Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.12.01.

 1. 1. Beköszöntött az új egyházi esztendő. Lendülettel, lelkesedéssel kezdjük hitünk titkainak újra-ünneplését! E lendületben segít ma délután 3 órakor Ftdő Szőcs László atya, aki Piszkén ad alkalmat a bűnbocsánat szentségének vé­telére. Azzal köszönjük meg László atya készségét, hogy élünk a lehetőséggel. Buzdítok min­denkit, végezzék el a Szentgyóná­sukat, amíg Urunk éltet. Magam a jelzett időpon­tokban gyóntatok, de meg­beszélés alapján más időpontban is rendelkezésre állok.

 

 1. Az új egyházi évben az Úrfelmutatás után a következő felkiáltást fogjuk használni: Íme, hitünk szent titka! Válasz: Halálodat hirdetjük Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz!

 

 1. Ma Piszkén, az adventi vásáron a helyi karitászcsoport munkáját támogatjuk, ha a sátrukat meglátogatjuk…

 

 1. Ugyancsak javunkra válik a ferences atyák által összeállított ‘lelki-menetrend’, Szent II. János Pál pápa gondolataival. Vigyük, olvassuk, vagy töltsük le a https://www.dropbox.com/s/upayvp4vhn7a5sm/ADVENTpr18_ofm.pdf?dl=0 világhálós címről, és használjuk lelki egészséggel!

 

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért! A héten várom a testvérek imaszándékait.

 

 1. Idén folytatjuk a »Szállást keres a Szentcsalád« imád­ság szép hagyományát. Süttőn hétfőnként, Piszkén pénteken­ként a plébánián találkozunk egy rövid órára, melyben imádság és beszélgetés fog­laltatik. A hét többi napján az adott kép ván­dorol a családok kö­zött. A lényeg, hogy amikor új helyre érke­zik, ott a képet hozó és az azt fogadó család együtt imádkoz­zék. Akik részt vennének ebben, kérem iratkozzanak föl a hátul el­helyezett lapon.

 

 1. Köszönet az adventi koszorú-készítésen segítő katekéták és szülők áldozatáért, templomainkat díszbe öltöztető, hétről-hétre takarító testvérek munkájáért!

 

 1. Kedden este 6 órakor Nyergesújfalun a felnőtt-katekézis ad alkalmat a lelki gazdagodásra. Dr. Török Csaba atya a hitvallásról szóló előadását folytatja.

 

 1. Az előttünk álló hét alkalmait a táblázatban olvashatjuk. A hajnali Szentmisék kedden Piszkén, csütörtökön Süttőn lesznek, reggel 6 órakor.

 

 1. A plébániai munkatársak adventi találkozójára jövő vasárnap, decem­ber 09-én 15 órától kerül sor Péliföldszentkereszten. A lelki ráhangolódás után Csorba Gábor, a Főegyházmegyei karitász új igazgatója mondja el gondolatait.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

03. Hétfő Xavéri Szent Ferenc ||| Fogyatékos emberek nemzetközi napja
04. Kedd              Bányásznap
05. Szerda A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek a világnapja
06. Csütörtök Szent Miklós ||| Goldmark Péter Károly szn– 1906
07. Péntek Szent Ambrus||| A nemzetközi polgári repülés napja
08. Szombat Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása ||| Hild József szn – 1789 – építészekért
09. Vasárnap A labdarúgás világnapja

 

 

 

A 49. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 03. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Piszke 04. Kedd 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 06. Csütörtök 6 óra!!! Szentmise  
 
Süttő 07. Péntek 15 óra Temetés: +Kurmann Artúrné, majd Szentmise  
Lábatlan 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Szállást keres a Szentcsalád  
 
Lábatlan 08. Szombat 18 óra Szentmise: +Szeifert László, Szülei: +László és +Piroska, apósa:+Németh József, N:+Viktória, +Nagyszülők  
 
Süttő 09. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelmann Árpád, +ifj. Heizelmann Árpád  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

Teremtésvédelem: a 70%-os szürke betűszínhez kevesebb festék kell.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.11.04.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért, valamint a Szentatya, a plébánia és a testvérek által küldött szándékokra.

 

 1. A héten még nyerhetünk teljes búcsút elhunyt szeretteinkért, ha a szokott feltételek mellett a temetőben imádkozunk a Szentatya szándékára. Részletek a túloldalon.

