Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.11.03.

 1. Imádkozzunk a magyar ifjúságért, zenészekért, a kőfaragókért, Európáért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül, a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Köszönet a Szentolvasó közös imádkozásába bekapcsolódó, ott szolgálatot végző testvérek buzgóságáért!

 

 1. Az elhunytakért ezen a héten nyerhetünk búcsút a túloldalon leírtak szerint.

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. A Süttői Testület tagjait november 4-én, hétfőn, a Piszkei Testület tagjait november 9-én, szombaton várom este

7 órára az adott plébániára, tanácskozásra.

 

 1. E hó 16-án, szombaton Süttőn kiszolgáltatom a Szentkenetet mindazon idős, illetve beteg testvéreknek, akik arra felkészülnek és kérik a Szentséget. Jelentkezni a hátul kitett lap segítségével lehet. Hamarosan Piszkén is sor kerül e Szentség kiszolgáltatására.

 

A 45. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise előtte
19 óra Testületi tanácskozás  
 
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise utána
17 óra Karitász tanácskozás  
 
Süttő 06. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 07. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Felnőtt útkereső hittan  
 
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 09. Szombat 16:30 Bérmálási előkészület  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Testületi tanácskozás  
 
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék,

keresztelő: Horváth Szelina Málna,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

04. Hétfő Borromeo Szent Károly püspök ||| Az 1956-os forradalom leverésének gyásznapja
05. Kedd Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Szerda Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Csütörtök Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Péntek A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Szombat A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – Egyházunkért
10. Vasárnap Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

Szentatya 2019., novemberi imaszándéka:  A Közel-Kelet békéjéért: Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át a Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt.

 

Plébániai imaszándékok 2019., november:   A karitász munkatársakért. – Az évekkel ezelőtt elsőgyónáshoz-áldozáshoz járult, illetve bérmálkozott hívekért, hogy otthonosan mozogjanak az Egyházban, illetve visszataláljanak. – A jubiláns házasokért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:   P Mné E.:-Azért, hogy a Szentek közbenjárása segítse a szenvedő betegek gyógyulását. – Azért, hogy minél többet imádkozzunk a földi életünk lelki békéjéért. –  Az elhunyt szeretteinkért, azokért, akiknek nincs már családi hozzátartozójuk, akik megemlékezhetnének róluk imáikban. – Orvosokért, ápolókért, minden gondozóért, jó egészséget kívánva, hogy tudjanak teljes szívvel-lélekkel segíteni a rászoruló betegeknek, mint ahogyan annak idején tette ezt önfeláldozóan Szent Erzsébet. –  Azért, hogy a karitász csoport tagjai tudjanak a feladatokban, a szeretett szolgálat tevékenységében jól együttműködni a helyi Plébánossal, és a hívő közösséggel is tartani, ápolni a kapcsolatot. B. I.: -halottainkért, -azokért,akikért senki nem imádkozik -ifjúságért, -bérmálkozásra, elsőáldozásra készülőkért, -világegyházért, -szentatyánkért, -szülőfalunkért, -süttői plébánia híveiért, -plébániáink Eucharisztiában való megújulásáért. Gné K.J.: Fiatal lány gyógyulásáért! – Szent Imre közbenjárását kérve erősödjön a magyar ifjúság hite , hazaszeretete, hogy az Eucharisztikus Kongresszus igazi megújulás legyen Hazánknak. – Településeink egykori plébánosaiért, és azokért a papokért, püspökökért, szerzetesekért, akik városunkból indultak követni Krisztus keresztjét!

 

Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események…… Közelgő események
November 16. 10 óra Süttő templom Kenetelős Szentmise
November 17. 8 óra Süttő templom Bérmáltak közös Szentmiséje
  ¾ 10 óra Piszke templom Első-áldozottak és jubilánsok közös Szentmiséje
  18 óra Süttő templom Egyházzenei áhítat
December 01. 16 óra Lábatlan – Gerenday ház Fecske Orsolya SSS. Kiállítása megnyitója

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.10.27.

