Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.09.03.

Jótékonyság Az iskolakezdéshez járulhatunk hozzá a 1356-os szám hí­vásával, mellyel a Karitász országos akcióját támogatjuk hívásonként 500 Ft-tal. Ebből részesül néhány család községeinkben is, idén jelesül Lá­batlanon -5- családot tudunk segíteni a Katolikus Karitász országos akció­ja részeként, mintegy 50,000 Ft értékben.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  erdőmérnökeinkért, állatorvosainkért, és azért, hogy az írástudat­lanságot leküzdjék az egész földön. Alább olvashatjuk a  testvérek imaszándékait.

Hét esztendeje hívtam a testvéreket közös imádságra ekképp: Minden munkálkodásunk alapja az imádság. A plébániai munka sem le­het meg imaháttér nélkül, ezért bizalommal kérem a testvéreket, családokat, hogy csatlakozzanak a Nagy Szent Gergely imaszövetség­hez. Egy rövid, napi imádsá­gon túl évi egy alkalommal kilenced vég­zése (…) az, amivel segít­hetjük közös munkánkat, az evangélium szavakon túl, éle­tünkkel való hirdetését testvéreink körében.

Kérem tehát a testvéreket, hogy a kifüggesztett lapot tanulmányozva ellenőrizzük, mikor kerül ránk a sor a kilenced végzésében. Ha változásról tudunk, például nem tudjuk tovább vállalni az imádságot, vagy másról tudjuk, hogy akadályoztatva van, jelezzük. Újonnan is csatlakozhatunk e kezdeményezéshez. A jelentkezési lap és ismertető hét esztendeje ál­landó tartalma a táskámnak.

Jön Nagy Szent Gergely emléknapja jelzi, lassan elindul a tanév, és ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik. A hűség­ben megmaradt gyerekek készülete jövő vasárnap folytatódik a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alka­lommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszerei­nek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, kü­lönösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárna­pi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

Szükséges a hitismeretek gyarapítása, átgondolása a felnőtt testvérek számára is. A ko­rábbi rendnek megfelelően a hónap 2. és 4. hétfői napján Süttőn, míg a hónap 2. és 4. pén­teki napján Piszkén várom a testvéreket Fehi-Bórá-ra, azaz Felnőtthittan – Biblia órá­ra. Itt fejezem ki köszönetemet mindazoknak, akik megtiszteltek –  többen testületi tagok is – a részvétellel, és gondolataikat, élményeiket megosztották, a lelkipásztort is gazdagítva.

  Az »Élő kenyér« kiadványt örömmel adjuk minden érdeklődő gyerek kezébe, hogy a Szentmisébe be tudjon kapcsolódni. Ezt a hívek nagylelkűsége tette eddig lehetővé. Ha­vonta 16,000 Ft-ot költöttünk erre. Mindössze annyit kérünk, hogy a vasárnapi Szentmise végén jöjjön be érte a gyerek a szedecsbe. A következő hetekben felmérjük, kik azok, akik szívesen olvassák e kiadványt, és a jövőben csak annyit kérünk, amennyi e gyerekeknek szükséges.

Előre jelzem, hogy a hónap 23. napján, szombaton püspöki látogatás keretében ke­rül sor a Piszkei Plébánia 90 éves fennállásának megünneplésére, egyben az orgona megáldására. Szükséges, hogy minél többen vegyünk részt e Szentmisén. Már most írjuk be naptárainkba.

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

04. Hétfő SZENT ROZÁLIA
05. Kedd Calcuttai Szent TerézKRIPPEL MÓRIC (1867–1945) erdőmérnök, egyetemi tanár, szakíró. Az Erdészeti Zsebnaptár szerkesztője,
06. Szerda HUTYRA FERENC (1860–1934) állatorvos, iskolateremtő tudós
07. Csütörtök Szent Márk, István és Menyhért áldozópap, kassai vértanúkBuda visszafoglalásának emlékezete A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA
08. Péntek Szűz Mária születése (Kisboldogasszony)Az írni-olvasni tudás nemzetközi napja ||| A büntetés-végrehajtás napja
09. Szombat Claver Szent Péter áldozópap,SAJÓ ELEMÉR (1875–1934) vízmérnök  Budapesten egy dunai kikötő létrehozását ha­tározta el és felállította a Kikötőépítési Igazgatóságot, melynek élére Sajó Elemért nevez­ték ki.
10. Vasárnap TELEGDI-RÓTH LAJOS (1841–1928): geológus, a földtani térképezés szakértője. Je­lentős eredményeket ért el a magyarországi kőolaj- és kőszénkutatás terén:

 

A 36. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 04. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 05. Kedd 8 óra Szentmise
17 óra Karitász gyűlés
Süttő 07. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Lábatlan 08. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 19 óra Fehi-Bóra
Lábatlan 09. Szombat 18 óra Szentmise: +Béla
Süttő 10. Vasárnap 8 óra Szentmise
Piszke ¾10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyom­tatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségek­en keresz­tül.

Szentatya 2017., szeptemberi imaszándéka:  Plébániáinkért, hogy missziós lelkülettől vezérelve a hit továbbadásának és a szeretetről való tanúságtételnek a helyei legye­nek.

Plébániai imaszándékok 2017., szeptember:   – Azért, hogy a katolikus keresztények ragaszkodjanak a katolikus keresztény értékek mindegyikéhez, és ne engedjenek a »válogatás« kísértésének.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: – Azért, hogy a világon az Egyház pásztorai, püspökei, papjai és szerzetesei tudják nyugalomban, bántás-sérelmek nélkül a hívőknek átadni mindazt az erős hitet, amit az Úr Isten szeretetéből kapnak! – Azért, hogy a családokban, és a hívek között az irigység, az önzés mielőbb megszűnjék! – Azért, hogy a faji megkülönböztetésen alapuló gyűlölködés, és az adott ember társadal­mi helyzete ne befolyásolja segítőkészségünket! – Azért, hogy a diákok, tanítók, hitok­tatók megújult lelki erővel tudják kezdeni a tanévet! – sAz először szentáldozáshoz járu­ló gyermekekért, valamint szüleikért, hogy támogassák gyermekeiket, és tudjanak részt venni a vasárnapi Szentmiséken, így gyümölcsözően részesülhessenek a Szentségi Ajándékban!  B.I.: – Egy beteg gyógyulásáért. – Keresztény családokért. – Megfelelő időjárásért a ter­mények betakarítá­sához. – Hálaadás a nyári pihenésért, felüdülésért.

Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.08.27.

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar ál­tal hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítés­ére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú szám­lájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  üldözött keresztényekért, irodalmunk megbecsüléséért, vasuta­sokért, diákjainkért!

Jön Örömtől kipirult arccal várják a diákok az első tanítási napot. Ez­zel együtt a hitoktatás munkája is folytatódik csakúgy, mint a hűség­ben megmaradt gyerekekkészülete a szentáldozásra. A Szentlélek segítségét kérjük mindehhez szeptember 10-én, a vasárnapi Szentmiséken. Ez alkalommal veszik át ez esztendőre a megbízást hitoktatóink, és kerül sor a gyerekek tanszereinek megáldására is.

A nyár sok szépsége mellett meg kell tisztulnunk az elmúlt hóna­pok bűneitől is, különösen mulasztásainktól, például amikor nem találtuk idejét az imádságnak, a vasárnapi és Nagyboldogasszony napi Szentmisének. Nézzünk bele a lelki tükrök valamelyikébe –  hátul több változatot is ta­lálunk –, és végezzük el Szentgyónásunkat, a gyerekeknek is jó példát adva!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

28. Hétfő Szt. Ágoston pp és egyháztanító
29. Kedd Keresztelő Szent János vértanúsága – üldözött keresztényekért, igazságért szenvedőkértA MOHÁCSI VÉSZ EMLÉKEZETE – 1526 – Hazánk fennmaradásáért
30. Szerda                         SZENCZI MOLNÁR ALBERT SZÜLETÉSNAPJA – 1574 – irodalmunk megbecsüléséért
31. Csütörtök Az Esztergomi-Főszékesegyház felszenteléseÉRDI KRAUSZ GYÖRGY SZN – 1899– térképészekért
01. Péntek A II. VH. KITÖRÉSÉNEK EMLÉKNAPJA – igazságos világbékéértA PEST-SZOLNOK VASÚTVONAL MEGNYITÁSA – 1847 – vasutasokért
02. Szombat HALTENBERGER MIHÁLY  1888. Szn., geográfus, aki elsőként adott összefoglaló földrajzi képet Budapestről.
03. Vasárnap Nagy Szent Gergely pápa, egyháztanító – diákokért