 

 1. Köszönet a sokféle szolgálatért, kiemelten a téli tüzelő aprításáért, berakásáért. Öröm, hogy a legifjabb nemzedék is képviseltette magát…

 

 1. A betegek kenetét egy hét múlva, 10-én szombaton, Süttőn vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

 1. A naptárakra még ma iratkozhatunk föl.

 

 1. A missziók javára mintegy 66,000 Ft-ot továbbíthatunk a testvérek jóvoltából.

 

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

05. Hétfő Árpád-házi Szent Imre – magyar ifjúságért
06. Kedd Ganz Ábrahám szn – 1814 – hazájukat szerető nagyvállalkozókért
07. Szerda Erkel Ferenc szn – 1810 – zenészekért
08. Csütörtök A négy megkoronázott Szent –  a kőfaragókért
09. Péntek A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe – egyházunkért
10. Szombat Nagy Szent Leó pápa – Európáért

A tudomány világnapja – a békéért és a fejlődésért

11. Vasárnap Szent Márton püspök

Az első világháború végének emléknapja – békéért

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 05. Hétfő 18 óra Szentmise: +Áprily Károly, N:+Holdampf Mária, fiúk: +Áprily Róbert, majd adoratio Előtte
 
Piszke 06. Kedd 8 óra Szentmise: +Családtagok  
17 óra Karitász gyűlés a szedecsben  
 
Süttő 07. Szerda 8 óra Szentmise  
 
Süttő 08. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan  

09.

Péntek 18 óra Szentmise  
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Süttő 10. Szombat 10 óra Szentmise és betegek kenete  
Lábatlan 18 óra Szentmise  
 
Süttő 11. Vasárnap 8 óra Szentmise: +ifj. Heizelmann Árpád, kereszteltek ünneplése  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: közös szándék utána

 

 

 

 

Elhunyt szeretteinkért teljes búcsút nyerhetünk, vagyis kérhetjük Istent, hogy engedje el a hátra­lévő ideig-tartó büntetésüket, rö­vidítse meg lelki tisztulásuk idejét. Ezzel a lehetőség­gel Mindenszentek napján déltől Halottak napja éjfé­lig egy templomban, Halottak napjától pe­dig egy héten keresztül egy temetőt meglátogatva élhetünk, ha a kegyelem állapotában ( közelmúltban történt Szentgyónás és Szentáldozás ), a Szentatya szán­dékára e helye­ken elmondjuk az Apostoli Hitvallást, Miatyánkot, Üdvözlé­gyet és egy Dicsőséget. Ezt a bú­csút ma és a Mindenszentek utáni vasárnapon is elnyerhetjük. Ha vala­melyik feltétel nem volna meg, akkor is üdvös dolog imádkozni – részleges búcsút nyerhe­tünk -, tudva, hogy „Ha szívünk vádol minket valamivel, az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud.” ( 1Jn 3,20 ), és szem előtt tartva: élőkért – holtakért imádkozni az irgalmas­ság lelki csele­kedete.

 

Szentatya 2018., novemberi imaszándéka:  A béke szolgálatáért: Hogy a szív és a párbeszéd szava mindig felülkerekedjen a fegyverek szaván.

Plébániai imaszándékok 2018., november:   Szentségek nélkül megholtakért. – Hitoktatóinkért. – Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve lelkesedésért.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  B. I.: -Szent Imre közbenjárását kérve az ifjúságért. – Az »56-os Forradalom áldozataiért. –  Újkori magyar szentekért. –  Nagyszülőkért. – Egyházközségeink Eucharisztiában való megújulásáért. – Hálaadásul az egyházi év végéhez közeledve. –  Borászokért, szőlős gazdákért.