1.Imádkozzunk protestáns testvéreinkért, fényképészekért, vadászokért, erdészekért, amint ez az emléknapok naptárából kiderül,  a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket. A közös imádságra még a héten van lehetőségünk a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

 1. Pénteken, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, szombaton, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – miután mun­kaszüneti nap – Magyarországon parancsolt ünnep, vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! Akik azonban e napon is dolgozni kényszerül­nek, azok számára lesz előesti Szentmise Süttőn, csütörtökön este 6 órakor. A többiek pedig a napján ünnepelhetik a megdicsőültek hatalmas seregét az Eucharisztikus lakomán. A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről is a túloldalon olvashatunk.

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. A missziók javára 68,505.- Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból.

 

 1. Köszönetet mondunk a temetők, és benne a kiemelt sírok, keresztek rendben-tartásáért, de különösen is a Lábatlani katolikus temető szépítéséért, ápolásáért!

 

 1. A Süttői Testület tagjait november 4-én, hétfőn, a Piszkei Testület tagjait november 9-én, szombaton várom este 7 órára plébániára, tanácskozásra.

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő Nem lesz Elsőgyónási készület  
Nem lesz Szentmise  
 
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 30. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Előesti Szentmise:

+Dani Pál és +Szülők, +Nagyszülők

 
 
Süttő 01. Péntek 15 óra Szentmise, majd  megemlékezés az emlékműveknél és a temetőben előtte
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio  
 
Süttő 02. Szombat 8 óra Szentmise  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise,

majd temetői megemlékezés (Rákóczi Ferenc út)

 
Lábatlan ½ 12 óra Temetői megemlékezés (Dózsa György út)  
18 óra Szentmise előtte
 
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Családtagok,

majd elsőgyónási készület

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

28. Hétfő  Szent Simon és Júdás Tádé apostol
29. Kedd Steindl Imre, az országház tervezője szn.– 1839 – építé­szeinkért
30. Szerda Klasz Márton vízépítő mérnök szn. – 1819
31. Csütörtök Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,

A reformáció emléknapja – protestáns testvéreinkért

“Őszirózsás forradalom” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Péntek Mindenszentek ünnepe
02. Szombat Halottak napja ||| Divald Károly szn.– 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Vasárnap Porres Szent Márton szerzetes, ||| Szent Hubertus– vadászokért, erdészekért

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.10.20.

 1. Imádkozzunk a hazai zenei élet virágzásáért cipészekért, vegyészekért, földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért, amint ez a szándéknaptárból kiderül, a név-, születés-napjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. Ma a missziók javára gyűjtünk jövő vasárnap. Tavaly mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból. A Szentatya e napra írt üzenetét a katolikus sajtóban olvashatjuk, többek között a https://katolikus.hu/cikk/a-szentatya-ferenc-papa-uzenete-a-missziok-vasarnapjara—2019 világhálós címen.

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 21. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
 
Piszke 22. Kedd 8 óra Szentmise utána
 
Süttő 23. Szerda 8 óra Szentmise  Hazánkért, Nemzetünkért  
 
Süttő 24. Csütörtök 13 óra Temetés: +Hatteyer József  
15 óra Temetés: +Száz Józsefné – Erzsébet,

majd Szentmise

 
18 óra Szentmise:  +Édesanya (100. szn.), +Édesapa, +Férj, +Nővér, +Nagyszülők  
 
Lábatlan 25. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Süttő 26. Szombat 16:30 Bérmálási készület  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Julianna  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Kiss Csilla (tem.okt.3.) ,

majd elsőgyónási készület

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

21. Hétfő Szent Hílarion – remetékért;  »Földünkért« világnap;
22. Kedd Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért

Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

23. Szerda Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Csütörtök Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Péntek Szent Mór püspökKrispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Szombat Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Vasárnap Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért

 

 

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.10.13.

 

 1. Imádkozzunk a gyengénlátókért, szegényekért, csillagászokért, amint ez a szándéknaptárból kiderül,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. A diákok mellet azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradt a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« tartunk, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor. A következő alkalom október 17-én, most csütörtökön lesz.

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

 1. Ma önkormányzati választások vannak. Miközben élünk a lehetőséggel, és elmegyünk választani, három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. A missziók javára gyűjtünk jövő vasárnap. Tavaly mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából a három templomból.

