Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

/Tausendschön Zweisprechinger Kindergarten, Kinderkrippe/
2543 Süttő Rákóczi Ferenc út 64. |  tel/fax.: (+36-33) 474 468) | Óvodavezető:  Kiss-Baranyai Magdolna
ovoda@sutto.huHelyzetkép, az óvoda sajátosságai

A gyermekek azt tanulják, amit tanítunk nekik.
Ha mi merünk, szeretünk repülni, ők is ezt teszik!

1948-tól működik Süttőn óvoda egy csoporttal. Jelenlegi formáját költözése után, átépítésekkel, hozzáépítéssel nyerte el.
2002. szeptemberétől az óvoda 3 csoportos.

A szülők részéről a 80-as évek közepén jelentkezett a jogos igény a kisebbségi nyelv intézményes keretek közötti elsajátítására. A kisebbségi nyelv visszaszerzése legeffektívebben ebben az életkorban történhet. Minél kisebb egy gyermek, annál könnyebben tanul egy másik nyelvet, hangképző szervei még formálhatók. Az ebben az életkorban elsajátított nagyszámú fonéma megkönnyíti a gyermekek számára a későbbiekben más nyelvek elsajátítását.
A törvény adta változásoknak köszönhetően, 2006 őszén, megfogalmazódott az a gondolat, hogy mivel egyre több szülő igényelné gyermeke 2 éves korától a bölcsődei ellátást, alakítsuk át óvodánkat többcélú intézménnyé.
Mivel minden oldalon pozitív visszhangot kapott az elgondolás, ezt már a tettek követték, és az óvoda, valamint a Fenntartó összefogásával, intézményünk 2007. szeptemberében megnyithatta kapuit 12, 2 éves bölcsődés gyermek előtt. Melyre mindannyian méltán büszkék vagyunk!

Intézményünkben törekszünk:
– a családokkal való szoros együttműködésre, bensőséges kapcsolat kialakítására, megtartására,
– az érzelmi nevelés, értékőrzés,- közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs kompromisszum megőrzésére,
– a kulturális és civilizációs értékek ill. normák átadására,
– nemzetiségi óvoda lévén, a nevelésben résztvevő gyermekek esetén, a kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatok ellátására,
– valamint az identitástudat megőrzésére.

Arra törekszünk, hogy pedagógiai munkánk során a gyermekek komplex személyiségfejlesztésben részesüljenek, nyugodt, optimális személyi ill. tárgyi feltételek biztosítása mellett.
Nevelőgárdánkat jellemzi:
– az egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékonyság,
– a folyamatos továbbfejlődési igény,
– jól koordinált, eredményes, szakmai nívóra törekvés.
Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermek meg nem ismétlődő egyediségét.
Fenntartónk: Süttő Község Önkormányzata
ovodafejlesztes_sutto_450

Polgármesteri Hivatal

2543 Süttő, Templom tér 9. | telefon: (+36-33) 474-360 | titkarsag@sutto.hu
Hétfő: 8-16 | Kedd: nincs ügyfélfogadás | Szerda: 8-16 | Csütörtök: 8-16 | Péntek: 8-12

Jegyző: Dr. Józó Antal | (+36-33) 474-360/2-es mellék | jegyzo@sutto.hu
Adóügyi előadó: 
Styeczné Padányi Mónika | (+36-33) 474-360/7- es mellék | ado@sutto.hu
Pénzügyi előadó: Sándor Ilona és Dudás Katalin| (+36-33) 474-360/5-ös mellék | penzugy@sutto.hu
Igazgatási előadó:Lukóczki Zoltánné | (+36-33) 474-360/4-es mellék | titkarsag@sutto.hu
Szociális és gyámügyi előadó: Drágán Jánosné | (+36-33) 474-360/3-as mellék | szocpol@sutto.hu

Napelemek telepítése Süttő négy épületében

A beruházás a Környezet és Energia Operatív Program Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukciójának keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg Süttő Község négy épületében.

 

A napelemek telepítése Süttő négy épületében KEOP-4.10.0/N/14-2014-0443 azonosító számú projekt támogatása 36 237 193,-Ft millió forint volt, mely a projektben elszámolható költségek 100%-át teszi ki.

 

A fejlesztés eredményeként összesen  200 db egyenként 250Wp teljesítményű napelem telepítése történt meg. Amellyel éves szinten 25 tonna feletti CO2 kibocsátás kerülhető el a projekt révén.