 

P Mné E.: –  -Azért, hogy a Szenteknek hősies, kitartó erős hitük példaképe legyen a plébániai közösségnek, a keresztény hívőknek, és merjük a könyörgésünket felajánlani imáinkban,  kérni az ő segítségüket! –  Azért, hogy az év bármelyik napján tisztelettel és szeretettel gondoljunk az elhunyt hozzátartózóinkra imáinkban. – A Karitász tagjainak Szent Erzsébet ünnepe legyen mindig fontos, üzenete az ő segítő,  áldozatos munkája, ahogyan látogatta a szegényeket, a rászorulókat, és betegeket. Ezért fontos, hogy a plébániai közösségnek megköszönve a támogatást minden jó szeretett szolgálatért, cselekedetért, adományokért, azokat el lehessen juttatni a szegény családoknak! –  Kismamákért, akik a gyermekeiket várják, jó egészséget kívánva, és ahogyan a Szent Szűzanya látogatta meg rokonát, Szent Erzsébetet, legyenek példaképek. Ahogyan nagy szeretettel, erős hittel nevelték annak idején a kis gyermekeiket a kis Jézust és Keresztelő Szent Jánost, nagy felelősséggel, szerényen, minden édesanyának, édesapának, családoknak legyenek ők példaképek!

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken ker

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.10.21.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma a missziók javára gyűjtünk a felajánláskor. Tavaly mintegy 66 ezer forintot továbbíthattunk a három templomból e nemes célra.

 

 1. A Szentolvasó közös imádkozására hívjuk a testvéreket a táblázatban megjelölt időpontokban. De otthon, családi körben is csatlakozhatunk a »koszorúhoz«, melyet imádságainkból készítünk.

 

 1. A betegek kenetét jövő vasárnap Piszkén vehetik mindazon testvéreink, akik jelentkeztek és szentgyónással felkészültek. Ha tudunk otthonukhoz kötött betegekről, akik szintén vennék a kenetet, kérem jelezzék, hogy őket is meglátogathassa Jézus a pap szolgálata által.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

22. Hétfő Szent Szevérus – Textiliparban dolgozókért

Liszt Ferenc szn. – 1811 – hazai zenei élet virágzásáért

23. Kedd                Kapisztrán Szent János; 1956-os forradalom és szabadságharc;
24. Szerda Claret Szent Antal Mária püspök,

Az ENSZ napja – a világszervezet tiszta, részrehajlás nélküli működéséért

25. Csütörtök Szent Mór püspökKrispin ókeresztény vértanú – cipészekért
26. Péntek Zemplén Géza szn – 1883 – vegyészekért
27. Szombat Fehér Dániel szn.– 1890 – földjeink termőképességének megőrzésén dolgozókért
28. Vasárnap Szent Simon és Júdás Tádé apostol

 

Szentolvasók rendje októberben *! Ha van Szentmise, akkor azt követően kezdődik

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Süttő 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 15.00
Piszke 16.30 16.30 *! 16.30 16.30 16.30 XXX 10.30
Lábatlan XXX XXX XXX XXX 17.30 17.30 XXX

 

A 43. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 22. Hétfő 18 óra Szentmise:+Mezei Béla, N:+Piroska, fiai:+Mátyás, +Elemér, +Flórián, lánya:+Veronika, unokája+József, majd adoratio Előtte
19 óra Fehi-Bóra  
 
Piszke 23. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 24. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
25. Csütörtök Nem lesz Szentmise  
 
Lábatlan 26. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra  
 
Lábatlan 27. Szombat 18 óra Szentmise  
 
Süttő 28. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Kovács Vendelné – Kecskés Julianna  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise:+Varga József; Varga és Tóth +Szülők,

közben betegek kenete kiszolgáltatása

utána

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.16.

 1. 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. Ma kérjük a Szentlélek Úristen segítségét a tanév, és benne különösen a hitoktatás ügyéért, hogy a hit elmélyítése, megélése mind a kisdiákok, mind a felnőttek életében sikeres lehessen. Imádkozzunk a szolgálatukat folytató hitoktatóinkért!

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz ma, vasárnap délután – 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra, Ftdő Szőcs László atya szolgálatával..

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből és a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke, Süttőn 3 család -6- gyermeke részére adhatunk segítséget utalványokat, 45,000.- Ft, illetve 30,000.- Ft értékben.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A plébániai foglalkozások is elindultak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Öröm volt az első alkalom, mindkét helyen, Remélem, sikerül majd még az eddiginél nagyobb létszámban gyarapodni hitismeretekben.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. 8. Zarándoklatra indulunk szeptember 22-én, azaz most szombaton Máriagyűdre. Ma még feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel ½ 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft. A teljesebb részvételhez szorosan kötődik a búcsúnyerés, melynek feltétele a szentgyónás elvégzése. Mint fentebb hirdettem, akár ma délután is szabadulhatunk bűneink terhétől…

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket a héten vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.
 2. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 1. A képviselő testületek tagjait október 1-én, hétfőn este Süttőn, 5-én, pénteken Piszkén várom megbeszélésre, este 7 órára.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

17. Hétfő Bellarmin Szent Róbert püspök, egyháztanító ||| Puskás Tivadar szn. – 1844
18. Kedd A Rokkantak napja
19. Szerda Vándor József vegyészmérnök szn – 1897 ||| Szent Januáriusz püspök, vértanú,
20. Csütörtök Benyovszky Móric híres világutazó szn  – 1741 ||| Tamási áron író szn – 1897

Kim Taegon Szt. András és Társai koreai Vértanúk

21. Péntek Gróf Széchenyi István szn – 1791 |||Szent Máté apostol, evangélista
22. Szombat

Szent Mór és Társai vértanúk

Mándi Andor mérnök-feltaláló, aki többek között továbbfejlesztette a fázisváltós mozdonyt szn – 1891 |||AUTÓMENTES VILÁGNAP

23. Vasárnap Pietrelcinai Szt. Pio Szerzetes

 

A 38. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Piszke 17. Hétfő 15 óra Temetés: Baksáné Juhász Ilona, majd Szentmise  
Süttő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
Piszke 18. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 19. Szerda 8 óra Szentmise a szenvedő lelkekért  
 
Süttő 20. Csütörtök 18 óra Szentmise  
 
Lábatlan 21. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
 
22. Szombat ½ 7 – 19 óra ZARÁNDOKLAT MÁRIAGYŰDRE

este nincs Szentmise

 
Süttő 23. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Édesanya, +Szülők, +Testvérek, +Nagyszülők, benne keresztelője  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: +Matkovics István, N:+Eszter, fiúk: +Péter utána
Süttő 16 óra Egyházzenei áhítat, majd agapé  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest

Szent Lipót Plébánia hirdetése 2018.09.09.

 1. Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, és a név-, születésnapjukat, házassági évfordulójukat ünneplő­kért.

 

 1. A tanév kezdetén buzdítom a már első szentgyónáshoz és szentáldozáshoz járult gyerekeket, diákokat, szüleiket, ke­reszt-szüleiket, végezzék el a Szentgyónásu­kat. A nyár folya­mán elkövetett bűneink terhét nem magunkkal hurcolni, lete­hetjük azokat Jézus lába elé: saját hibából való Szentmise-mulasztás, tekintetünk fegyelmezetlensége, lustálkodás,… ki­váló alkalom lesz jövő vasárnap – szeptember 16-án 16 óra­kor – Piszkén a szentgyónásra.

 

 1. A rászorulók beiskolázását segítjük országos szinten, ha a Katolikus Karitász adomány-vonalát – 1356 – hívjuk. Az Országos és az egyházmegyei Karitász Központ számtalan módon segít alkalmi, illetve rendszeres módon családokat és egyéneket – felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ezen ös­szegből a Karitász Központ közvetítésével Lábatlanon -4- rá­szoruló család -7- általános iskolás gyermeke részére adhattunk utalványokat, összesen 45,000.- Ft értékben. Süttőn a Szent Antal persely e havi adakozását is felhasználva fogunk néhány családot segíteni ugyanezen céllal.

 

 1. Az üldözött keresztény testvéreink megsegítésére Karácsonyig bezárólag is­mételten gyűjtést hirdet a Püspöki Kar, kérve a hívek és minden jószándékú em­ber nagylelkű adományát az alábbi számlaszámra: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 11100104-18181490-14000003. Mint írják: Már a két évvel ezelőtti gyűj­téskor is megtapasztalhattuk nagylelkűségüket, amikor is 126 millió forinttal tudtuk támogatni a Kö­zel-Keleten üldözött keresztény testvéreinket. Minden forint segítséget jelent abban, hogy elűzött testvéreink visszatérhessenek azokba a váro­sokba és falvakba, melyekben őseik évszázadok, sőt évezredek óta éltek. Keresztény testvéreink nevében is megköszönjük nagylelkű támogatásukat. A teljes felhívást a világhálón olvas­hatjuk a https://katolikus.hu/cikk/az-mkpk-kozlemenye címen.