 

A 42. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14. Hétfő 15 óra Temetés: +Kókai István  
16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise: +Kókai István ob.,  majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra (felnőtt-hittan)  
 
Piszke 15. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 16. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 17. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra »Útkereső« hittan (felnőttként keresztelkedni, Szentgyónáshoz-áldozáshoz járulni, bérmálkozni készülőknek)  
 
Lábatlan 18. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio 18 óra
 
Süttő 19. Szombat 16:30 Bérmálási készület  
Lábatlan 18 óra Szentmise: közös szándék  
 
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendel  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Varga József, a Varga és Tóth +Szülők,

Keresztelő Hortai Hanna és Kiss Gréta,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

14. Hétfő Szent I. Kallixtusz pápa, vértanú
15. Kedd Avilai Szent Teréz  ||| A látássérültek nemzetközi napja / a »Fehér bot« napja
16. Szerda Szent Hedvig, Alacoque Szent Margit Mária, |||  Élelmezési világnap, a kenyér világnapja |||Baross László, a »Bánkúti búzák atyja« szn – 1865
17. Csütörtök Antióchiai Szent Ignác – A szegénység elleni küzdelem világnapja
18. Péntek Szent Lukács evangélista
19. Szombat A »Gellérthegyi csillagvizsgáló« felavatása – 1815 – csillagászokért
20. Vasárnap A csontritkulás világnapja – e betegség sikeres háttérbe szorításá­ért

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Szentatya 2019., októberi imaszándéka:  Az egyház missziós megújulásáért. Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

 

Plébániai imaszándékok 2019., október:   A közösségi imádság erejének megtapasztalásáért, újra felfedezéséért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:

P Mné E.:Rózsafüzér-imádkozókért;  az ima erősítse a papjainkat, akik életükkel, tiszta szívvel-lélekkel szolgálják az Úristen akaratát, és átadva minden hívőknek, Jézus Krisztus tanítását, és akik szeretett szolgálatot teljesítenek a Katolikus Anyaszentegyház javára. Azért, hogy a világ minden vezetőinek legyen elsősorban a legfontosabb, hogy a népek élhessenek nyugalomban, békében, és a saját hitük szerint tudjanak hálálkodni, pozitív irányba!!! Azért,hogy a Magyarok Nagyasszonya Ünnepe legyen fontos a házasságot kötőknek, a családok összetartásának, a babát váróknak, s majd a meg született gyermekeket neveljék erős szeretettel, erős hittel, nagy felelősséggel.– Azért, hogy a fehér és színes bőrű emberek között ne okozzon fajgyűlöletet az etnikai hovatartozása, inkább segítsük a társadalomban való jó beilleszkedést, felzárkózást, példát mutatva ezzel is, hogy aki tehetősebb, a szegényeknek segítve, nem csak fizikális értelemében, hanem, mint emberileg, és lelkileg is, az Úr Jézus szeretetével.

 

 1. I.: Hazánkért, dédszülőkért, békéért, missziókért, éhezőkért, elsőáldozásra, bérmálkozásra készülőkért, betegekért.

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót plébánia hirdetése 2019.10.06.

 1. Imádkozzunk Hazánkért, gondolva nemcsak az Aradon a mai napon, de bármely időben vértanúvá lett Hősökért, akikre feltekintve tartást, erőt nyerünk. Imádkozzunk továbbá a naptárban jelzett szándékokra, a héten töb­bek kö­zött az orvosokért, a postásokért, a műemlékvédelem munkatársaiért, amint ez a szándéknaptárból kiderül,  a név-, születésn­apjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Mutassunk példát gyermekeinknek, fiataljainknak azzal, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat. A mi példánk nélkül nehezen értik meg ennek fontosságát, jellemformáló, hitet erősítő jelentőségét. Nagyszerű alkalmunk kínálkozik erre ma (vasárnap) délután Süttőn, 16 órától. A Szentsé­gektől való távolmaradás mindig magában hordozza a hit gyengülé­sének, Istentől és a közösségtől való eltávolodásnak a veszélyét.

 

 1. A héten megkezdem az újabb első gyónók, illet­ve a bérmálkozók felkészítését. Természetes része a ké­születnek vasárnaponként (bármelyik) Szentmisén való részvétel. Süttőn hétfőnként, délután ½ 5-től a plébáni­án, Piszkén vasárnaponként a Szentmise után lesz az előkészítő.

