1.1 Imádkozzunk a név-, születésnapjukat, házassági évfordu­lójukat ün­neplőkért, az em­léknapok naptárában jelölt szándékokra, va­lamint a járvánnyal sújtott emberiségért.

 

1.3 A húsvéti időben a harangszóra a Regina coeli-t, azaz »Mennynek Királyné Asszonya« imádságot végezzük. Jámbor szokás, ha ebben az időben a »Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt« fohásszal köszöntjük egymást!

 

2.1 Köszönet mindenkinek, akik templomainkról és közösségünkről díszítéséről szolgálataikkal, adományaikkal gondoskodnak. Öröm megtapasztalni mindazok nyitottságát, akik a közvetítésekbe való bekapcsolódással, a meghatározott órákban a templomainkba való betéréssel, üzeneteikkel kifejezték, kifejezik, és a jövőben kifejezni szándékoznak, hogy plébániáink élnek, életrevalóak. Köszönet kántorunk, az asszisztencia, a közvetítést végzők, a sajtóapostolkodást végző testvérek áldozatosságáért!

 

3.1 A templomok a jelzett időszakban lesznek nyitva magánimádság céljaira. A kijárási korlátozással arányosan – mivel meghatározott és fontos  esetekben – a kormányrendelet 4. §-a – ki lehet jönni a lakásból, ezzel egyúttal a templomba is betérni, de szigorúan az alábbiak megtartásával:

–  A 60 év fölötti, illetve krónikus beteg testvérek semmiképpen se jöjjenek, még a la­kásukból se lépjenek ki! Az óvintézkedések értük is hozattak!

–  A templomban egymástól tisztes, 3 méter távolságot tartunk!

–  Egymással nem érintkezünk!!!

 

Mindez pedig a hatósági intézkedések tükrében. Ha azok szigorodnak, felelősen mi is ahhoz igazodunk.

 

3.2 A szentségek közül – a haldoklókat kivéve – a bűnbocsánat szentségét vehetjük, a templomkertben, tisztes távolságból. Szentáldozáshoz a liturgiákon kívül, megfelelő szabályok megtartásával járulhatunk. E szabályokat helyben ismertetem. Jelzem a táblázatban, amikor erre lehetőség nyílik.

 

3.4 Miközben felelősen viselkedünk, a fizikai eszközökön túl imádkozzunk, engeszteljünk!

Engesztelő imádságokat találunk a  https://www.magyarkurir.hu/hirek/imadkozzunk-egyutt-naprol-napra-jarvany-megszunesert világhá­lós címen.

 

3.5 A Szentmiséket, liturgiákat a jelzett időpontokban továbbra is végzem, zárt ajtók mögött. A kezdetén azért fogok harangozni, hogy lélekben bekapcsolódhassunk. Időnként – amíg lehet – a közösségi oldalon  ( https://www.facebook.com/splplebaniak/ ) közvetítjük a Szentmisét, és más eseményeket.

 

A köz­médiában és a Katolikus Rádióban is lesz Szentmise-közvetítés.

 

A közvetítéseknél is tartsunk meg néhány szabályt, hogy valóban gyümölcsöző legyen a részvételünk:

  1. Tisztes ruhába öltözve – hacsak nem vagyunk betegek –, a liturgikus mozgásokat kö­vetve – kivéve a térdelést, ott állva -, a válaszokat mondva, énekelve veszünk részt.

 

  1. Egy nap lehetőleg egy közvetítésbe kapcsolódjunk be, de abba az elejétől a végéig.

 

  1. A Szentáldozásnál lelki áldozást végzünk, például ezekkel a szavakkal:

Lelki áldozásra:

Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.

Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá,

hogy a lelkembe fogadhassa­lak.

Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni,jöjj, legalább lelki módon, a szívembe!

Ne engedd, hogy elszakadjak Tő­led!

Ha a kegyelem állapotában vagyunk, vagyis ha jelen lennénk, és fizikailag is magunkhoz vehetnénk a Szentséget, kegyelmet nyerünk.

 

A kért miseszándékokat halasztom, kivéve, ha valaki kifejezetten kéri, hogy az adott napon vé­gezzem azt.

 

3.6 Továbbra se feledjük, hogy a felmentésünk a vasárnapi Szentmisén való személyes részvételre vonatkozik, de a vasárnapot meg kell szentelnünk: imádsággal – beleértve egy Szentmise-közvetítésbe való bekapcsolódást -, pihenéssel, egymással való törődéssel!

Amennyire lehet, tartsuk meg a korábbi napirendünkből mindazt, amit a körülmények engednek, éppen lelki egészségünk megőrzése érdekében. Ehhez tartozik a hitéletünk is, abból mindaz, amit megtarthatunk otthonainkban.

 

4.1  Evangelizáljunk! Idén a  leendő első osztályosok beiratkozása sajátos módon történik, ezért az ő szüleiknek a buzdítása is a világhálón, illetve személyes beszélgetések alkalmával történhet. Buzdítsuk ismerőseinket, akiknek ilyen korú gyermeke van, bátran válassza a katolikus hittant. Kiváltképp, ha annak idején a gyermek keresztelésekor ígéretet is tett a Mennyei Atyának a hitre-nevelésre. De a keresztség hiánya sem akadály, sőt, éppen az arra való készület jele, ha jár hittanra.

 

4.2 Itt jelzem, hogy a bérmálás tervezett időpontját el kellett halasztani. Május helyett egy később megjelölendő időpontban kerül sor a szentség kiszolgáltatására.

