Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.16.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött íróinkért, az igazi menekültekért, zenészeinkért, iskolai szünetet kezdő gyerekekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! A Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött újabb imaszándékokat a túloldalon olvashatjuk és  kérem, imádkozzunk is e szándékokra!

 

 1. Hálát adunk az elmúlt tanév minden ajándékáért! Köszönet hitoktatóinknak: Urbánné Titter Gabriella, Molnárné Harkai Marianna, Rozmánné Eckl Erzsébet, Lángné Harkai Edit és Sárdi Tibor testvéreinknek, akik lelkiismeretesen és nagy türelemmel foglalkoztak a gyerekekkel, hithez közeli, és attól távoli háttérből érkezőkkel egyaránt!

Eszközeinkhez képest mindent tegyünk meg, hogy e hittanosok a nyáron ne távolodjanak, hanem inkább közeledjenek Krisztushoz és Egyházához. Szentmisére pedig az ország bármely szegletében eljuthatunk, legalább vasárnap és Nagyboldogasszony ünnepén. Nyaralás előtt tájékozódjunk. Becsüljük ennyire hitünket!

Külön köszönet mindazoknak, akik bekapcsolódtak a felnőtt-hittanokba, egymást gazdagítva gondolataikkal. Köszönet Piszkén a terem előkészítéséért, fűtéséért! A »Fehi-Bórák« nyáron is folytatódnak, a hirdetések szerint.

 

 1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére. Különösen fontos, hogy a diákok a tanévet egy alapos és őszinte szentgyónásban megtisztulva zárják le.

 

 1. Egy hét múlva Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe, azaz Úrnapja. A liturgia rendjét a táblázatban olvashatjuk. Öröm, ha az éppen nem távol nyaraló gyerekek bekapcsolódnak a körmenetbe, és a szirmok szórásával szolgálnak.

 

A 25.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 17. Hétfő 18 óra Szentmise: +Laczó Ferenc ob. (tem III.18.), majd adoratio előtte
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise: A Boros és Ézsiás család +Tagjaiért  
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Nem lesz Szentmise  
Lábatlan 22. Szombat 17 óra Világméretű Szentségimádás  
18 óra Szentmise, majd körmenet  
Süttő 23. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Dr. Bombitz József,

N:+Irma, +Szülők, +Testvérek,

majd körmenet

 
Piszke ½ 11óra!! Szentmise : +János és +Családtagok utána

 

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Sütő András szn. 1927. író, elbeszélő, drámaíró, szerkesztő.
18. Kedd Korányi Sándor szn.– 1866
19. Szerda Szent Romuald apát
20. Csütörtök A menekültek világnapja
21. Péntek Gonzága Szent Alajos szerzetes ||| A zene ünnepe
22. Szombat Fisher Szent János püspök és Mórus Szent Tamás vértanú,

Weöres Sándor szn.– 1913

23. Vasárnap Olimpiai nap

 

Szentatya 2019., júniusi imaszándéka:  A papokért: imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel.

Plébániai imaszándékok 2019., június: hitoktatóinkért – hittanos gyerekekért – hittanról elmaradókért.

 

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan: P. Mné: Azért, hogy Ferenc pápa csíksomlyói látogatása erősítse meg minden keresztény hitét. – Azért, hogy az egyházközségünkben és családjainkban Krisztus békéje uralkodjék! – Azért, hogy az elhagyatottak és az árvák felismerjék a Szentlélek erejét és a szeretetét! – Azért, hogy az iskolai szünet kezdetével jobban figyeljünk a gyermekre, figyelmeztetve őket az otthoni és a nyaralás közbeni veszélyekre! –  Egy idős néniért, jobbulást kívánva, aki évtizedek óta támogatta a plébániai közösséget!

 

 1. I.: diákokért – érettségizőkért – újmisés papokért – újonnan szentelt diakónusokért – terményért – mezőgazdaságban dolgozókért – megfelelő időjárásért

 

Süttő:  nincs újabb

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.06.09.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött ügyészeinkért, tanárainkért, a hazai ipar fejlődéséért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért! Hónap eleje van, még a héten várom a testvérek imaszándékait.