 

A 35. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 28. Hétfő 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Piszke 29. Kedd 8 óra Szentmise: +Oláh Gyula, N:+Márta és +Családtagok
Süttő 31. Csütörtök 18 óra Szentmise
Lábatlan 01. Péntek 18 óra Szentmise, majd adoratio előtte
Lábatlan 02. Szombat 18 óra Szentmise: +Pataki János és + Családtagok  
Süttő 03. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Prettner Ernő és +Szülei
Piszke ¾10 óra Szentmise

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.08.21.

Szentségimádás lesz holnap, 21-én hétfőn, Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e temp­lom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentsé­gi Jézus előtt!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjá­építésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek kö­zött  Egyházi iskoláinkért, édes anyanyelvünk megőrzéséért!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

21. Hétfő Szent X. Piusz pápa – A liturgia szépségének felfedezéséértBRUST DÁVID SZN – 1846 A magyar nyelv megbecsüléséért

FORRÓ MAGDOLNA SZN – 1904 – Tudományos munkát folytató nő­kért

22. Kedd Boldogságos Szűz Mária királynőBEKE JÓZSEF SZN – 1867 – hídépítő mérnökökért, munkásokért
23. Szerda                         A RABSZOLGA-KERESKEDELEMRŐL ÉS ANNAK ELTÖRLÉ­SÉRŐL VALÓ MEGEMLÉKEZÉS NEMZETKÖZI NAPJA – Korunk rabszolgaságának, rejtett formáinak felszámolásáért
24. Csütörtök Szent Bertalan apostol
25. Péntek Kalazanci Szt. József áp, rendalapító,  – Egyházi iskoláinkért
26. Szombat BALOGH BÉLA SZN – 1909 – hajóépítőkért
27. Vasárnap Szent Mónika özvegy |||  LECHNER ÖDÖN SZN– 1845 – építészeinkért

 

A 34. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 21. Hétfő 15 óra Temetés: +Sárosi György
15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra Szentmise
Süttő 25. Péntek 16:30 Temetés: Holdampf Rezsőné – Krisztina
Lábatlan 18 óra Szentmise Szentmise előtt
Piszke 26. Szombat 18 óra Szentmise: +Mária és +István
Süttő 27. Vasárnap 8 óra Szentmise: +Dr. Sághy Antal és N: +Wendl Vilma
Piszke ¾ 10 óra Szentmise Szentmise után

 

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.08.13.

Hála az Úrnak, tartalmas hetet tölthetett a hittanosok maroknyi csapata Pilismaróton. Erzsébet tanárnő, Tibor tanár úr, valamint Csaba, László és István testvéreink szabadidejüket áldozván a gyerekekre és Krisztus ügyére segítették építeni Isten Országát az elmúlt héten. Ezen felül köszönet minden segítségért, felajánlásért, ételekért és a Süttői Önkormányzatnak az utazáshoz nyújtott segítségért!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a naptárban jelzett szándékokra, többek között  Hazánkért, építészeinkért, orvosainkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött régebbi és újabb szándékokra!

Ne feledjük, kedden Nagyboldogasszony Főünnepe, amely a katolikus kereszténynek kiemelt, magyar embernek kétszere­sen is fényes ünnep. E napon ajánlotta első szent királyunk, István Országát és Koronáját a Szűz Anya oltalmába. Paran­csolt ünnep, tehát ugyanúgy szenteljük meg, mint a va­sárnapot: Szentmisével. Ha saját hibánkból elmulasztjuk, az olyan megbántása az Úrnak, mintha a vasárnapot hagynánk el. Bár közel egymáshoz a két ünnep, mégis két külön ünnep. Eszerint szom­baton este, vagy vasárnap délelőtt Urunk feltámadásának napját, a vasárnapot, hétfőn este, vagy kedden délelőtt, illetve este Nagyasszonyunk ünnepét szenteljük meg. Akár jól megérdemelt pihenésünket töltjük, akár munkahelyünkön állunk helyt, gondolkodjunk előre, és találjuk meg a módját a Szentmisén való részvételnek. Ne feledjük, az első századok keresztényei, (és a sok országban mai keresztények is) nem  a szabadnapon, hanem munkába menet – munkából jövet, üldözések, zaklatások közepette ünnepelte, ünnepli az Eucharisztiát… A nyaralás tervezéséhez belföldön hasznunkra lehet a miserend.hu világhálós oldal.