4.3 A héten kerülne sor a készülő gyermekek első szentgyónására. Ezt is egy alkalmas időpontra halasztjuk.

4.4 Mindeközben imádkozzunk a bérmálkozásra és szentgyónásra készülő fiatalokért és gyermekekért.

 

7.1.1 Miközben újra és újra megköszönöm a hívek áldozatosságát, kétkezi munkáját, adományait, néhány sorban utalok rá, hogy feladataink és terveink továbbra is időszerűek.

Idén Süttőn a templombelső festésének folytatására nem, de a kövezet megújítására, míg Piszkén a plébánia oldalsó kerítésének újjáépítése és a plébánia-templom sekrestye mennyezetének javítására és festésére kaptunk egyházmegyei támogatást.  A főegyházmegye segítségén túl a kedves hívek adakozó készségére is szükség lesz mindezek megvalósításához.

 

{7.1.2 Többekben felmerülhet a kérdés, hogy jelen helyzetben nem kellene-e halasztani e feladatokat?!?))) Két válasz van rá: egyrészt ezek egy része halaszthatatlan – veszélyelhárítás történik, másrészt a leálló gazdaság újraindításához minden értelmes – és nem túlárazott munka –  hozzájárul. Ahhoz, hogy a munkásoknak a jövőben is legyen kenyerük, munkaalkalmak kellenek. Ezért a tervezett beruházásokat és javításokat el kell végezni.}

 

7.2 A helyi plébánia-közösségünkért vállalt áldozat (kétkezi munka, adomány, önkén­tes megajánlás {egyházadó}) nélkül plébániáink nem maradhatnak önállóak, hiszen a sokszor emlegetett, államtól juttatott forrásokat sokfelé kell elosztani, célzottak, és csak rendkívüli segítségként jutnak el az egyes plébániákra. Ezért az 1%-os adófelajánlás is fontos része fennmaradásunknak, hiszen ebből is tud segíteni adott esetben az egyházme­gye, de a helyi jellegű, mindennapi kiadásokat nem tudjuk ebből fedezni. Ezért köszönjük mindenkinek, aki a lakhelye szerinti közösséget évek, évtizedek óta rendszeresen támogatja önkéntes felajánlásával, régi nevén egyházadó­jával, ezzel kifejezve, hogy felelős tagja a plébánia-közösségnek. Jelen helyzetben ezt és a perselyadományainkat csak banki úton tudjuk eljuttatni.

 

Az új rendszerben a hivatalos név és a számlaszám helyett elegendő megadni egy „másodlagos azonosítót”. Eszerint               a Süttői Plébánia számára az »19888585«,

a Piszkei Plébánia részére az »19888619«

azonosítót megadva is eljuttathatjuk adományunkat, önkéntes megajánlásunkat.

 

7.4 A jövedelemadó 1%-os felajánlásáról három fontos dolgot tudnunk kell: a/. Az adóható­ság elkészíti helyettünk a bevallást, de az 1%-ról továbbra is nekünk kell rendelkez­nünk; b/ a tavalyi rendelkezés visszavonásig lesz érvényes; c/ A »nullás« bevallás ese­tén is rendelkezhetünk, hiszen nemcsak a felajánlás összege, hanem a rendelkezők száma is fontos.

Az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek is idén május 20-ig rendelkez­hetnek erről.

 

 

 

 

 

A polgári esztendő 16. hete Szentmise-szándékai,

liturgikus rendje

Megjegyzés

gyóntatás mindig megbeszélés szerint

 
Süttő 20. Hétfő —* Temetés: 

+Lugasi Ferencné – Mária

*  Zárt körű, a pontos időpont nem hirdethető.
18 óra Szentmise

„szükség idején”

 
 
Piszke 21. Kedd 9 óra Szentmise

Beteg Tünde testvérünk gyógyulásáért

A templom a Szentmise után – 10-ig nyitva, magánimádság céljára

Szentmise után áldozás

 

 
Piszke 22. Szerda 18 óra Szentmise

Beteg Krisztina és Rita  testvéreink gyógyulásáért

 
 
Lábatlan 23. Csütörtök 9 óra Szentmise

Beteg Mihály testvérünk gyógyulásáért

A templom a Szentmise után – 10-ig nyitva, magánimádság céljára

Szentmise után áldozás

 

 
Lábatlan 24. Péntek 18 óra Szentmise

A Gazdag, a Kurmann  és a Madocsai család élő és elhunyt tagjaiért

 
 
Lábatlan 25. Szombat 9 óra Szentmise Szentmise után áldozás
 
Piszke 26. Vasárnap 10 óra!!! Szentmise

A templom a Szentmise után – délig nyitva, magánimádság céljára,

 

Szentmise után áldozás

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu, programturizmus.hu/

20. Hétfő Belák Sándor, a kedvezőtlen mezőgazdasági adottságú területek hasznosításának kutatója SZN – 1919
21. Kedd  Szent Anzelm püspök, egyháztanító

Ludvigh Gyula, vasútépítő mérnök, több mint 20 éven át a MÁV vezetője. SZN – 1841

22. Szerda Romwalter Alfréd, Az ásványi szenek jeles kutatója SZN – 1890

A föld napja – ésszerű környezetvédelemért

23. Csütörtök Szent Adalbert – Főegyházmegyénkért || A könyv napja – A szerzői jogok napja
24. Péntek Szent György napja;  A rendőrség napja Magyarországon
25. Szombat Szent Márk evangélista ||| Markusovszky Lajos, az Orvosi Hetilap alapítója SZN – 1815
26. Vasárnap A szellemi tulajdon világnapja

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Honlap: https://suttoi-szent-lipot-plebania.webnode.hu

https://www.facebook.com/splplebaniak/

Phasellus massa ipsum ultricies sit Aenean