 

 1. Hálát adunk a Szentlélek ajándékaiért! Arra kérjük Urunkat és Éltetőnket, mindenkor segítsen a hitvalló, cselekvő szere­tetben!

 

 1. Buzdítás Ne feledjük, hogy húsvét táján áldozni, és éven­te gyónni azoknak is feladata, akik most még ritkán járul­nak e szentségekhez. A határidő, amíg a mulasztás terhe nélkül ezt megtehetjük, Szentháromság vasárnapja! A lelki be­szélgetés, bűnbánattartás és a lelki áldozás (vágyódás az Eucharisztikus Jézussal való találkozás után) pedig a sajá­tos életállapotuk miatt e szentségektől még tar­tózkodni kénytelen testvérek számára is vigasztaló lehetőség, vágyódva, bízva és csele­kedve helyzetük mielőbbi rendezésére.

 

 1. Liturgia A mai nappal véget ér a Húsvéti idő. A harangszóra ismét az ‘Úrangya­lát’ imádkozzuk, antifónaként pedig az ‘Irgalmas Szűzanyánk’, (és ennek megfele­lő többi) szent éneket. A mindennapi köszönésnél pedig a jól ismert >>Dicsértes­sék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen!<< – formát használjuk. Ügyeljünk a tel­jes, szép köszönésre, hiszen ez is imádság, és arra is, hogy ha nekünk köszön­nek, akkor mi válaszolunk: ‘Mindörökké! Ámen!’

 

 1. Köszönet a templomainkat, kertjeinket rendben tartó testvérek buzgalmáért! Tegnap szép együttműködésben Süttőn két süttői és egy lábatlani testvérünk vágta le a füvet. Adja az Úr, hogy ilyen egységben munkálkodhassunk a jövőben is.

 

 1. Holnap délután 4 órától plébániai délutánt tartunk Süttőn. Aki itthon van és örömmel csatlakozik, várjuk.

 

 1. Kérjük szépen, hogy már most gondoljunk Úrnapjára, és gyűjtsük a szirmokat a körmenetre.

 

 1. Jövő vasárnap adunk hálát a tanév ajándékaiért a Jóistennek. A templomba ritkábban járó gyermekeket is várjuk, hogy együtt zárhassuk a hittanos tanévet. Két hét múlva pedig Úrnapjára várjuk őket, a körmenetre.

 

 1. Főpásztorunk szombaton egy papot és négy diakónust szentel. Országszerte 35 újmisés papot ünnepelhetünk. Imádkozzunk értük, hogy Isten akarata szerint végezzék szolgálatukat! Buzdítom a testvéreket, hogy minél többen kapcsolódjunk be a hivatásokért végzett adorációkba!
A 24.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 9 óra!!! Szentmise, majd adoratio előtte
16 óra PLÉbániai Délután  
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise: +Emmer István  
Süttő 12. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise 18 óra
Lábatlan 14. Péntek 18 óra Szentmise, majd  adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise: közös szándék  
Süttő 16. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Holdampf Tibor, +Szülők, +Nagyszülők

Némedi Zétény és Babos Dominik keresztelője

 
Piszke ¾ 10 óra Szentmise : +Szülők és +Testvérek

Szabó Vita Réka keresztelője

utána

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Apáczai Csere János szn – 1625

A Magyar Ügyészség Napja

Oláh Pál, állatorvos, mikrobiológus, a kubai oltóanyag-termelés megszervezője. SZN – 1921

11. Kedd Szent Barnabás apostol
12. Szerda Csécsi János, sárospataki tanár, polihisztor, utazó. SZN – 1689
13. Csütörtök Páduai Szent Antal

Láng László szn.– 1837 – hazai ipar fejlődéséért

14. Péntek Chudy József szn.– 1753, Az optikai és akusztikai távíró feltalálója
15. Szombat Árpád-házi Boldog Jolán

Farkas Gábor a bp.-i növényi kórélettan iskola megteremtője SZN – 1925

16. Vasárnap A Független Magyarország Napja

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2019.05.26.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött az orvosokért, gyógyszerészekért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!  Imádkozzunk a zarándokokért, akik Csíksomlyóra, a Szentatya látogatására igyekeznek.

