Egyházi hírek

Köszönet Ragaszkodásunkról és szeretetükről tettek tanúságot testvéreink, akik a húsvéti előkészületben, takarításban, díszítésben, a liturgikus szolgálatban, és a szertartásokon való részvétellel megmutatták: fontos számukra Krisztusunk, és plébánia-közösségeink.

Jótékonyság Köszönet, akik gondoltak kispapjainkra, és tucatnyi doboz süteménnyel ajándékozták meg őket. Az adónk 2*1%-nak felajánlásával is sokat tehetünk.

 

Az ételszentelés szép és jámbor hagyományát őrizendő és felelevenítendő idén is szentelünk ételt a húsvéti Szentmisék után.

Az egyházmegyei újság legújabb számát találjuk hátul. Vigyük olvassuk, terjesszük!

 

Szentatya 2017., áprilisi imaszándéka:  A fiatalokért, hogy képesek legyenek a saját meghívásukra nagylelkű választ adni, komolyan elgondolva annak lehetőségét is, hogy az Úrnak szenteljék magukat a papságban, vagy a szerzetesi életben. Plébániai imaszándékok 2017., április: Világi munkatársakért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Hogy hálásak legyünk Krisztus megváltó szenvedé­séért, haláláért! – A keresztúti imádságból fakadjon béke, egyetértés minden nép számára. – Krisztus Urunk feltámadása bátorítsa a betegeket, szenvedőket, idősebb testvéreinket! Gné K.J.: Gyermekáldásra váró családokért! – Keresztelendőkért. –  Hogy Húsvét fénye beragyogja a keresztény családokat. – Államvizsgára készü­lőkért.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

 

17. Hétfő LŐRENTHEY IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1867 – földrajz-tudósainkért
18. Kedd  NEMZETKÖZI MŰEMLÉKI NAP – emberséges és életszerű műemlékvédele­mért
19. Szerda WODETZKY LAJOS SZ.NAPJA – 1821 – feltalálóinkért és megbecsülésü­kért
20. Csütörtök BELÁK SÁNDOR, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója SZN – 1919
21. Péntek Szent Anzelm püspök, egyháztanító,

LUDVIGH GYULA, vasútépítő mérnök, több mint 20 éven át a MÁV vezetője. SZN – 1841

22. Szombat ROMWALTER ALFRÉD, Az ásványi szenek jeles kutatója SZN – 1890

A FÖLD NAPJA – ésszerű környezetvédelemért

23. Vasárnap                         SZENT ADALBERT – Főegyházmegyénkért || A KÖNYV NAPJA – A SZERZŐI JOGOK NAPJA

 

 

Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata tönkrement, ezért annak hely­reállításáig megközelíteni és használni tilos és balesetveszélyes! Be- és kijárni ezen idő alatt a templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át le­hetséges.

 

 

 

 

 

 

 

 

A 16. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 17. Hétfő ½ 9 óra Szentmise  
Lábatlan ½ 11 óra Szentmise  
 
Piszke 18. Kedd 08 óra Szentmise  
 
Süttő 20. Csütörtök 17 óra Szentmise Előtt
 
Lábatlan 21. Péntek 17 óra Szentmise, majd adoratio Előtt
 
Lábatlan 22. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra! Szentmise: + Dr. Bombicz József, N:+Irma; +Szüleik, +Testvéreik  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest l

Egyenlő bánásmód

Forduljon az                  

ügyfélszolgálatához, ha

 

neme,

faji hovatartozása,

bőrszíne,

nemzetisége,

nemzetiséghez

való tartozása,

fogyatékossága,

életkora,

egészségi állapota,

vallási-

vagy világnézeti meggyőződése,

politikai vagy más véleménye,

anyanyelve,

családi állapota,

anyasága vagy apasága,

szexuális irányultsága,

nemi identitása,

vagyoni helyzete

 

vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Kócza Júlia Komárom-Esztergom megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/900-4624, domebe@t-online.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. tel: 06 34/515-100
2017.05.09.  09:00-13:00

 

Veled-Érted Egyesület
2500 Esztergom, Simor János u. 39.
2017.05.02. 10:00-14:00

 

Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2840 Oroszlány, Gárdonyi Géza utca 10. fszt. 1.
2017.05.16. 09:00-13:00

 

Kisbéri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

2870 Kisbér, Angol kert 4.

2017.05.24. 10:00-14:00

 

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Dr.Sághy Antal Környezetvédelmi és Kulturális Egylet

Az egylet alapszabályába foglalt céljai között szerepel Süttő és környéke természeti értékeinek kutatása, ápolása és megismertetése. Ezeknek a célkitűzésének is eleget téve gondozzuk a néhai temetőkertet Bikolpusztán, melynek szomszédságában április 8-án egy turistapihenőt alakítottunk ki.
Munkásságunknak köszönhető a község egykori kikötőjének (Vörös-kő), a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő Duna-parti rétnek a megtisztítása, eredetközeli állapotba állítása. Lelkes segítőinknek köszönhetően ebben a páratlan környezetben is létesítettünk egy vízparti pihenőhelyet. Az önzetlen segítséget ezúton is köszönjük!
Mindkét projekt a “Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért” Alapítvány pályázati támogatásával valósulhatott meg.