 

A projekt célközönsége Süttő lakossága, a projekt előnyeit közvetve és közvetlenül az összes lakos élvezi, a négy helyszín közül egyben-egyben havonta mindenki megfordul. A projekt az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeinek bővítésén túlmenően jelentős tudat formáló hatással is bír. A napelemek teljesítménye 12 családi ház energiaigényét képesek előállítani.

 

A napelemek telepítésével nem csak a természet, de a közösség is nyert Süttőn.

Közlemény letöltése PDF-ben:

Sajtóközlemény – Napelemek telepítése Süttő intézményeiben

 

 

 

Pályázati felhívás civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére

Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a helyi közösségek társadalmi életének fellendítésére, civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának elősegítésére az I. pontban megjelölt szervezetek részére.
I. Pályázók köre
Önkormányzati támogatást kaphatnak a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett, süttői székhelyű, illetve országos, regionális, megyei szervezet süttői szervezettel is rendelkező, valamint nem süttői székhelyű, de tevékenységét Süttőn is folytató
a) egyesületek,
b) alapítványok
c) közalapítványok
d) egyéb szervezetek,
e) egyházak
amelyeket a bíróság a pályázat kiírásáig nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak/ alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

II. A pályázat útján támogatható tevékenységek köre

a) civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
b) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása
c) hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, európai integrációs elősegítő civil programok támogatása,
d) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenységek támogatása
e) civil szervezetek pályázati önrészének támogatása
f) civil érdekképviseleti tevékenységek támogatása
g) civil szervezetek működési költségeinek támogatása

III. A támogatás forrása
Süttő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletében biztosított keretösszeg terhére.
IV. Egyéb feltételek
A pályázat kizárólag akkor terjeszthető a Képviselő-testület elé, ha a támogatást kérő az I.-II. pontban foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelel.
Hiányos vagy nem az V. pontnak megfelelően benyújtott pályázat nem terjeszthető a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület nem adhat támogatást a mulasztástól számított két éven belül annak a támogatást kérőnek, aki a korábban megkötött támogatási szerződésben meghatározott feltételeket az abban megjelölt határidőre nem teljesítette, a támogatást nem fizette vissza.
Az elszámolás és a pályázati eljárás feltételeit az önkormányzat rendeletben szabályozza.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot papír alapon az 1. sz melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban igényelhető.
A pályázat kizárólag akkor tekinthető érvényesnek, ha a hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be, és a pályázó megfelel a fent meghatározott feltételeknek.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. február 26.
A beérkezett pályázatokat Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el és a döntéstől számított 8 napon belül írásban értesíti az érintetteket.

Süttő, 2016. február 4.

Czermann János
polgármester

 

pályázati űrlap innen letölthető:

20160324_civil_palyazat_1_melleklet

Címerünk

suttocimer_80Süttő község címere egy háromszögű pajzs, mely kékkel és zölddel haránt osztott. A zöld mezőn ezüst kőfaragó eszközök láthatók, míg a kék mezőn arany pásztorbot szimbóluma jelenik meg. A pajzs háttérszínei is külön jelentéssel bírnak, míg a kék az egyik legmeghatározóbb táji egységet, a Dunát, addig a zöld a szintén kiemelkedő jelentőségű Gerecsét, illetve a község területét szimbolizálja. Az ezüst kőfaragó eszközök az országos jelentőséggel bíró és évszázados hagyományra visszatekintő mesterséget idézik. Az arany pásztorbot pedig a település ősi pecsétjének egy jellegzetes elemét ismétli. (forrás: https://magyarcimerek.hu/2513-sutto)

(Süttő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/1995/VII.26./ sz. önkormányzati rendelete a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről)

A település bemutatkozik, köszöntjük!

A 700 éves Süttő valamennyi polgára nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önt községünk honlapján. Megtisztelő számunkra, hogy a világhálón barangolva figyelmet szentel a Duna és a Gerecse ölelésében
fekvő településünknek.

A Gerecsében természeti kincsként előforduló mészkő bányászata és megmunkálása évszázadok óta meghatározó a falu történetében. Az országot járva több helyen találkozhatunk olyan műemlékkel (Parlament, Esztergomi bazilika, Szegedi dóm, Mátyás templom, Visegrádi palota stb.), melynek díszítő elemei mind-mind a süttői kőfaragók keze nyomát dicsérik. Ennek méltó bemutatása kötelessége a késői utódoknak.

Ezentúl várja a kedves látogatót az országosan is ritka 420 éves Rákóczi-hárs, a Gerecse
vadregényes tája és a vén Duna festői látványa.
Viszontlátásra!

1 17 18 19