 

 1. Égi édesanyánkat még a héten is közösen köszönthetjük. Épülvén a litániákon rendszeresen imádkozók buzgóságán serkenjünk fel, és ha májusban még nem jöttünk volna, szánjuk rá az időt a templomi, közös köszöntőre, a lentebbi táblázat szerint!
 2. Hittanosaink regionális találkozón vettek részt szombaton. Köszönet a felkészítésért hitoktatóinknak, helytállásukért a szavukat tartó hittanosoknak!

 

 1. Ma az Európai Unió képviselőit választjuk meg. Alapos tájékozódás után, a keresztény értékek mentén, lelkiismeretünk szerint éljünk a választás lehetőségével! Imádkozzunk, hogy tágabb hazánkat, Európát arra érdemes, lelkiismeretes, becsületes emberek vezessék!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

27. Hétfő Canterbury Szent Ágoston püspök – <Britannia népéért> ||| Boldog Temesvári Pelbárt
28. Kedd Vigh Albert, a magyar ipariskola-hálózat egyik kiépítője SZN – 1864
29. Szerda Arányi Lajos szn. – 1812 – <orvosokért>  Cholnoky László szn.– 1899 – <gyógyszerészekért>
30. Csütörtök Szent István király ereklyéinek átvitele,

ifj. Entz Géza, a Balaton egyik első zoológus kutatója SZN – 1875

31. Péntek Dohánymentes világnap
01. Szombat Szent Jusztinusz vértanú
02. Vasárnap Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk; Szent Erazmus vértanú (†303)

 

A 22.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 27. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 28. Kedd 8 óra Szentmise: +Végh Károly, N:+Lovász Anna, +Családtagok  
 
Süttő 29. Szerda 8 óra Szentmise  a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 02. Vasárnap 8 óra  Közös szándék  
Piszke ¾ 10 óra Közös szándék  

Litániák rendje – 2019 május vége

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Este 6 óra
Péntek du. ½ 5 óra Este 6 óra

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.05.05.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött a segélyszervezetek munkatársaiért, a mentőkért és ápolókért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Május hónapban Égi Édesanyánkat köszöntjük a táblázatban jelzett időkben.

 

 1. Kérjük, ne feled­jük a 2×1% adófelajánlás lehetőségét.

 

 1. Ma délután Elsővasárnapi Szentségimádás, majd plébániai délután lesz Süttőn. Várjuk a testvéreket!

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

06. Hétfő Szablik István, piar. Szerz. Tanár, az első magyarországi léghajó-kísérletek kivitelezője SZN – 1746 ||| A jászok napja
07. Kedd Boldog Gizella ||| Packh János, építész, építőmester, számos korabeli nagyszabású egyházi építkezés (pl. esztergomi kerek templom) kivitelezője. SZN – 1796
08. Szerda A nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold napja
09. Csütörtök A II. világháború befejeződésének napja Európában
10. Péntek A mentők napja Magyarországon
11. Szombat Boldog Salkaházi Sára vértanú ||| Kármán Tódor, a Kármán-féle örvénysor kimutatója  szn – 1881
12. Vasárnap Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk; Szent Pongrác vértanú

Az ápolónők nemzetközi napja

 

 

A 19.hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 06. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 07. Kedd 8 óra Szentmise: +Szülők, +Nagyszülők, +Dédszülők  
17 óra Karitász tanácskozás (plébánián)  
 
Süttő 08. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Lábatlan! 09. Csütörtök 13 óra Temetés: +Páldi Józsefné – Schóber Irén,

majd Szentmise

 
 
10. Péntek Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 11. Szombat 8 óra Szentmise  
 
Süttő 12. Vasárnap 8 óra  Szentmise – +Kovács Vendelné Julianna és unokája: +Aliz  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

 

Litániák rendje – 2019 május

  Piszke Lábatlan Süttő
Hétfő du. ½ 5 óra Szentmise után
Kedd Reggel, a Szentmise után Este 6 óra
Szerda du. ½ 5 óra Este 6 óra
Csütörtök du. ½ 5 óra Szentmise után
Péntek du. ½ 5 óra Héten elmarad Este 6 óra
Szombat Szentmise után Este 6 óra
Vasárnap Szentmise után du. 3 óra

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetések 2019. 03. 23

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, töb­bek kö­zött mérnökeinkért, költőinkért, a név-, szüle­tésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért!