 

 1. A tanévnyitó Szentmisét, melyen a gyerekek tanszereit is megáldjuk, azaz szeptember 16-án, azaz jövő vasárnap tartjuk.

 

 1. A plébániai foglalkozások is újraindulnak. Szükséges a hitismeretek gyarapí­tása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Első alkalom Süttőn holnap, szeptember 10-én, hétfőn, Piszkén pedig szeptember 14-én, a héten pénteken lesz, este 7 órától.

 

 1. Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége teszi lehe­tővé.

 

 1. A Nagy Szent Gergely imaszövetséghez bármikor csatlakozhatunk, így bizto­sítva az imahátteret plébániai munkához. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zését vállalják a tagok. Emlékezzünk Jézus szavaira: nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. (vö. Jn15,5) Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva Kérem a meglévő tagokat, ellenőrizzék, mikor kerül rájuk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, mindenképpen jelezzük a plébánosnak, hogy a folyamatos imádság meg ne szakadjon. A plébániai munka elengedhetetlen feltétele az imaháttér.

 

 1. 9. Ismét jelzem, hogy szeptember 22-én, szombaton Máriagyűdre zarándokolunk. Még a héten feliratkozhatunk a hátul elhelyezett papírra. Indulás reggel 7 órakor, visszaérkezés 19 óra körül. Részvételi díj 7,000.- Ft., diákoknak 3,500.- Ft.

 

 1. A Mária Rádió szeretne magazint küldeni a testvéreknek, és ehhez címlistára van szükségük. Csak azok címét továbbíthatjuk, akik feliratkoznak az e célra kitett papírra, és ez­zel hozzájárulnak, hogy részükre ezen ingyenes újságot elküldjék. Az általuk meg­fogalmazott levelet pedig szintén olvashatjuk. Emellett az egyházmegyei újságról se feledkezzünk el. Jószándékú embertársaink is épülhetnek rajta, ha eljuttatjuk hozzájuk.

 

 1. 10. Süttőn a plébánia-kertben fűnyírásra várjuk testvéreinket most, szombaton, azaz 15-én. Alkal­mas eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
 2. Egyházzenei áhítatra várjuk a testvéreket, két hét múlva vasárnap, azaz szeptember 23-án 16 órára, a süttői templomba, ahol Vadász Attila orgonamű­vész úr és tanítványai, a Győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola orgona-tanszakos hallgatói szolgálnak majd.

 

 1. Jó lélekkel ajánlom figyelmükbe Tari Annamária előadását a világháló gyerekekre gyakorolt hatásáról, mely szeptember 28-án 17 órakor lesz Nyergesújfalun a templomban. Szórólapokat is találunk, vigyük bátran.

 

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

10. Hétfő Telegdi-Róth Alajos (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:
11. Kedd

.                      Perboyre Szent János Gábor, áldozópap és vértanú emléknapja +1840

12. Szerda Sztrókay Pál szn. – 1899 – A mérnökökért
13. Csütörtök Aranyszájú Szent János  – Püspökeinkért, helytállásukért
14. Péntek A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – A megváltás titkának felismeréséért
15. Szombat Fájdalmas Szűz Anya  – gyermekükért aggódó, gyermekeiket sirató édesanyákért
16. Vasárnap Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök, vértanúk

Szent-Györgyi Albert szn. .– 1893

 

A 37. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 10. Hétfő 18 óra Szentmise: +József és +Családtagok,

majd adoratio

előtte
19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Piszke 11. Kedd 8 óra Szentmise  
 
Süttő 13. Csütörtök 18 óra Szentmise  
19 óra Karitász megbeszélés  
 
Piszke 14. Péntek 11 óra +Szabó Józsefné sz: Lóki Ilona temetése  
Lábatlan 18 óra Szentmise: +Szabó Ernő és + Családtagok, majd adoratio előtte
Piszke 19:15 Fehi-Bóra (felnőtthittan)  
 
Lábatlan 15. Szombat 18 óra Szentmise:  közös szándék  
 
Süttő 16. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Szűcs Ferenc, N: +Ilona; +István és +Nagyszülők  
Piszke ¾ 10 óra Szentmise: A Madocsai és a Kurmann család élő és + Tagjai utána
16 óra Gyóntatás Ftdő Szőcs László atya szolgálatával  

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

 illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)  és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresz­tül.

Betűméret
Kontrasztos mód