Egyházi hírek

 

Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt, például, hogy péntekenként 14 éven felüli katolikus­ként tartózkodunk a húseledel fogyasztásától.

 

Idejében végezzük el szentgyónásunkat! Készületünket segítik a hátul elhelyezett a lelki tükrök. Használjuk azokat! Nagyszerű alkal­munk lesz a szentgyónásra egy hét múlva,  Péliföldszentkereszten, a kö­zös keresztúton.

 

Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábat­lanon a Szentmiséhez kapcsolva, Süttőn pedig 18 órától.

 

Ma zárul a korábbi évek hagyománya szerinti tartósélelmi­szer-gyűjtés. Kérjük, hogy adományaikat legkésőbb holnapig juttassák el a plébániára. Az adományokat a karitász munkatár­sak osztják szét a rászoruló családoknak. Tavaly ily módon Lábatlanon 125 kg élelemmel 31 családnak, Süt­tőn 190 kg adománnyal 21 családnak segítettünk.

 

Jövő vasárnap a Szentföld, az ottani keresztények és szent helyek javára gyűj­tünk. Egykor a nyugati keresztény világ igen fontosnak tartotta Krisztus Urunk föl­di élete helyeit védeni, segíteni. Sajnos, mára az ottani közösség igencsak megfogyatkozott. Közben gondolnunk kell azokra testvéreinkre, akiket hazájukban üldöznek Krisztushoz tartozásukért, vagy éppen valódi menekültként a befogadó-táborokban érik őket támadások más, szintén elvándorolt emberek részéről. A XXI. században ez a törődés többek között az évente sorra kerülő gyűjtéssel valósulhat meg. Tavaly e célra mintegy 55,000 Ft-ot továbbítottunk a testvérek jóvoltából.

 

Kérjük, ne  feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét. Az adóhatóság, vagy a munkáltató adómegállapítása esetén is nekünk kell rendelkezni a befizetett adónk 2×1 százalékáról.

 

Ma, azaz március 26-án, délután 4 órakor ökumenikus imádságra vár­juk a testvére­ket a piszkei plébánia-templomba. Az alkalom után a plébánián szeretnénk vendégül látni református testvéreinket.

 

Örömmel láttam a testvéreket Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Szentmisén, és a faültetésen. Most szombaton Piszkén és Lábatlanon cselekszünk hasonlóképpen: a kálváriát,  a templomkerteteket szeretnénk szebbé tenni, egy-két fával gyarapítani. Találkozó a Piszkén, a templomkertben 10 órakor.

 

Jövő vasárnap kerül sor a hagyományos keresztútra, Péliföldszentkereszten. A li­turgia 15 órakor kezdődik, de már előtte is lehető­ségünk nyílik szentgyónásunk el­végzésére. Süttő, Piszke és Lábatlan közösségei a 3. állomásról gondoskodnak, részben annak díszítésével, részben felolvasással, részben a fakereszt vitelével. A 2.állomásnál kell átvenni a keresztet, bevárni a saját közösséget, és úgy vonulni a 3. állomásig. Aki a felolvasásban szívesen segédkezik, kérem a  Szent áldozat után jelezze a SZEDECSben.

 

A héten várom a testvérek áprilisi imaszándékait.

 

Vigyázat! A piszkei templom-kert feljárati lépcsője, burkolata tönkrement, ezért annak hely­reállításáig megközelíteni és használni tilos és balesetveszélyes! Be- és kijárni ezen idő alatt a templomkert szedecs felőli oldalán, a kiskapun át le­hetséges.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő  II. RÁKÓCZI FERENC SZÜLETÉSNAPJA – 1676    
28. Kedd Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Szerda KOSZTOLÁNYI DEZSŐ SZÜLETÉSNAPJA – 1885
30. Csütörtök  SZENT QUIRINUS (KERÉNY)
31. Péntek SZABÓ LŐRINC SZÜLETÉSNAPJA – 1900
01. Szombat ZSIGMONDY RICHÁRD – *1865;   (KÉMIAI NOBEL-DÍJ: 1925)
02. Vasárnap ANDERSEN SZ.NAPJA – A MESEÍRÁS NAPJA – A GYERMEKKÖNYVEK NEMZETKÖZI NAPJA

 

A 13. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás

a Szentmise…

Süttő 27. Hétfő 17 óra Szentmise, majd adoratio előtt
18 óra Fehi-Bóra
Piszke 28. Kedd 08 óra Szentmise: + Végh Károly, N:+Lovász Anna és +Családtagok
Süttő 15 óra Temetés, majd Szentmise: +Árva Ferenc
Süttő 30. Csütörtök 15 óra Szentmise, majd temetés: +Baracsi György
Este nincs Szentmise
Lábatlan 31. Péntek 17 óra Szentmise, keresztút, majd adoratio Előtt
Lábatlan 01. Szombat 10 óra Kertrendezés – faültetés
18 óra Szentmise
Süttő 02. Vasárnap 8 óra Szentmise: A Schór és a Harkai Család +Tagjaiért
Piszke ¾ 10 óra Szentmise után
15 óra Közös keresztút Péliföldszentkereszten

 

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

1 8 9 10 11 12 18