 

Bérmálásra szombatonként lesz délután ½ 5-től Süttőn, a plébá­nián készülünk.

 

Azok a felnőttek is készülhetnek, akiknél elmaradtak e szentségek, a bérmálás, a szentgyónás-áldozás, esetleg a keresztség. Számukra »Útkereső-hittant« fogunk tartani, sajátos helyzetüknek megfelelően. Az alkalmak Süttőn lesznek a hónap első és harmadik csütörtökjén, az esti Szent­mise után, 19 órakor. A következő alkalom október 17-én, csütörtökön lesz.

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. Ha akadályoztatva vagyunk, otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk az Úrnak és Édesanyjának.

 

 1. A termények megáldásával hálát adunk a föld terméséért, és imádkozunk annak megbecsüléséért. Botrány, hogy háromszor annyi ételt dobunk ki a jóléti társadalmainkban, amennyiből a föld éhezői jóllaknának. Tegyünk ez ellen!

 

 1. Az önkormányzati választások közeledtével három dologra figyeljünk. Egyrészt e témában való beszélgetéseink, eszmecseréink közben mindig tisztelettel és az igaz­ságot szem előtt tartva fogalmazzuk meg gondolatainkat, észrevételeinket, kritikáin­kat. Az ilyenkor megfigyelhető indulatos, sokszor trágár megnyilvánulások még a vir­tuális térben sem megengedettek. Mutassunk példát, és erre figyelmeztessünk máso­kat is!

Másrészt tájékozódjunk (például olvassuk el a jelöltek programját), és igyekezzünk olyan személyeket kitüntetni a bizalmunkkal, akik a mindennapi életben is bizonyítot­ták mind rátermettségüket, mind emberségüket, és lehetőség szerint a keresztény ér­tékeket is tiszteletben tartják.

Mindenekfölött pedig imádkozzunk értük és településeinkért.

 

 1. Piszkén, a plébánia templomban, a(z) (elhúzódó) felújítás ideje alatt a szedecs melletti, akadály­mentes bejáratot nem tudjuk használni. Megértésüket kérjük.

 

 1. Mosolyogva, örömteli lélekkel ünneplünk kedden 17 órakor Bikolpusztán. Piszkén hasonlóképpen örvendünk, midőn föltekintünk, és látjuk, amit láthatunk.

 

 

 

 

 

 

 

A 41. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő 16:30 Elsőgyónási készület  
18 óra Szentmise,  majd adoratio előtte
 
Piszke 08. Kedd Nem lesz Szentmise  
Süttő – Bikol-puszta 17 óra Szentmise a  felújított kápolnában  
 
Süttő 09. Szerda Nem lesz Szentmise  
 
Süttő 10. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 11. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 12. Szombat 11 óra Temetés: +Szabó Istvánné – Edit, majd Szentmise  
16:30 Bérmálási készület  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: Közös szándék,

majd elsőgyónási készület

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

07. Hétfő  Rózsafüzér Királynője 
08. Kedd Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
09. Szerda Szent Dénes püspök és társai vértanúk, ||| Leonardi Szent János áldozópap,

Segner János András, a »Turbina atyja« szn.– 1704 ||| Postai világnap

október második szerdája A természeti katasztrófák csökkentésének világnapja

10. Csütörtök Flór Ferenc, a »Legmagyarabb magyar orvos szn.– 1809

A lelki egészség világnapja ||| október második csütörtökje A látás világnapja

11. Péntek Boldog XXIII. János pápa,

Haar Alfréd, a „Haar-féle függvényrendszer”, a „Haar-féle integrál” és a „Haar-mérték”  kidolgozója  SZN – 1885

12. Szombat Bene Ferenc, A himlőoltás magyarországi bevezetője SZN – 1775

A csillagászat napja (ősz)

13. Vasárnap Henszlmann Imre, A magyar műemlékvédelem megteremtője SZN – 1813

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 18.40*! 18.40*! XXX

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)

a közösségi oldal https://www.facebook.com/splplebaniak/

és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód