstérzékelőt, ami a kezdeti tüzeket is jelzi.

 

 

 

Tűzeseti tanácsok a társasházak lakói számára

A gondos megelőzési tevékenység mellett is bekövetkezhetnek tűzesetek. A tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelismerés. A tűz másodpercek alatt terjed, így ha esélyt látunk a tűz megfékezésére és eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg, ha nincs erre esély, akkor azonnal értesítsük a tűzoltókat és a lakóépület többi lakóját.

A tűzoltóságot a központi segélyhívón, vagyis a 112-es hívószámon keresztül lehet értesíteni. A segélyhívás során fontos elmondani, hogy mi a tűz keletkezésének pontos címe, mi ég, milyen károk vannak, mit veszélyeztet a tűz, fennáll-e a személyi sérülés veszélye, ha már vannak sérültek, határozzuk meg a számukat és adjuk meg saját azonosító adatainkat.

Elektromos tüzet csak kifejezetten erre a célra gyártott tűzoltó készülékkel kezdjünk oltani!

Tűz esetén a társasházban kiépített liftet, felvonót ne használjuk, hiszen a tűzoltói beavatkozás során a legelső lépés az épület, épületrész áramtalanítása, a lifttel menekülők tehát a felvonóban ragadhatnak. Mindig a lépcsőházon keresztül meneküljünk az épületből! Ha a társasházban több lépcsőház van, és biztosított a lépcsőházak közötti átjárás, akkor a tűztől távolabbi lépcsőházon keresztül meneküljünk. Amennyiben a lakásból kilépve módunkban áll a lépcsőházban kiépített hő- és füstelvezető berendezést működésbe hozni, így a lépcsőházban felgyülemlett füst a legfelső építményszinten kiépített és kinyitott nyílászáró szerkezeten keresztül a szabadba jut, megkönnyítve ezzel a menekülők és a beavatkozó állomány dolgát.

 

 

 

 

Országos Orvosi Ügyelet

Országos Orvosi Ügyelet

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET  EGÉSZSÉGÜGYI   SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

ügyvezető: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

www.oou.hu

 

 
 
 

 

 

Lakossági Tájékoztató

Hatvani Központi Orvosi Ügyelet működése

 

Tisztelt Lakosok!

Szeretettel üdvözlöm Önöket az Országos Orvosi Ügyelet hatvani honlapján. Az ügyelet alapinformációit jelen honlap tartalmazza. Részletes információért, szakmai tanácsokért, észrevétel bejelentéséért kérem, kattintson ide: www.orszagosorvosiugyelet.hu központi oldalunkra.

Tisztelettel:

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

 

Ügyelet címe: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.

Ügyelet telefonszáma: 06-70-3703-104

Ügyeleti idő:

Hétfő-Csütörtök: 17:00-tól másnap reggel 08:00 óráig

Péntek: 12:00-tól másnap reggel 08:00 óráig

hétvégén, illetve munkaszüneti napokon folyamatosan

 

Bemutatkozás:

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A településükön Társaságunk az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. látja el a központi orvosi ügyeleti tevékenységet.

Társaságunk az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kft. – illetve annak jogelődje – 1999-ben kezdte meg tevékenységét egy kistérségi központi orvosi ügyelet működtetésével. Az így szervezett ellátásban helyi háziorvosok csakúgy részt vettek, mint fiatal szakorvosok, illetve szakorvosjelöltek, akik kórházi, klinikai munkájuk vagy háziorvosi gyakorlatuk mellett vállalták ezt a feladatot.

Tekintettel a megkövetelt magas szakmai nívóra, a jó munkafeltételekre, a kollegialitásra és az akkor még igen vonzó díjazásra hamarosan stabil magja alakult ki az ügyeletben dolgozóknak.

Az idő előrehaladtával az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. egyre több feladatot kapott a környező településeken is, új ügyeleti központjai nyíltak és a pozitív referenciák kapcsán Hajdú-Bihar megye egyre nagyobb részén biztosította az ügyeleti ellátást.

Később, köszönhetően az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviseletében Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa irányításának, és számos orvoskolléga, mentőtiszt, szakdolgozó kitartó munkájának, az uralkodó fejlesztő illetve mindig előre haladó szemléletnek, valamint a kollégák megfelelő kiválasztásának, a cég országos szinten is jegyzetté vált.