Búcsúk Pénteken Süttőn a Szent Ilona kápolna, vasárnap Lábatlanon a Szent István templom búcsúját ünnepeljük, a jelzett időpontban. Kérjük és előre is köszönjük a kápolna és a templom takarításában fáradók készségét, a virágra adakozók kedvességét.

Szentségimádás lesz holnaphoz egy hétre, 21-én hétfőn Lábatlanon, a Szent István templomban, 15 órától a 18 órakor kezdődő Szentmiséig. Iratkozzunk föl a lapra, mikor tudunk jön­ni, hiszen e napon e templom közössége áll őrt az egész Főegyházmegye nevében a Szentségi Jézus előtt!

Zarándoklat Hétfőn negyedszer indul el Esztergomból a »Jerikó zarándoklat«, melynek célja imádságos lélekkel körbejárni Hazánk trianoni határait, imádkozván az országért, nemzetért. Szerdán reggel 7 és 8 óra között érkeznek Süttőre a zarándokok. Aki szívesen imádkozna velük, jöjjön el e reggelen a Süttői templomhoz. Aki csatlakozna, akár kisebb távolságra is, a http://jerikozarandoklat.blogspot.hu világhálós címen tájékozódhat.

 

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

14. Hétfő Szent Maximilián Kolbe áp, vt
15. Kedd Szűz Mária mennybevétele, azaz Nagyboldogasszony|||Szent Tarzíciusz ||| FARBAKY ISTVÁN SZN – 1837 – a villanyáram tá­rolását tökéletesítő feltalálókért
16. Szerda Szt. Ponciánusz pápa és Szt. Hippolitusz áp vt-k, SZT. RÓKUS
17. Csütörtök FESZTY ADOLF építész SZN – 1846
18. Péntek Eudes Szent János – Buzgó papokért, papi hivatásokértSZENT ILONA – Szent életű édesanyákért

EURÓPA NAP MAGYARORSZÁGON – ‘betegeskedő’, lelkiekben el­öregedő  Európánkért

19. Szombat SZENT BERNÁT – Szent életű szerzetesekért
20. Vasárnap                         SZENT ISTVÁN KIRÁLY – HazánkértGRUBY DÁVID SZ N  – 1810 – tudós orvosainkért

 

A 33. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Süttő 14 Hétfő 18 óra Előesti Szentmise
Piszke 15. Kedd pa­rancsolt ünnep! 08 óra Szentmise
Lábatlan 18 óra Szentmise
Süttő 16. Szerda ~7-8 óra Jerikó zarándokok fogadása
Süttő 17. Csütörtök Nem lesz Szentmise
Süttő!!! 18. Péntek 18 óra!!! Szentmise a Szent Ilona kápolnában!!! Szentmise előtt
Piszke 19. Szombat 18 óra Szentmise: +Matkovics István, N: +Eszter, Fiúk: +Péter
Süttő 20. Vasárnap 8 óra Szentmise, majd ünnepség a téren
Lábatlan 10 óra Szentmise, majd ünnepség a templom előtt Szentmise után
Lábatlan 21. Hétfő 15-18 óra Szentségimádás 17 órától
18 óra!!! Szentmise

A hónapra jelzett újabb szándékok: Lábatlan:  Gné K.J.: Születendő gyermekért és családjáért. – Az újonnan kereszteltekért és családjukért. – Műtétre váró gyógyulásáért. – Hogy Egyházközségeink megerősödjenek Szent István és Szent Ilona közbenjárására.

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keresz­tül.

Szent Lipót Plébánia hirdetése – 2017.08.06.

A déli harangszó és mai ünnep emlékeztet a fényes győzelemre (1456), de kötelességünkre is, hogy a keresztény értékeket a XXI. században is, szelíden, de határozottan védelmezzük. Ne feledjük, II. Kallixtusz pápa nemcsak a harangszót rendelte el, de a buzgó hitéletre is felhívott, hogy megerősödve nézzenek szembe a kor kihívásaival. E kihívások most is számosak, hatalmasak…

Ajándék belépni a frissen takarított plébániára, megpihenni a piszkei templom előtti új padon, lépkedni a frissen nyírt füvön a Szent István templom mellett… Urunk áldja a templomainkért, közösségeinkért  fáradozókat!

