Jótékonyság Az iskolakezdéshez járulhatunk hozzá a 1356-os szám hí­vásával, mellyel a Karitász országos akcióját támogatjuk hívásonként 500 Ft-tal. Ebből részesül néhány család községeinkben is, idén jelesül Lá­batlanon -5- családot tudunk segíteni a Katolikus Karitász országos akció­ja részeként, mintegy 50,000 Ft értékben.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  erdőmérnökeinkért, állatorvosainkért, és azért, hogy az írástudat­lanságot leküzdjék az egész földön. Alább olvashatjuk a  testvérek imaszándékait.

Hét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Újonnan is csatlakozhatunk e kezdeményezéshez. A jelentkezési lap és ismertető hét esztendeje ál­landó tartalma a táskámnak.

Jön Nagy Szent Gergely emléknapja jelzi, lassan elindul a tanév, és ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik. A hűség­ben megmaradt gyerekek készülete jövő vasárnap folytatódik a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alka­lommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszerei­nek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, kü­lönösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárna­pi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek –  többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva.

  Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe. A következő hetekben felmérjük, kik azok, akik szívesen olvassák e kiadványt, és a jövőben csak annyit kérünk, amennyi e gyerekeknek szükséges.

Előre jelzem, hogy a hónap 23. napján, szombaton püspöki látogatás keretében ke­rül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben az orgona megáldására. Szükséges, hogy minél többen vegyünk részt e Szentmisén. Már most írjuk be naptárainkba.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04. Hétfő SZENT ROZÁLIA
05. Kedd Calcuttai Szent TerézKRIPPEL MÓRIC (1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,
06. Szerda HUTYRA FERENC (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Csütörtök Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúkBuda visszafoglalásának emlékezete A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA
08. Péntek Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja
09. Szombat Claver Szent Péter áldozópap,SAJÓ ELEMÉR (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.
10. Vasárnap TELEGDI-RÓTH LAJOS (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise
17 óra Karitász gyűlés
Süttő 07. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Béla
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Szentatya 2017., szeptemberi imaszándéka:  Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek a helyei legye­nek.

Plébániai imaszándékok 2017., szeptember:   – Azért, hogy a katolikus keresztények ragaszkodjanak a katolikus keresztény értékek mindegyikéhez, és ne engedjenek a »válogatás« kísértésének.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: – Azért, hogy a világon az Egyház pásztorai, püspökei, papjai és szerzetesei tudják nyugalomban, bántás-sérelmek nélkül a hívőknek átadni mindazt az erős hitet, amit az Úr Isten szeretetéből kapnak! – Azért, hogy a családokban, és a hívek között az irigység, az önzés mielőbb megszűnjék! – Azért, hogy a faji megkülönböztetésen alapuló gyűlölködés, és az adott ember társadal­mi helyzete ne befolyásolja segítőkészségünket! – Azért, hogy a diákok, tanítók, hitok­tatók megújult lelki erővel tudják kezdeni a tanévet! – sAz először szentáldozáshoz járu­ló gyermekekért, valamint szüleikért, hogy támogassák gyermekeiket, és tudjanak részt venni a vasárnapi Szentmiséken, így gyümölcsözően részesülhessenek a Szentségi Ajándékban!  B.I.: – Egy beteg gyógyulásáért. – Keresztény családokért. – Megfelelő időjárásért a ter­mények betakarítá­sához. – Hálaadás a nyári pihenésért, felüdülésért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért.

Betűméret
Kontrasztos mód
porta. ut fringilla massa et, Phasellus Sed