A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-ból mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 32 ügyeleti központtal bíró, közel 1.200.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató vált, mely stabilan a három legnagyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik. Alapellátási tevékenységünk mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást is nyújtunk és sürgősségi osztályok működtetését is ellátjuk. Jelenleg több mint 320 orvost és közel 400 szakdolgozót foglalkoztatunk. Ennek megfelelően, Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezetése alatt, 2015 végén Társaságunk nevébe beépítésre került az „Országos” jelző is, hiszen ez fejezi ki legjobban működésünk kereteit.

Működésünk alapelvei: a szakmai és emberi korrektség, a minőség iránti elkötelezettség, az innováció és nem utolsó sorban a pénzügyi fegyelem. Ezen alapelvek megtartása a gyakorlatban is megmutatta működőképességét, relevanciáját, a fejlődést meghatározó szerepét.

 

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai működése

Működésünk alapelvei:

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívül történő, alapellátási szintű sürgősségi ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. A betegek ellátása ügyeleti rendelőben, lakáson, ill. feltalálási helyen történik. Ez havonta átlagosan – az ünnepnapokat is figyelembe véve – 576 órányi ellátás biztosítását feltételezi Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és cselekvő-, ill. működőképesen rendelkezésre állnia.

 

MI A KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET FELADATA?

ALAPFELADATUNK A SÜRGŐS EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ ESETEK, SÚLYOS MEGBETEGEDÉSEK ELLÁTÁSA, MAGAS SZAKMAI SZÍNVONALON.

Az orvosi ügyelet NEM helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem alapvetően a háziorvosi rendelési és rendelkezésre állási időn kívüli időszakra, alapellátási szintű sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett ügyeleti ellátás (amely a háziorvosok rendelési idejében is elérhető, de ezen időszakban azon esetekre melyeket az illetékes háziorvos valamely méltányolható okból nem tud elvégezni).

Kérjük, legyenek figyelemmel a rendszeresen szedett gyógyszereik időben történő felíratására és kiváltására, mert az ügyelet főként életmentő, sürgősségi gyógyszerekkel rendelkezik, a rendszeresen szedett gyógyszerek elfogyása esetén nem minden esetben tudunk segíteni. A rendszeresen szedett gyógyszerek felírása a Háziorvos feladata.

Receptet csak az ügyeletet felkereső beteg akut megbetegedésére tudunk felírni ill. a rendszeresen szedettek közül csak abban az esetben, ha annak kihagyása súlyos egészségkárosodást/életveszélyt idézne elő, ekkor is csak a legkisebb kiszerelést.

Köszönjük bizalmunkat!

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

A cég menedzsmentje:

Ügyvezető:  Dr.Kissné Dr.LegezaZsuzsa: drkissnedrlegezazsuzsa@orvosiugyeletkht.hu, titkarsag@orvosiugyeletkht.huCégvezető: Farkas Katalin: katalin.farkas@orvosiugyeletkht.hu,

Szakmai Igazgató: Dr. Csige Imre: orvosigazgato@orvosiugyeletkht.huHR Igazgató: Kónya László (Kelet-Magyarországi Divízió)  hr@orvosiugyeletkht.hu,

HR Igazgató: Dobos Gyula (Budapest, Nyugat-Magyarországi Divízió) hrbp@orvosiugyeletkht.hu,

Főápoló: Baranyai Balázs foapolo@orvosiugyeletkht.hu

Titkárságvezető: Gorzóné Bodó Mariann titkarsag@orvosiugyeletkht.huAmennyiben az adott központban egészségügyi dolgozóként szeretne dolgozni, jelentkezzen be hozzánk, várjuk bővülő csapatunkban: kattintson ide:

http://oou.hu/kapcsolat/

Fontosabb linkek:

Országos Orvosi Ügyelet központi diszpécserszolgálatának működése: kattintson ide: http://oou.hu/lakossagnak/diszpecserszolgalat/

Legfontosabb gyógyszerek: kattintson ide : http://oou.hu/lakossagnak/legfontosabb-gyogyszerek/

Legfontosabb betegségek: kattintson ide:http://oou.hu/lakossagnak/leggyakoribb-betegsegek/

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Visszajelzés/panasz: kattintson ide: http://oou.hu/lakossagnak/visszajelzesek/

 
ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET  EGÉSZSÉGÜGYI   SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

IRODA: 4031 Debrecen, István út 6.

e-mail: titkarsag@orvosiugyeletkht.hu

Telefon: 06-52 / 783-511 Fax: 06-52 / 787-531

www.oou.hu

1 3 4 5 6 7 15