Jótékonyság Még augusztus hónapban is segíthetünk a Püspöki Kar által hirdetett gyűjtéssel az üldözött keresztények javára, lerombolt otthonaik újjáépítésére, a mindennapi élet feltéte­leinek megteremtésére. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, CIB Bank 11100104-18181490-14000003. számú számlájára való átutalással adakoz­hatunk e célra.

Imádság Imádkozzunk a héten többek között a szőlősgazdákért, Európáért, Hazánkért, valamint a Szentatya, a plébánia, és a testvérek által küldött szándékokra!

A héten imára indító emléknapok / forrás: jelesnapok.oszk.hu, katoli­kusradio.hu/

07. Hétfő THIENEI SZENT KAJETÁN ÁP. ||| SZENT II. SZIXTUSZ PÁPA, VÉRTANÚ

SZENT DONÁT a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje.

KONDOR GUSZTÁV matematikus-csillagász SZN – 1825 matematikus-csillagász

08. Kedd Szent Domonkos áldozópap
09. Szerda  Szt. Edit Stein sz., vt, Európa társvédőszentje, – Európáért
10. Csütörtök SZENT LŐRINC – DIAKÓNUSOKÉRT
11. Péntek                         ASSISI SZENT KLÁRA  – Klarissza nővérekért|||BLÁTHY OTTÓ TITUSZ SZN – 1860 – elektromérnökeinkért
12. Szombat Chantal Szent Franciska, szerzetesnő
13. Vasárnap Boldog XI. Ince pápa ||| A VILÁGOSI FEGYVERLETÉTEL NAPJA – 1849  –

 

A 32. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai Gyóntatás
Lábatlan 12. Szombat 18 óra Szentmise
Süttő 13. Vasárnap 8 óra Szentmise: +id. Heizelman Árpád
Piszke ¾10 óra Szentmise utána

 Szentatya 2017., augusztusi imaszándéka:  Korunk művészeiért, hogy tehetségük művein keresztül segítsenek mindenkinek felfedezni a teremtett világ szépségét.

Plébániai imaszándékok 2017., augusztus: Azért, hogy az eszmei, szellemi viharokban a hívek bizalommal fogadják az Egyház szolgálatát, mellyel Krisztus Urunk tanítását közvetíti, és ez a tanítás biztos tájékozódási pont legyen minden ember számára.

A hónapra jelzett új szándékok: Lábatlan:  P Mné E.: Azért, hogy önmagunkból kilépve, legyünk jó szolgálati tevékenységre készek, és tudjunk bármikor odaállni mindazok mellé akik az emberi és társadalmi kapcsolatok perifériáján élnek! -Azért,hogy merjük kérni a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását, anyai gondoskodását! -Azokért a betegekért, akiket már meg műtöttek, vagy műtétre várnak. Legyenek erősek, kitartóak, a gyógyulás útján, az Úr Isten szeretetével erősödve! – Azért, hogy Szent István Király példaképe legyen minden európai nemzetnek az összefogásban, a mai korban is. – Az Egyház megerősödéséért! B.I.: -Ápolókért,akik ebben a nagy melegben is a betegek mellett vannak. – Hazánkért, népünk hitének megőrzéséért. – Hazánk vezetőiért. – A lábatlani plébániaközösségért. – A hittanos táborért. – Hitoktatókért, tanárokért az új tanítási év előtt. – Plébánosunkért. Süttő:  Bné: Judit nővérünk gyógyulásáért. –

Környezetkímélő kiadás: a betűszínt 70%-os szürkére állítva  a nyomtatáshoz kevesebb festék szükséges.

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!  Hallgatható – Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a kitett szórólapokról, a kihelyezett plakátokról,

illet­ve a vi­lághálón a nap­ló (http://szentlipot.blogspot.com/)       és a  naptár

https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest le­hetőségeken keres

Betűméret
Kontrasztos mód
at felis Donec amet, suscipit quis, ut vel, non Praesent eleifend accumsan