Imádság A héten, a reformáció napján imádsággal gondoljunk Egyházunkra és a protestáns testvérekre, kérve az egység ajándékát. Imádkozzunk az emléknapok naptárában  jelzett szándékokra is. A héten várom a testvérek imaszándékait is.

Szentolvasó közös imádkozására még hétfőn és kedden van lehetőségünk, Piszkén ½ 5, Süttőn ½ 6 órakor. Ám családjaink­ban, közösségeinkben természetesen folytatódik a közös imád­ság. Köszönöm a Szentolvasó kö­zös imádkozásában résztve­vő, az imádságot vezető testvérek lelkesedését!

Szerdán, Mindenszentek ünnepén a megdicsőült egyház, csü­törtökön, Ha­lottak napján a szenvedő egyház tagjaira gondo­lunk. Ne feledjük, hogy Min­denszentek ünnepe – miután mun­kaszüneti nap – Magyarországon ismét parancsolt ünnep,vagyis azt a vasárna­pokhoz hasonló­an Szentmisén való rész­vétellel is meg kell szentelnünk! Akik azonban e napon is dolgozni kényszerül­nek, azok számára lesz előesti Szentmise Lábatlanon, hogy a munkából minél többen odaérjenek, kedden este 7 órakor. A többiek pedig a napján, fényes nap­pal ünnepelhetik a megdicsőültek hatalmas seregét az Eucharisztikus lakomán. A miserendet és a temetői megemlékezések rendjét alább olvashatjuk. Az elhunyta­kért nyerhető búcsú feltételeiről is a túloldalon olvashatunk.

Előre jelzem, hogy november 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor az idősek Szentmiséje lesz a Süttői templomban, melynek keretében az arra felkészült test­véreknek kiszolgáltatom a Szentkenetet. A készület elválaszthatatlan része a Szentgyónás is, melyet előtte el kell végeznünk. Jelentkezni a hátul elhelyezett la­pok segítségével lehet. A mozgásukban akadályoztatott testvéreket pedig – akik az azt követő ünnepségre sem tudnak eljutni –, de szeretnének részesülni a betegek kenetében,  megbeszélés alapján meglátogatja Jézus a pap szolgálata által. A katolikus keresztény ember úgy gondolkodik, hogy idős, beteg testvéreink­nek nem csak a testi, de a lelki szükségeiről is gondoskodnia kell.

Másnap, november 12-én, vasárnap, templomunk búcsúnapján délelőtt 10 óra­korünnepi Szentmise, délután ½ 5 –kor a »Forrásunk szépsége« sorozat része­ként a templomban egyházzenei áhítat, majd azt követően a »Közösségi udvar­házban« előadás lesz, és ezt követően agapé. Készüljünk erre, hívjunk másokat is ünnepelni. Az előkészületek okán a Szent Áldozat után kérem a Testület tagjait befáradni a szedecsbe rövid megbeszélésre.

Az első áldozás alkalmával készült képeket hátul elhelyeztük. Megtekinthetjük és rendelhetünk belőlük. Keddig iratkozhatunk föl a jövő évi naptárakra is.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

30. KLASZ MÁRTON vízépítő mérnök SZN – 1819
31. Boldog Romzsa Teodor püspök, vértanú,A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA – protestáns testvéreinkért

“ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM” – nemzeti tragédiáink elkerülé­séért

01. Mindenszentek ünnepe
02. Halottak napjaDIVALD KÁROLY SZN – 1830 – fényképészekért, fotóriporterekért
03. Porres Szent Márton szerzetes,SZENT HUBERTUS – vadászokért, erdészekért
04. Borromeo Szent Károly püspökAZ 1956-OS SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉNEK GYÁSZNAPJA
05. ÁRPÁD-HÁZI SZENT IMRE – magyar ifjúságért

 

A 44. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 30. Hétfő Nem lesz Szentmise
Lábatlan 31. Kedd 19 óra!!! Előesti Szentmise
Piszke 01. Szerda ¾ 10 óra Szentmise
Süttő 15 óra Szentmise: +Dani Pál, +Szülők, +Nagyszülők, majd megemlékezés a temetőben
Süttő 02. Csütörtök 7 óra Szentmise: Összes elhunytakért utána
Piszke 15 óra Csendes Szentmise – int. propria
15:45 Temetői megemlékezés
Lábatlan 16:15 Temetői megemlékezés
17 óra Szentmise: Szentatya szándékára utána
Lábatlan 03. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 04. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 05. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾ 10 óra Szentmise utána

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)          és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód
Curabitur eget diam id, felis tempus ultricies id