 

 1. Ne feled­jük, hogy egyéni önmegtagadásaink mel­lett vannak közös, kötelező for­mái is a böjtnek. Ennek rendjét külön lapon olvashatjuk, hogy egész nagyböjtben szem előtt tarthassuk azt.

Nagyböjti pénteken a betöltött 14. életévétől élete végéig tartózkodik a katolikus keresztény a húseledeltől.

 

 1. Nagyböjt péntekjein keresztutat végzünk. Piszkén 16.30-tól, Lábatlanon 17.30-tól, Süttőn pedig 18 órától.

 

 1. Idejében készüljünk föl, és végezzük el szentgyónásunkat!

 

 1. A múlt heti körlevél és hirdetés szellemében mától tartós élelmiszert gyűjtünk a templomokban a helyi szegények javára.

 

 1. Ma délután a lábatlani református templomban imádkozunk együtt református testvéreinkkel, délután 4 órától. Jövő vasárnap pedig a piszkei plébánia-templomban folytatjuk ez imádságot. Jövő vasárnap szeretnénk vendégül látni a reformtus testvéreket. Ehhez kérünk segítséget.

 

 1. Idén a Szent István templomban énekelni szeretnénk a passiót. Az első próba is itt lesz 30-án, szombaton, az esti Szentmise után.

 

 1. Ugyancsak 30-án, szombaton, a süttői plébánia-kertet szeretnénk a tavaszra előkészíteni. Örömmel várjuk a segítő kezeket.

 

 1. E napon Esztergomban kerül sor egy plébánia-közi ministráns – találkozóra, melyre az itteni ministránsokat is nagy örömmel várják. Jelentkezés a szedecsben.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

25. Hétfő Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása)

Bartók Béla 1881 szn. –  zeneszerző, zongoraművész, zenetudós.

Vásárhelyi Pál, A reformkor legképzettebb magyar vízépítő mérnöke, SZN – 1795

26. Kedd  Erdős Pál, a számelmélet és a halmazelmélet egyik legjelesebb kutatója SZN – 1913
27. Szerda II. Rákóczi Ferenc szn – 1676
28. Csütörtök Harding Szent István apát, a ciszterciek társalapítója – +1134
29. Péntek  Kosztolányi Dezső szn – 1885
30. Szombat Szent Quirinus (Kerény)
31. Vasárnap  Szabó Lőrinc szn – 1900

 

 

A 10. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő

 

 25. Hétfő 18 óra Szentmise: +Mária (tem. III.8.)  
18 óra Fehi-Bóra előtte
 
Piszke 26. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 27. Szerda 8 óra Szentmise a Szenvedő Lelkekért  
 
Süttő 28. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
  29. Péntek Keresztút: Piszke 16:30 \\ Lábatlan 17:30 \\ Süttő 18:00
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Lábatlan 30. Szombat 18 óra Szentmise: Szülők+Antal és +Julianna; +János és +Mária  
 
Süttő 31. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Tóth József, N:+Szabó Erzsébet; +Szülők, +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána
Lábatlan 16 óra Ökumenikus imádság a Református templomban  

 

Közelgő események

Március 31., vasárnap 16 óra Piszke – plébánia-templom Egységért való imádság
Március 24-31., folyamatosan Süttő – Piszke – Lábatlan Tartós-élelmiszer gyűjtés
Április 07. vasárnap 15 órától Péliföldszentkereszt Regionális közös keresztút
Április 12 – 17. A Missziós kereszt Nyergesújfalun – közös imaalkalmak
Április 27. Buszos zarándoklat…
Május 05. vasárnap 16 óra Süttő – Szent Lipót templom Elsővasárnapi Szentségimádás
Süttő – plébániaház PLÉbániai Délután
Május 25., szombat 9 -15 óra Tarján Regionális hittanverseny
Május 10 – 12. péntek – vasárnap Márianosztra Gyalogos ifjúsági zarándoklat
Június 22., szombat 17 óra Lábatlan – Szent István templom Szentségimádás IEC2020

 

 

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszín – kevesebb festék…

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód